1ilaç

SULBAKSİT IM/IV Flakon

Tüm-Ekip

 

Etken Madde(ler):

Ampisilin sodyum, Sulbaktam sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg, 125 mg: 1 i.m./i.v. flakon
500 mg, 250 mg: 1 i.m./i.v. flakon
1 g, 500 mg: 1 i.m./i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkin dozu: Hafif enfeksiyonlarda: 1-2 g. Orta şiddetteki enfeksiyonlarda: En çok 6 g (4 g ampisilin/2 g sulbaktam). Şiddetli enfeksiyonlarda: En çok 12 g (8 g ampisilin/4 g sulbaktam). Günde toplam olarak 4 g'dan fazla sulbaktam kullanılmamalıdır. Günlük dozlar 4-3'e bölünerek 6-8 saat aralıklarla alınır. Şiddetli olmayan enfeksiyonlar için günlük doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile de alınabilir. Çocuklar ve yenidoğanlarda doz: Toplam günlük doz 150 mg/kg/gün'dür (100 mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktam). Bu doz 4-3'e bölünerek 6-8 saat aralıklarla uygulanabilir. Zamanından önce doğanlarda ve 1 haftaya kadar olan bebeklerde 75 mg/kg'lık (50 mg/kg ampisilin ve 25 mg/kg sulbaktam) günlük toplam doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanır. Genel olarak tedavinin ateş düştükten ve hastalık belirtileri kaybolduktan sonraki 48. saate kadar devam ettirilmesi önerilir. Enfeksiyona bağlı olarak değişmekle birlikte tedavi süresi 5 - 14 gündür. Ağır enfeksiyonlarda gerekirse bu süre uzayabilir. Operasyona bağlı olası enfeksiyonları önlemek amacıyla önerilen doz, anestezi başlangıcında toplam 1.5-3 g'dır. Gereğinde bu doz 6-8 saatlik aralarla tekrarlanabilir. Profilaksi için uygulama genellikle 24 saat içindir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda mutat günlük dozun uygulama aralığı böbrek yetmezliğinin derecesine göre uzatılır.

 

 

Endikasyonları:

Sulbaktam sadece Neisseriaceae, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides türleri, Branhamella catarrhalis ve Pseudomonas cepacia'ya karşı antibakteriyel aktivite gösterir. Bu kombinasyondaki bakterisid eleman ampisilindir. Benzil penisilin gibi, hücre duvarı mükopeptidi biosentezini inhibe ederek, aktif çoğalma döneminde bulunan duyarlı organizmalara karşı etkili olur. Ampisilin/Sulbaktam kombinasyonu geniş bir spektrumdaki gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere etkilidir: Staphylococcus aureus ve epidermidis (penisiline dirençli ve bazı metisiline dirençli suşlar dahil); Streptococcus pneumoniae; Streptococcus faecalis ve diğer streptokok türleri; Haemophilus influenzae ve parainfluenzae (hem beta-laktamaz pozitif hem de negatif suşlar); Branhamella catarrhalis; Bacteroides fragilis ve bununla ilgili türler dahil anaeroblar; Escherichia coli, Klebsiella türleri, Proteus türleri (hem indol pozitif hem indol negatif); Morganella morganii; Citrobacter türleri; Enterobakter türleri; Neisseria meningitidis ve Neisseria gonorrhoeae. Ampisilin/Sulbaktam kombinasyonu bu duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Tipik endikasyonları arasında sinüzit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pnömoniler dahil üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları; idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit; peritonit, kolesistit, endometrit ve pelvik selülit dahil intraabdominal enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi; deri yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları bulunur. Abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda post operatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Özgeçmişinde herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon bulunan kişilerde bu bileşimin kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum dahil olmak üzere, penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazan fatal aşırı duyarlılık (anaflaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar daha ziyade geçmişinde penisilin ve/veya birçok allerjene aşırı hassasiyeti olan kişilerde meydana gelirler. Anamnezinde penisilin hassasiyeti olan kişiler sefalosporinlerle tedavi edildiğinde şiddetli reaksiyonlar meydana geldiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisinden önce, geçmişteki penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Eğer allerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi, anaflaktik reaksiyonlar adrenalin ile hemen acil tedavi gerektirir. Oksijen, intravenöz steroidler ve intübasyon dahil havayollarının açık tutulması önlemleri gerekli olduğu şekilde uygulanmalıdır. Hayvan üreme çalışmalarında sulbaktam ya da ampisilinin fertilite üzerine ya da fetüse zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Bununla beraber insanlarda hamilelik ve emzirme döneminde kullanım emniyeti henüz tespit edilmiş değildir. Her antibiyotik preparatında olduğu gibi, mantarlar dahil, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üreme belirtileri için devamlı gözlem gereklidir. Süperinfeksiyon olduğunda, ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmalıdır. Diğer güçlü sistemik ajanlarda olduğu gibi, uzun süreli tedavilerde, renal, hepatik ve hematopoetik sistemler dahil olmak üzere periyodik olarak organ sistem disfonksiyonu kontrolü önerilir. Bu, yeni doğanlarda, özellikle prematürelerde ve diğer bebeklerde önemlidir.

