1ilaç

NOOTROPİL Film Tablet

UCB

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Esansiyel Tremor > Pirasetam

 

 

Etken Madde(ler):

Pirasetam

 

Piyasa Şekilleri:

800 mg

30 film tablet
1200 mg

40 film tablet

 

 

 

Kullanım Şekli:

Akut vakalarda i.v. form tercih edilmeli; idame tedavisinde ve kronik patolojilerde oral yol seçilmelidir. Tedavi süresi hastanın klinik durumuna göre değişir. Yüksek dozlu parenteral kullanımda, normal olarak birkaç gün sonra düzelme görülür; kronik tedavilerde ise, optimal etkiye genellikle 6-12 hafta sonra ulaşılır. Günlük tedavi 2-4 eşit doz halinde yapılmalıdır. Psiko-Organik Sendromlar: Başlangıç dozu 4.8 g/gün; idame dozu 2.4 g/gün. Vertigo: 2.4 - 4.8 g/gün. Öğrenme Güçlüğü: 3.2 g/gün (iki eşit dozda). Kortikal Kaynaklı Miyoklonus: Başlangıç dozu 7.2 g/gün; idame dozu maksimum 24 g'a kadar, her 3-4 günde, 4.8 g/gün'lük artışlarla. Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen klinik yarara göre, söz konusu ilaçların dozu mümkünse azaltılmalıdır. Pirasetam tedavisi başlatıldıktan sonra, ilk serebral hastalık süresince tedavi devam ettirilmelidir. Akut nöbetleri olan hastalarda, zaman içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir; dolayısıyla her altı ayda bir, ilaç tedavisini azaltmak ya da durdurmak için girişimde bulunulmalıdır. Bunu yaparken ani nüks ya da çekilme nöbetlerini önlemek için, pirasetam dozu her 2 günde bir (Lance-Adams sendromunda her 3-4 günde bir) 1.2 g azaltılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluklarında: Kreatinin klirensi 50-79 ml/dak olanlarda genel günlük dozun 2/3'ü, 2-3 defada; kreatinin klirensi 30-49 ml/dak olanlarda genel günlük dozun 1/3'ü, 2 defada; kreatinin klirensi <30 ml/dak olanlarda genel günlük dozun 1/6'sı, 1 defada verilir.

 

 

Endikasyonları:

Yaşlılardaki hafıza, dikkat, konsantrasyon azalması gibi kognitif bozuklukların tedavisi (Alzheimer Hastalığı dışındaki Psiko-organik sendromlar); vazomotor veya ruhsal kaynaklı baş dönmeleri dışında, vertigo ve denge bozuklukları; kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi; çocuklarda, logopedikler gibi uygun önlemlerle kombine olarak disleksi tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pirasetam veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olanlarda; serebral hemorajisi olan hastalarda ve son evre böbrek hastalığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pirasetamın trombosit agregasyonu üzerindeki etkisi nedeniyle; hemostaz, büyük cerrahi girişim ya da şiddetli hemoraji gibi altta yatan bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Pirasetam böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, böbrek yetmezliği vakalarında dikkatli olunmalıdır. Günlük doz, bireylerin böbrek fonksiyonuna göre düzenlenmelidir. Tek başına karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapabilmek için kreatinin klirensi düzenli olarak değerlendirilmelidir. Miyoklonuslu hastalarda tedavinin birden kesilmesi, ani nükse ya da çekilme nöbetlerine yol açabileceğinden, bu durumdan kaçınılmalıdır. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araç kullanımı üzerinde bir etki göstermesi olasıdır ve dikkate alınmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Gebe kadınlarda pirasetam kullanımıyla ilgili yeterli veri yoktur. Kesin olarak gerekmedikçe, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Pirasetam insan sütüne geçer; dolayısıyla emzirme sırasında kullanımından kaçınılmalı ya da tedavi uygulanırken emzirmeye ara verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında en sık karşılaşılan yan etkiler; sinirlilik, irritabilite, uykusuzluk, tremor, depresyon ve sersemlik hissidir. Bunlar doza bağımlı olup, genç hastalarda (%1-2), yaşlılara göre (%6-9) daha az sıklıkta görülür. Kontrollü çalışmalarda %2'den daha düşük oranda yan etki görülmüştür. Bunlarla çoğunlukla, yaşlı hastalarda ve 2,4 g/gün'lük dozun üzerinde karşılaşılmıştır ve vakaların çoğunda doz azaltımıyla ortadan kalkmışlardır. Bildirilen diğer istenmeyen reaksiyonlar arasında; vertigo, karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma, anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık, ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, anjiyonörotik ödem, dermatit, kaşıntı ve ürtiker bulunmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bilinen hiç bir ilaçla geçimsizliği yoktur. İlaç etkileşmesinin bildirildiği bir tek vakada, pirasetam ve tiroid ekstrelerinin (T3-T4) birlikte verilmesinden sonra, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu gözlenmiştir.