1ilaç

TYGACIL IV Flakon

Wyeth

 

Etken Madde(ler):

Tigesiklin 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 10 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntravenöz yol ile uygulanır; 100 mg başlangıç dozundan sonra 12 saatte bir 50 mg şeklinde kullanılır. İntravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. İnfüzyon süresi yaklaşık 30-60 dakika arasında olmalıdır. Tedavinin süresi, enfeksiyonun şiddeti ve bulunduğu vücut bölgesi ile hastanın klinik ve bakteriyolojik seyrine göre belirlenmelidir. Önerilen tedavi süresi 5-14 gündür. İleri derecede karaciğer yetmezliği olanlarda (Child Pugh C), Tygacil dozu, 100 mg'lık başlangıç dozdan sonra her 12 saatte bir 25 mg'a düşürülmelidir. İleri derecede karaciğer yetmezliği olan hastalar, dikkatli bir şekilde tedavi edilmeli ve tedavi yanıtı moniterize edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Metisiline dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) da dahil komplike deri ve deri yapısı enfeksiyonları ve komplike intraabdominal enfeksiyonlarda yetişkinlerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tigesikline aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Glisilsiklin sınıfı antibiyotikler, yapısal olarak tetrasiklin sınıfı antibiyotiklere benzerler. Bu nedenle tetrasiklin sınıfı antibiyotiklere aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hafif tablolardan yaşamı tehdit edecek dereceye varabilen şiddetli psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle herhangi bir antibiyotik tedavisinden sonra diyare yakınması ile gelen hastalarda bu tablonun düşünülmesi önemlidir. Mantarlar dahil duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalması söz konusu olabilir. Süperenfeksiyonun gelişmesi durumunda uygun tedavi yapılmalıdır. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda, kemikte renk değişmesi gözlemlenmiştir. İnsanlarda diş gelişimi sırasında uygulandığında dişlerde kalıcı renk değişimi ile ilişkili olabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte uygulanması durumunda fetusa zararlı olabileceğini göstermektedir. Yalnızca potansiyel yararın fetusa gelebilecek potansiyel zarardan fazla olması halinde kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt vermekte olan annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Doğum öncesi ve sırasında kullanılmak üzere araştırılmamıştır. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Başdönmesine yol açabilir ve bu nedenle araç veya makina kullanım yeteneğini bozabilir.

 

Yan Etkileri:

Rapor edilen advers etkiler: Çok Sık (%10 ve üstü): Bulantı, kusma, diyare. Sık (>%1-<%10): Aktive parsiyel tromboplastin zamanında uzama (aPTT), protrombin zamanında uzama (PT), bilirubinemi, kan üre azotunda (BUN ) artış, başdönmesi, anoreksi, karın ağrısı, dispepsi, kaşıntı, döküntü, flebit, başağrısı. Seyrek (>%0.1-<%1): Enternasyonal normalize oranda (INR) artma, tromboflebit, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (enjeksiyon bölgesinde enflamasyon, ağrı, ödem ve flebit).

 

İlaç Etkileşimleri:

CYP ile metabolize olan ilaçlarla kullanıldığında inhibisyon yoluyla etkileşim oluşması beklenmez. Varfarin ile birlikte kullanıldığı durumlarda protrombin zamanı veya diğer uygun antikoagülasyon testlerinin moniterize edilmesi gereklidir. Antibiyotiklerin oral kontraseptiflerle birlikte kullanımı, oral kontraseptif etkinliğini azaltabilir. Amfoterisin B, klorpromazin, metilprednizolon ve vorikonazol ile aynı setten eşzamanlı olarak verilmemelidir.