 

Yan Etkileri:

Diğer parenteral antibiyotiklerde olduğu gibi, gözlenen belli başlıyan etki, özellikle intramusküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrıdır. Çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir. Tüm vücut: Anaflaktoid reaksiyon ve anaflaktik şok meydana gelebilir. Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi: Nadir vakalarda konvulsiyon. Gastrointestinal: Bulantı, kusma ve diyare en sık görülenlerdir. Psödomembranoz kolit de görülebilir. Deri/deri yapıları: Deri döküntüsü, kaşıntı ve diğer deri reaksiyonları en sık görülenlerdir. Nadir vakalarda Stevens-Johnson sendromu, epidermal nekroliz ve eritema multiforme görülmüştür. Hematopoetik ve lenfatik sistemler: Anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili ve lökopeni, sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum tedavisi sırasında bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar reversibl olup ilaç kesilince kaybolurlar ve duyarlılık reaksiyonları olarak kabul edilirler. Karaciğer/Safra: Geçici transaminaz yükselmeleri, bilirubinemi, anormal hepatik fonksiyon ve sarılık gözlenmiştir. Üriner sistem: Nadir vakalarda interstisyel nefrit. Ampisilinin tek başına kullanımı ile görülen yan etkiler, sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum kombinasyonu ile de gözlenebilir. Enfeksiyöz mononükleoz viral kaynaklı olup, tedavisinde ampisilin kullanılmamalıdır. Mononükleozlu hastalardan ampisilin alanların büyük bir yüzdesinde deri döküntüsü görülür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Allopurinol: Ampisilin ve allopurinolün birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır. Aminoglikozidler: Ampisilin ve aminoglikozidlerin in vitro olarak karıştırılması her iki bileşikte de belirgin bir inaktivasyon ile sonuçlanmıştır; eğer bu grup antibakteriyeller birlikte kullanılacaksa, en az bir saatlik ara ile ve farklı bölgelerden uygulanmalıdırlar. Antikoagülanlar: Parenteral penisilinler, pıhtılaşma testleri ve trombosit agregasyonu üzerine etki edebilirler. Bu etkiler antikoagülanlar ile artabilir. Bakteriostatik ilaçlar (kloramfenikol, eritromisin, sulfonamidler, tetrasiklinler): Bakteriostatik ilaçlar penisilinlerin bakterisid etkisi ile etkileşebilirler; birlikte tedaviden kaçınılmalıdır. Östrojen içeren Oral Kontraseptifler: Ampisilin kullanan kadınlarda, oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına dair vakalar bildirilmiştir ki bunlar beklenmeyen gebelikle sonuçlanmıştır. Aradaki ilişki zayıf olmasına rağmen, ampisilin kullanımı sırasında hastalara alternatif veya ilave bir kontraseptif yöntem seçeneği sağlanmalıdır. Metotreksat: Penisilinlerle birlikte kullanım, metotreksat klirensinde azalma ve metotreksat toksisitesi ile sonuçlanmıştır. Hastalar yakından izlenmelidir. Leukovorin dozunun artırılması veya daha uzun dönem boyunca uygulanması gerekebilir. Probenesid: Birlikte kullanıldığında, probenesid, ampisilin ve sulbaktamın renal tübüler sekresyonunu azaltır; bu etki serum konsantrasyonlarının artması ve uzaması, eliminasyon yarı ömrünün uzaması ve toksisite riskinde artış ile sonuçlanır. Laboratuvar Test Etkileşmeleri: Benedict, Fehling reaktifleri ve Clinitest kullanılarak yapılan idrar analizlerinde yanlış pozitif glikozüri gözlenebilir. Ampisilinin hamile kadınlara verilmesini takiben, total konjuge östriol, östriol-glukuronid, konjuge östron ve östradiol plazma konsantrasyonlarında geçici bir düşüş kaydedilmiştir. Bu etki aynı zamanda sulbaktam sodyum/ampisilin sodyum ile de oluşabilir.