1ilaç

ALOXI IV Flakon

Onko&Koçsel

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri >Palonosetron

 

 

Etken Madde(ler):

Palonosetron hidroklorür 50 mcg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Aloxi tek bir i.v. bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır. Aloxi'nin ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla arttırılabilir. 7 gün içinde Aloxi'nin tekrarlama dozu önerilmez. Aloxi 30 saniye içinde enjekte edilmelidir. Daha fazla veri elde edilinceye dek, 18 yaş altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir. Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın önlenmesinde, orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlemesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını artırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir. Palonosetron 750 mikrogram ile bağlantılı olarak, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir. Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, palonosetron aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşturabilir. Kalp ritm bozukluğu olan veya riski taşıyan hastalara (uzun QT sendromu) kullanılmamalıdır. Bu uyarı, hipokalemi, hipomagnezi hastalarını, elektrolit anormalliği riski nedeni ile diüretik ilaçlar kullanan hastaları, doğuştan QT sendromu olan hastaları, antiaritmik veya QT uzamasına sebep olabilecek ilaçlar kullanan hastaları, tedavisi gereği gittikçe artan dozlarda antrasiklin tedavisi gören hastaları da içermektedir. Gebelik kategorisi B'dir. Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir. Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır. Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve makine kullanırken ya da işletirken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan advers etkiler; baş ağrısı (%9), konstipasyon (%5) olarak gözlenmiştir. Yaygın; devamlılık göstermeyen taşikardi, bradikardi, hipotansiyon, ishal, halsizlik, hiperkalemi, baş dönmesi, anksiyete. Yaygın olmayan; hipertansiyon, ekstrasistol, miyokardiyal iskemi, sinus taşikardi, sinüs aritmi, supraventriküler ekstrasistol, QT uzaması, alerjik dermatit, kızarıklık, araç tutması, çınlama, gözde iritasyon, amliyopi, dispepsi, karın ağrısı, üst karın ağrısı, ağız kuruluğu, hıçkırık, flatulans, yüksek ateş, sıcak basması, yorgunluk, grip, geçici, asemptomatik AST ve/veya ALT ve bilirubin yükselmesi, elektrolit dalgalanması, glikozüri, metabolik bozukluklar, anoreksi, hiperglisemi, iştah azalması, artralji, uyku hali, insomnia, parestezi, hipersomnia, öforik davranış, üriner retansiyon, damar renginin değişmesi, ödem. Seyrek; enjeksiyon bölgesi reaksiyonu, yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı.

 

İlaç Etkileşimleri:

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir. Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen sisplatin, siklofosfamid, sitarabin, doksorubisin ve mitomisin C'nin antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir. Palonosetronun intravenöz tek bir dozu ve, bir CYP2D6 inhibitörü olan, oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda önemli bir farmakokinetik etkileşim görülmemiştir. CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib, klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin ya da terbinafin) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klirensi üzerinde hiçbir önemli etki görülmemiştir. Kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir. Analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik ilaçlar ile güvenli olarak uygulanabilir.