1ilaç

UROKINASE Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Ürokinaz

 

Piyasa Şekilleri:

500000 IU: 1 flakon, 250000 IU: 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Gerekli klinik takip ve laboratuvar tetkiklerinin yapılabileceği hastanelerde kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Serebrovasküler tromboz, miyokard enfarktüsü, periferik arter oklüzyonu, pulmoner emboli, tromboflebit retina arter trombozu, oftalmolojik kullanım olarak sarı leke, subkonjunktiva, vitreus, retina ve ön kamara kanamalarında endikedir. Antitümör ilaçlarla kombine tedavide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Trombolitik tedavi kanama riskini artırdığından; aktif iç kanama, yeni geçirilmiş (son 2 ayda) serebrovasküler olay, kafa içi veya intraspinal cerrahi girişim, ağır karaciğer hastalığı veya hipofibrinojenemi, intrakraniyal neoplazm, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma, kontrol altına alınmış ileri derecede hipertansiyon (sistolik kan basıncı 200 mmHg veya üzeri, diastolik kan basıncı 110 mmHg veya üzeri ise), bilinen kanama diatezide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Yeni geçirilmış (son 10 günde) büyük ameliyatlar, doğum, organ biyopsisi, ulaşılmayan organlara daha önce iğne ile müdahale edilmiş olması, yeni geçirilmiş (son 10 günde) ciddi gastrointestinal kanama, yeni geçirilmiş travma (kardiyopulmoner canlandırma dahil), diyabetik hemorajlı retinopati, sol kalpte trombüs bulunması riskinin yüksek olması (örneğin atriyal fibrilasyon ile mitral stenozu), subakut bakteriyel endokardit, ağır karaciğer veya böbrek hastalıklarına bağlı olanlar dahil olmak üzere hemostatik bozukluklarda tedavinin riski artabileceğinden, risk beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Hamile kadınlarda ürokinaz kullanımının eşit ve kontrollü çalışmaları yapılmamıştır ve gebelikte sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Ürokinaz süte geçtiği bilindiğinden emziren kadınlar uyarılmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği tespit edilmemiştir. Kanamanın önemli bir tehlike yaratacağı veya lokalizasyonundan dolayı tedavisinin zor olacağı tüm diğer durumlarda dikkali olunmalıdır. Nadiren bronkospazm ve döküntü gibi hafif alerjik reaksiyonlar olduğu rapor edilmiştir. Anafilaksiyi de içine alan ciddi alerjik reaksiyonların olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ateş, enjeksiyondan birkaç saat sonra çıkabilir. Bunun pirojenlere değil, damar içi fibrin pıhtılarının çözülmesi sonucu oluşan bozunma ürünlerine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Klinik olarak tayin edilebilir kanama ile birlikte olmayan hematokritteki orta dereceli düşüşler, ürokinaz alan hastaların yaklaşık %20'sinde rapor edilmiştir. Bazen koroner arter trombozundaki hızlı düşüş, hemen tedavi gerektiren atriyal veya ventriküler aritmilerin reperfüzyonuna neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Heparin almış hastalarda tedaviye başlamadan önce trombin zamanı ölçülmelidir. Ciddi bir kanama görüldüğü takdirde, infüzyon durdurulmalıdır.