1ilaç

BENZAPEN-LA Flakon

Tüm-Ekip

 Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Benzatin Penisilin

 

 

Etken Madde(ler):

Penisilin G benzatin

 

Piyasa Şekilleri:

1.200.000 IU: 1 flakon
2.400.000 IU: 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Streptokok enfeksiyonları tedavisinde (farenjit, tonsilit, streptokokal boğaz rahatsızlıkları, erizipel, kızıl, vb.): Yetişkinlerde: 1200000 IU'lik tek enjeksiyon. Çocuklarda: 900000 IU'lik tek enjeksiyon. 30 kg'ın altında vücut ağırlığına sahip çocuklarda: 600000 IU tek enjeksiyon. Sifiliz (Primer, sekonder ve latent): 2400000 IU'lik tek doz. Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2400000 IU'lik tek doz 7 gün ara ile 3 kez tekrarlanır. Konjenital (2 yaşın altındaki çocuklarda): 50000 IU/kg (vücut ağırlığı). 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: Dozaj yetişkinlerin doz tablosuna göre ayarlanır. Yaws, bejel ve pinta: 1200000 IU'lik bir enjeksiyon uygulanır. Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit için; akut atağı takiben ayda bir kez 1200000 IU veya her iki haftada bir 600000 IU verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Penisilin G, Staphylococci (penisilinaz üreten suşlar hariç), Streptococci (Grup A, C, G, H, L ve M) ve Pneumococciye karşı, in vitro aktiviteye sahiptir. Ayrıca Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis, Clostridia, Actinomyces bovis, Streptobacillus moniliformis, Listeria monocytogenes ve Leptospira, Treponema pallidum da penisilin G'nin bakterisid etkisine son derece duyarlıdır ve bu mikroorganizmaların neden olduğu streptokoksal enfeksiyonlar (Grup A baktereminin bulunmadığı), farenjit gibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünü önlemede Benzatin Penisilin G'nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmal kalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır. Tedavi bakteriyolojik incelemeler (sensitivite testleri dahil) ve klinik yanıtlarla yönlendirilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlerden herhangi birine aşırı duyarlılık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çok ciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonların oluştuğu kaydedilmiştir. Bu reaksiyonlar, daha çok geçmişinde birçok allerjileri olan hastalarda kendini gösterebilir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, hastanın, penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer allerjenlere karşı geçmişinde herhangi bir hipersensitivite reaksiyonu göstermiş olup olmadığı, dikkatlice incelenmelidir. Allerji reaksiyonu oluşursa, ilacın uygulaması hemen durdurulup hasta diğer ajanlarla, örneğin epinefrin, presör aminler, antihistaminler, kortikosteroidler ve oksijen ile tedavi edilmelidir. Benzatin ya da prokain penisilin müstahzarlarının dikkatsizce direkt intraarterial ya da arterlere çok yakın verilmesi de dahil intravasküler enjeksiyon, kalıcı paralizli transvers miyelit, kol ve bacağın yakın bölümünde ve dijitlerde ampütasyonu gerektiren gangren, enjeksiyon bölgesinin çevresinde nekroz ve deri döküntüleriyle sonuçlanan ciddi nörovasküler tahribata neden olur. Bu tip etkilerin, enjeksiyonla, kalça ve deltoid bölgelere verildiği takdirde de oluştuğu kaydedilmiştir. Şüpheli intravasküler enjeksiyonun neden olduğu diğer ciddi komplikasyonlar, ani solgunluk, enjeksiyon bölgesinin uzak ve yakınında benekleşme ya da siyanozu takip eden kabarcık oluşumu, bacaklarda arka ya da ön bölgenin fasyotomisini gerektiren şiddetli ödemdir. Yukarda belirtilen ciddi etki ve komplikasyonlar çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda meydana gelmiştir. Enjeksiyon bölgesinin yakınında ya da uzağında kan çekilmesi olduğuna dair herhangi bir belirti görülürse hemen bir uzmanla konsültasyon yapılmalıdır. Penisilin müstahzarlarının ön-yan-kalçada devamlı aynı bölgeye i.m. enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femoris fibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyon kalıcı nörolojik hasar meydana getirir. Ciddi allerji ya da astım geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Streptokoksal enfeksiyonda tedavi süresi patojen mikroorganizmayı elimine etmeye yeterli olmalıdır. Tedavinin tamamlanmasından sonra durumu değerlendirmek için yeniden kültür alınmalıdır. Penisilinle uzun süreli tedavide ve özellikle yüksek dozaj programlarında, böbrek ve hematopoietik sistemlerin periyodik kontrolü önerilir. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanılması, mantar da dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesini teşvik edebilir. Böyle belirtiler görülürse, ilaç kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Allerjik reaksiyonlar oluşursa ve eğer hastanın durumu penisilin terapisini yaşamı için mutlaka gerektirmiyorsa, penisilin kullanılmamalıdır. Penisilin plasentaya hemen geçer. Fetüs üzerindeki etkisi saptanmamıştır. Genellikle güvenilir olarak düşünülmesine rağmen, gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G anne sütüne geçer. Bebek üzerindeki etkisi saptanmamıştır. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Makülopapüler erupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları; ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlık dahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenen tek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardır ve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır. Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch-Herxheimer reaksiyonu rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bakteriyostatik bir antibiyotik olan tetrasiklin penisilinin bakterisid etkisini antagonize ettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerin itrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid, penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.