1ilaç

EQICEFT Flakon

Tüm-Ekip

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Seftriakson

 

 

Etken Madde(ler):

Seftriakson disodyum

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg (IM): 1 flakon
1 g (IM): 1 flakon
500 mg (IV): 1 flakon
1 g (IV): 1 flakon

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: Mutat doz, enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlı olarak 1-2 g'dır. Bu doz günde bir defada (tek doz olarak) veya 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanabilir. Toplam günlük doz 4 g'ı geçmemelidir. Eğer Chlamydia trachomatis şüpheli patojenlerden ise, duyarlı bir antibiyotik ile birlikte kullanılmalıdır. Komplike olmayan gonokok enfeksiyonlarının tedavisi için 250 mg'lık tek bir i.m. doz kullanımı önerilmektedir. Pediyatrik hastalarda: Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisi için, tavsiye edilen toplam günlük doz günde bir kez (veya ikiye bölünerek) verilen 50-75 mg/kg'dır. Toplam günlük doz 2 g'ı aşmamalıdır. Akut bakteriyel otitis media tedavisi için 50 mg/kg'lık tek bir i.m. doz (1 g'ı aşmayan) önerilmektedir. Menenjit dışında çeşitli diğer ciddi enfeksiyonların tedavisinde tavsiye edilen toplam günlük doz bölünerek 12 saatte bir verilen 50-75 mg/kg'dır. Toplam günlük doz 2 g'ı aşmamalıdır. Menenjit tedavisinde 100 mg/kg'lık (4 g'ı aşmayan) başlangıç terapötik doz ve arkasından günde 100 mg/kg (günde 4 g'ı geçmemelidir) toplam doz kullanımı tavsiye edilmektedir. Günlük doz günde bir kez (veya 2’ye bölünerek her 12 saatte bir) uygulanabilir. Tedavinin mutat süresi 7-14 gün arasındadır. Genel olarak tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra en az 2 gün daha devam edilmelidir. Seftriakson ile tedavi süresi 4-14 gündür. Komplike enfeksiyonlarda daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarının tedavisi en az 10 gün sürmelidir. Hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda veya şiddetli renal yetmezlikte (örn. diyaliz hastaları) kan seviyeleri izlenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Seftriaksona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus türleri, S.aureus, H.influenzae, H.parainfluenzae, Klebsiella türleri (K.Pneumoniae dahil), E.coli, E.aerogenes, P.mirabilis ve Serratia marcescens'in sebebiyet verdiği alt solunum yolu enfeksiyonları; S.aureus, S.epidermidis, Streptococcus türleri, Enterobacter cloacae, Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil), P.mirabilis ve Pseudomonas aeruginosa'nın meydana getirdiği deri ve adnekslerinin enfeksiyonları; komplike ve komplike olmayan E.coli, P.mirabilis, P.vulgaris, P.morganii ve Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil)'nin sebebiyet verdiği üriner sistem enfeksiyonları; servikal, üretral ve rektal Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz oluşturan ve oluşturmayan suşlar dahil) neden olduğu komplike olmamış gonore; N.gonorrhoeae tarafından meydana getirilen pelvis enflamatuvar hastalığı; S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, H.influenzae ve Klebsiella pneumonia'nın meydana getirdiği bakteriyel septisemi; S.aureus, S.pneumoniae, Streptococcus türleri, E.coli, P.mirabilis, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter türlerinin sebebiyet verdiği kemik ve eklem enfeksiyonları; E.Coli ve Klebsiella pneumoniae'nin meydana getirdiği karın içi enfeksiyonları; H.influenzae, N.meningitidis, S.pneumoniae, Staphylococcus epidermidis ve E.coli neden olduğu menenjitte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin sınıfı antibiyotiklere aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle sorulmalıdır. Bu ürün, penisiline aşırı duyarlılığı bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Herhangi bir allerji şekli (özellikle ilaçlara karşı) göstermiş olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi, akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, deri altı epinefrin ve diğer acil önlemleri gerektirebilir. Sefalosporinlerin kullanımı sırasında diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir. Bu bakımdan antibiyotik kullanımı sırasında diyare görülen hastalarda bu olasılığın dikkate alınması yerinde olur. Hafif kolit vakaları sadece ilacın kesilmesiyle düzelebilmektedir. Orta ve ağır şiddette olan vakalarda uygun tedaviye geçilmelidir. Antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolit vakalarında oral vankomisin tercih edilmelidir. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında Seftriakson dozu, serum konsantrasyonları yakından izlenmeksizin günde 2 gramı aşmamalıdır. Gastrointestinal hastalık, özellikle kolit geçirmiş olan hastalara dikkatle önerilmelidir. Uzun süreli kullanım durumunda, kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Mutajenik etki testleri negatiftir. Gebelerde iyi kontrol edilmiş irdelemeler bulunmadığından, kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde uygulanırken dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, kas içi ve damar içi enjeksiyonları izleyen, iltihap, ağrı ve sertlik gibi yerel reaksiyonlardır. Sistemik reaksiyonların başlıcaları şunlardır: İshal, bulantı, kusma, kaşıntı, deri döküntüsü, eosinofili, trombositoz, lökopeni. Daha nadiren de: Baş ağrısı, baş dönmesi, karaciğer enzimlerinde artma, kreatinin düzeylerinde artma, moniliazis, vajinitis. Bu yan tesirlerin tümü ilacın kesilmesinden sonra kaybolurlar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Seftriakson diğer bir antibakteriyel ilaçla karıştırılmamalı ve ayrı ayrı uygulanmalıdır.