1ilaç

EQIZOLIN IM/IV Flakon

Tüm-Ekip

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefazolin

 

 

Etken Madde(ler):

Sefazolin sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 1 i.m./i.v. flakon
500 mg: 1 i.m./i.v. flakon
1 g: 1 i.m./i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Mutad yetişkin dozları: Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda,  6-8 saatte bir 500 mg-1 g. Duyarlı Gram(+) kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg. Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında, 12 saatte bir 1 g. Pnömokok pnömonisi tedavisinde, 12 saatte bir 500 mg. Hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlar (endokardit, septisemi v.b.) için, 6 saatte bir 1-1.5 g. Ameliyat öncesi profilaktik kullanımda doz önerileri: Sefazolin, kontamine veya kontamine olma riski taşıyan cerrahi operasyonlarda postoperatif enfeksiyon olasılığını azaltmak üzere profilaktik olarak; operasyona başlamadan 1/2-1 saat önce i.v. veya i.m. yolla 1 g; uzun süren (2 saat veya daha fazla) operasyonlar sırasında i.v. veya i.m. yolla 500 mg-1 g; operasyon sonrasında 24 saat süreyle 6-8 saatte bir i.v. veya i.m. yolla 500 mg-1 g. Cerrahi müdahalede ilk kesi anında serum ve dokularda yeterli antibiyotik seviyelerin oluşması için ameliyat öncesi dozun ameliyat öncesinde (1/2-1 saat önce) verilmesi; ve keza ameliyat sırasında enfeksiyon amili organizmalara en fazla maruz kalınması beklenilen anlarda yeterli antibiyotik seviyelerini temin için uygun aralıklarda uygulamanın yapılması önemlidir. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya müdahaleden sonra 3-5 gün süreyle devam edilebilir. Kreatinin klirensi=35-54 ml/dak. veya serum kreatinin değeri=%1.6-3 mg: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozlar en az 8 saat aralıklarla verilebilir. Kreatinin klirensi=11-34 ml/dak. veya serum kreatinin değeri %3.1-4.5: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozların yarısı her 12 saatte bir verilmelidir. Kreatinin klirensi <10 ml/dak. veya serum kreatinin değeri >%4.6 mg: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozların yarısı her 18-24 saatte bir verilmelidir. Bu doz önerileri enfeksiyonun şiddetine uygun bir başlangıç dozundan sonra uygulanır. Pediyatrik dozlar: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 25-50 mg/kg’lık günlük doz 3-4 eşit doza bölünerek uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz 100 mg/kg'a çıkabilir. Prematürelerde ve 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenilirlik derecesi bilinmediğinden bu grup hastalarda sefazolin kullanımı önerilmez.

 

 

Endikasyonları:

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermis (metisiline dirençli stafilokoklar hariç), A grubu Beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aurogenes, Haemophylus influinzea'nın etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks, piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsillit gibi solunum yolu enfeksiyonları; kolanjit, kolesistit gibi safra yolu enfeksiyonları; peritonit, lenfanjit ve lenfadenit; septisemi ve subakut bakteriyel endokardit; piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit gibi idrar yolu enfeksiyonları; osteomyelit, artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; folikülit, panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser, flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; bartolinit (bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit gibi jinekolojik enfeksiyonlar; orta kulak iltihabı, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü gibi KBB enfeksiyonları; arpacık, panoftalmi gibi göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Enfeksiyon oluşmasını ve postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için profilaktik olarak ameliyat öncesi (30-60 dakika önce) ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı allerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Allerji durumlarında tedavi durdurulur ve hasta hemen epinefrin ve benzeri presör aminlerle, antihistaminiklerle veya kortikostreoidlerle tedaviye alınır. Sefazolinin devamlı kullanılması duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Psödomembranöz kolit belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda kullanımının güvenilirliği ve etkinliği henüz bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, antibiyotik tedavisi sırasında psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir. Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni, lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenesid, sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında bunların böbrek tubuluslarından salgılanmasını azaltarak sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun zaman devam etmesine yol açar.