1ilaç

BIAVEN IV Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

İmmünglobulin G 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik 1 i.v. flakon, 50 ml'lik 1 i.v. flakon, 20 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Primer ve Sekonder immün yetmezliklerde yerine koyma tedavisi: Anormal düşük IgG seviyelerini normal orana getirmek için, aylık periyodlarla vücut ağırlığının kg'ı başına 100-400 mg (2-8 ml). Kanda ulaşılan IgG seviyesi yeterli değilse veya özellikle hızlı bir şekilde azalıyorsa doz 800 mg (16 ml)/kg'a çıkarılabilir veya uygulama daha sıklaştırılabilir. İmmün sistemi baskılanmış transplantasyon hastalarında genellikle ameliyat öncesinde ve ameliyatı takiben kullanılır. Doz bireysel olarak ayarlanır ve normal olarak 500 mg/kg/hafta ile başlar ve bunu 500 mg/kg/ay olan idame dozu takip eder. İdiyopatik Trombosıtopenik Purpura: 5 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg'ı başına 400 mg (8 ml) ya da 2 gün arka arkaya vücut ağırlığının kg'ı başına 1000 mg (20 ml).

 

 

Endikasyonları:

Doğal olarak oluşan antikorların yerine konması klinik olarak uygun görülen hastaların tedavisinde endikedir. Yerleşmiş kullanımları: Primer immün yetmezlik sendromları olan hastalarda enfeksiyonun önlenmesi için yerine koyma tedavisi: Agammaglobulinemi ya da hipogammaglobulinemiye bağlı sık değişken immün yetmezlikler, IgG alt gruplarının yetmezlikleri. Sekonder immün yetmezlik sendromları olan hastalarda enfeksiyonun önlenmesi için yerine koyma tedavisi: Kronik lenfositik lösemi ve multipl myelom, pediyatrik edinsel immün yetmezlik sendromu (AIDS), kemik iliği transplantasyonu. İmmünmodülasyon ve enflamasyon inhibisyonu: İdiyopatik (immün) trombositopenik purpura (ITP), Kawasaki sendromu, Guillain-Barré sendromu tedavisi.

 

 

Kontrendikasyonları:

İnsan immünglobulinlerine karşı aşırı duyarlılıkta, özellikle IgA'ya karşı antikorları olan IgA yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Önceden hiç immünglobulin yerine koyma tedavisi yapılmamış ya da son tedaviden sonra 8 haftadan fazla süre geçmiş, agamaglobulinemili veya ciddi hipogamaglobulinemili hastalarda, hızlı i.v. infüzyon ile aldıklarında şoka kadar varabilen anafilaktik reaksiyonlar görülebilme riski vardır. Bu hastalarda hızlı infüzyondan kaçınılmalı, hayati fonksiyonlar sürekli izlenmelidir. Olası bir anafilaktik reaksiyona karşı adrenalin ve bir parenteral kortikosteroid preparatı hazır bulundurulmalıdır. Çok ender olarak, daha önceki immünglobulin uygulamasını iyi tolere etmiş hastalarda bile, anafilaksinin klinik belirtileri ile bağlantılı olarak nadiren kan basıncında ani düşüşlere neden olabilir. Anaflaktoid tip de olabilen ciddi advers reaksiyonlar ya uygulamanın başlamasından kısa bir süre sonra ya da sıklıkla, sonraki 30-60 dakika içinde görüldüğünden hastalar uygulamadan sonra en az 20 dakika gözlemlenmelidir. Bazı olgularda özellikle diyabetli veya önceden böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda uygulamadan sonra kreatinin düzeylerinde geçici bir artış olduğu nadiren bildirilmiştir. Akut böbrek yetersizliği gelişen hastaların %50'sinden fazlası günde, kg vücut ağırlığı başına 0.4 g'dan daha yüksek doz almışlardı. Bu durumları gösteren hastaların, infüzyondan önce uygun şekilde hidrasyonları sağlanmalı ve idrar çıkarmada oluşan belirgin azalma durumları bildirilmelidir. İnfüzyondan sonra çok az olguda, genellikle hafif olan bir hemoliz bildirilmiştir. Bu durum, kan grubu antikorlarının geçişine bağlanmakta ve birlikte kan transfüzyonu uygulandığında daha da arttığı görülmektedir. Esas olarak idiopatik trombositopenik purpurası olan ve yüksek dozlarda alan hastalarda, infüzyondan sonra da, geçici serebrospinal sıvı değişiklikleri ile birlikte olan aseptik menenjial irritasyon bildirilmiştir. Uygulamanın kesilmesiyle, birkaç gün içinde iyileşme görülmüştür. Gebe kadınlarda deneyim sınırlıdır. Fetüs ya da üreme sistemi üzerine hiçbir advers etki bildirilmemiş olmasına rağmen gebelikte, ancak zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. İnsan plazmasında doğal olarak bulunan maddelerden oluşmaktadır. Bunların anne sütüne geçmeleri olası olup emzirilen bebekte herhangi bir yan etki yapmaları beklenmemektedir. Yenidoğana koruyucu antikorların geçişine katkıda bulunabilirler.

 

Yan Etkileri:

İnfüzyon esnasında ya da infüzyondan sonra rastlanan daha az ciddi yan etkiler: Baş ağrısı, hipertermi, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk, halsizlik, sersemlik hali, üşüme/titreme, terleme, sırt ağrısı, miyalji, ateş basmasıdır. Sık rastlanmayan advers reaksiyonlar: Karın ağrısı, siyanoz, dispne, göğüste sıkışma hissi ya da ağrı, katılık, solgunluk, hipertansiyon, hipotansiyon ve taşikardidir. Bu belirtilerin çoğu infüzyonun hızına bağlı olarak ortaya çıkar ve infüzyon hızını azaltarak ya da infüzyona geçici olarak ara verilerek önlenebilir. Uygulamadan günler sonra birkaç hastada egzemanın dahil olduğu deri reaksiyonları gözlenmiştir. Ciddi hipotansiyon, dolaşım kolapsı ve bilinç kaybı çok nadir rastlanan olaylardır. Az sayıda hastada, geçici böbrek fonksiyon bozukluğu, hemoliz ve menenjial irritasyon bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır ve daima ayrı bir infüzyon setinden verilmelidir. Aktif bir immünizasyonun etkisi eşzamanlı uygulanması ile azaltılabilir. İmmünglobulin uygulaması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı-attenue viral aşıların etkinliğini azaltabilir. Bu etki 1 yıl kadar sürebilir. 0.4-1 g/kg dozunda immünglobulini idiopatik trombositopenik purpura veya diğer hastalıklar nedeni ile, yinelenen tedavi uygulamaları ile alan çocuklarda, kızamık aşısı en az 8 ay ertelenmelidir. İmmünglobulin uygulamasından sonra hasta kanına pasif olarak transfer edilen antikorların geçici yükselmesi serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara sebep olabilir.