1ilaç

SPOREX Mikropellet Kapsül

Toprak

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > İtrakonazol

 

 

Etken Madde(ler):

İtrakonazol 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 mikropellet kapsül
15 mikropellet kapsül
28 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Vulvojinal kandidiyazisde bir gün süreyle sabah ve akşam ikişer kapsül (2x200 mg) ya da üç gün süreyle günde bir kez 2 kapsül (200 mg) dozlarında alınması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Dermatofit ve/veya mayaların neden oldukları onikomikoz. Dermatoloji: Dermatofitozlar, pitriyazis versikolor. Oftalmoloji: Fungal keratit. Mukozal kandidoz: Oral ve vulvovaginal kandidoz. Sistemik mikozlar: Sistemik aspergilloz ve kandidoz, kriptokokoz (kriptokoksik menenjit dahil), histoplazmoz, sporotrikoz, parakoksidioidomikoz, blastomikoz ve daha ender görülen sistemik ya da tropikal mikozlarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İtrakonazol ya da bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Sistemik mikozlar hariç gebe kadınlarda kontrendikedir. Terfenadin, astemizol, sisaprid, kinidin, CYP3A4 metabolize HMG-CoA redüktaz inhibitörleri örneğin simvastatin ve lovastatin, triazolam ve oral midazolam itrakonazol ile kontrendikedir.

 

Uyarılar:

1 aydan uzun süre kullanım sonunda halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğü hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir. Karaciğer hastalığı hikayesi olanlarda veya diğer ilaçlara bağlı olarak karaciğer toksisitesi gelişmiş kişilerde kullanılmamalıdır. Aklorhidri ve hipoklorhidri itrakonazol'ün emilimini azaltır. Mide asidinin azalması itrakonazol'ün emilimini azaltır.  Bu nedenle mide asidini azaltan ilaçlar en az 2 saat sonra alınmalıdır. Ayrıca asit salgılanmasını azaltan ilaçların kolalı içeceklerle alınması önerilir. Çocuklarda sağlanabilecek yarar potansiyel riskin üzerinde olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanıma ancak hayatı tehdit edici mikozlarda zarar ve yarar riski hesaplanarak başlanmalıdır. anne sütüne geçtiği için emziren annelerde kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda kullanımına dair bilgiler yetersizdir.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etkiler, dispepsi, bulantı, karın ağrısı ve konstipasyon gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkilerdir. Daha seyrek olarak bildirilen yan etkileri, baş ağrısı, karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, menstrual düzensizlikler ile kaşıntı, deri döküntüsü, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlardır. Özellikle uzun süre (yaklaşık 1 ay) itrakonazol tedavisi gören, altta yatan önemli bir hastalığı bulunanlar ve aynı anda çeşitli ilaçlar kullanan hastalarda hipokalemi, ödem, hepatit ve saç kaybı gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifampisin, rifabutin ve fenitoin ile etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda itrakonazol ve hidroksiitrakonazolün biyoyararlanımı düştüğü için, etkinliği de geniş ölçüde azalabilir. Bu nedenle, itrakonazolün bu etkin enzim indükleyicileri ile birlikte kullanılması önerilmez. Karbamazepin, fenobarbital ve izoniazid gibi diğer enzim indükleyicileri ile yeterli veri olmamakla birlikte, benzer etki beklenmektedir. İtrakonazolün esas olarak CYP3A4 yolu ile metabolize olduğundan, bu enzimin etkin inhibitörleri (ritonavir, indinavir ve klaritromisin) itrakonazolün biyoyararlanımını artırabilir. İtrakonazol, sitokrom 3A sınıfı ile metabolize edilen ilaçların metabolizmasını engelleyebilir. Bu duruma bağlı olarak bu ilaçların yan etkileri ve etkilerinde artma ve/veya uzama görülebilir. Tedavi durdurulduktan sonra, itrakonazol plazma seviyeleri doza ve tedavi süresine bağlı olarak kademeli azalır. İtrakonazol ile tedavi sırasında kullanılmaması gereken ilaçlar: Terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oral midazolam, kinidin, pimozid, lovastin ve simvastatin gibi CYP3A4 metabolize HMG-Co A redüktaz inhibitörleri. Plazma seviyesi, etkisi ve yan etkileri izlenmesi gereken ilaçlar: Eğer itrakonazol ile birlikte uygulanıyorsa bunların dozajları gerekirse düşürülmelidir: Oral antikoagülanlar; ritonavir, indinavir, sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri; vinca alkaloidler, busulfan, doketaksel ve trimetreksat gibi belirli antineoplastik ajanlar; dihidropiridin ve verapamil gibi CYP3A4'de metabolize kalsiyum kanal blokerleri; belirli immünosupresif ajanlar (siklosporin, takrolimus, rapamisin); digoksin, karbamazepin, buspiron, alfentanil, alprazolam, midazolam IV, rifabutin, metilprednisolon.