1ilaç

TEVETEN Film Tablet

Solvay

 

Etken Maddeler:

Eprosartan mezilat 600 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tavsiye edilen doz sabahları alınmak üzere, günde bir defada 600 mg'dır . Günlük doz, kan basıncındaki cevaba bağlı olarak, kan basıncı düzeylerinde tatmin edici cevap sağlanana kadar maksimum 800 mg'a kadar çıkartılabilir. Çoğu hastada kan basıncının maksimum düzeyde düşürülebilmesi 2 veya 3 hafta sürebilir. Klinik araştırmalarda sekiz hafta süreyle günlük 1200 mg'a kadar olan dozların advers olay görülme sıklığını arttırmaksızın etkili olduğu gösterilmiştir. Teveten tek başına uygulanabileceği gibi, daha güçlü kan basıncı düşürücü etkinin istendiği durumlarda, tiyazid grubu diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri gibi diğer antihipertansif ajanlarla kombine edilebilir. Teveten yemeklerle birlikte veya aç karnına uygulanabilir. Orta veya şiddetli renal yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <60 ml/dk), günlük doz 600 mg'dan fazla olmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Eprosartan, AT1 reseptörlerine selektif olarak bağlanan etkili, non-peptid, oral yoldan kullanıldığında aktif, bifenil tetrazol olmayan bir anjiyotensin II reseptör antagonistidir. Eprosartan esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Üründeki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, hamilelikte ve emzirme döneminde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Şiddetli sıvı ve/veya tuz kaybı olan hastalarda (örneğin yüksek doz uygulanan diüretik tedavide) semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Eğer böyle bir durum varsa tedaviye başlamadan önce bu koşul düzeltilmelidir. Renal fonksiyonu renin-anjiyotensin-aldesteron sistemine bağımlı olan hastalarda (örneğin şiddetli kalp yetmezliği, bilateral renal arter stenozu veya tek böbrekli olup renal arter stenozu olan hastalar) ADE inhibitörleri ile tedavi sürecinde oligüri ve/veya progresif azotemi ve nadir olarak akut renal yetmezlik geliştirmiştir. Şiddetli kalp yetmezliği veya renal arter stenozu olan hastalardaki yetersiz tedavi deneyimi birikimi nedeniyle renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin eprosartan ile inhibisyonu sonucunda renal fonksiyonun bozulabileceği ihtimali gözardı edilemez. Renal yetersizliği olan hastalarda eprosartan kullanılacağında, renal fonksiyonlar, eprosartan ile tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında aralıklarla değerlendirilmelidir. Eğer tedavi esnasında renal fonksiyonlarda kötüleşme gözlenirse, eprosartanla tedavi yeniden değerlendirilmelidir. Çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı saptanmamıştır, bu nedenle de çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Gebelik kategorisi X'dir. Renin-anjiyotensin-aldesteron sistemini direkt olarak etkileyen ilaçlar gebeliğin 2. ve 3. trimestredeki hamile kadınlara verildiğinde fötal ve neonatal morbiteye veya ölüme yol açabilirler. Gebelik tespit edilmesi halinde eprosartan tedavisi mümkün olan en kısa zamanda kesilmelidir. Emziren kadınlar eprosartan ile tedavi edilmemelidir. Hipertansiyon tedavisi sırasında araç ve makine kullanırken arasıra sersemlik veya yorgunluk oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Advers olaylar genelde hafif şiddette ve geçici karakterde ortaya çıkmış ve eprosartan ile tedavi edilen hastaların %4.1'inde tedavinin kesilmesini gerektirmiştir. Nadir olarak başağrısı, sersemlik ve asteni bildirilmiştir. Çok nadir olarak postural hipotansiyonu da içeren hipotansiyon bildirilmiştir. Nadir olarak deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı, ürtiker) bildirilmiştir. Yüzde şişme ve/veya anjiyoödem çok nadir olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lityum ve ADE inhibitörlerinin birlikte kullanımını sırasında, serum lityum düzeylerinde geri dönüşümlü artış ve toksisite oluşumu rapor edilmiştir. Bu durum eprosartanla kullanım sırasında bildirilmemiştir ancak böyle benzeri bir etkinin oluşabileceği gözardı edilmemeli ve birlikte kullanım sırasında serum lityum düzeyleri dikkatlice izlenmelidir.