1ilaç

BUTOFILIN SR Kapsül

Vem

 

Etken Madde(ler):

Teofilin 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Asgari 3 günlük bir kullanımdan sonra plazma konsantrasyonu kararlı duruma ulaşır. Terapötik yetersizlik durumunda veya entolerans belirtisi gözükmediği hallerde doz miktarı günlük 2 mg/kg'lık artışlarla artırılmalı ve plazmada teofilin seviyesi izlenmelidir. Bununla birlikte, günlük doz miktarının 16 mg/kg dan az olduğu ve günlük dozun 400 mg'ı geçmediği 30 aydan büyük çocuklarda ve plazma klirensini azaltan risk faktörlerinin bulunmadığı durumlarda, ilacın  kullanımını kolaylaştırmak bakımından, plazma konsantrasyonunun izlenmesi şart değildir. Teofilinin etkili plazma konsantrasyonları 8-20 mg/ml aralığındadır. Toksik plazma konsantrasyonu değeri 20 mg/ml ve üstüdür. 13-16 yaş arası (40 kg üzeri) çocuklarda önerilen başlangıç dozu: 10-12 mg/kg/gün. Genellikle etkili doz: 10-16 mg/kg/gün. Günlük doz 12 saat aralıklarla alınır. Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu: 5-8 mg/kg/gün. Genellikle etkili doz: 7-12 mg/kg/gün (günde 800 mg'ı geçmemelidir). Günlük doz 12 saat aralıklarla alınır. Önerilen dozlar, yaş ve risk faktörlerine göre ortalama klirens değerleri esas alınarak 10 mg/ml'lik bir serum seviyesi elde edecek şekilde hesaplanmıştır. Serum teofilin konsantrasyonu 6-12 ay aralarla kontrol edilmelidir. Kapsüller bir miktar su ile yutularak alınmalıdır. Kapsüller açılmamalı ve çiğnenmemelidir. Bir veya daha çok defa ilacın alınımı atlanmış ise, alınmamış dozlar dikkate alınmadan bir sonraki doz normal zamanında alınmalıdır. Karaciğer yetmezliğinde (siroz ve akut hepatit vakalarında) uzun süreli  kullanımlarda plazma seviyeleri yakından takip edilmeli ve gerektiğinde doz ayarı yapılmalıdır. Böbrek yetmezliğinde, hastaya hemodiyaliz uygulanıyorsa kullanılacak doz ya hemodiyaliz sonrasında ya da %50 fazlasıyla verilmelidir. Peritonal diyalizde ise ilave doz gerekmez.

 

 

Endikasyonları:

Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda teofiline kesin gereksinme olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır.

 

Uyarılar:

6 yaşından küçük çocuklar düşük dozlarla tedavi edilmelidir. Çeşitli kadiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğanlarda, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Böyle kişilerde teofilin klirens hızı uzadığından, ilacın kesilmesinden sonra, uzun bir süre teofilin serumda kalır. Teofilin plasenta engelini geçip, doğum sırasında fetal taşikardiye neden olabileceğinden, gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda ve ani i.v. uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu etkiler geçici olup dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabileceğinden, böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirken digital toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Serum ürik asit ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu ölçümleri bozabilir. Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit sedimantasyon testlerinde yüksek değerlere neden olabilir.