1ilaç

PHYSIOTENS Film Tablet

Solvay

 

Etken Maddeler:

Moksonidin

 

Piyasa Şekilleri:

0.4 mg: 28 film tablet, 0.2 mg: 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu 0.2 mg/gün’dür. Maksimum günlük doz ise iki eşit doza bölünmüş halde toplam 0.6 mg/gün’dür. Bir kerede verilebilecek en yüksek doz 0.4 mg’dır. Dozlar bireylerin yanıtına göre ayarlanır. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olanlarda dozaj: Eliminasyonu kreatinin klirensi ile ilintilidir. İleri düzeyde böbrek yetmezliği olan hastalarda (glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dakika'dan az), kararlı durum plazma konsantrasyonları ve terminal yarılanma ömrü, böbrek fonksiyonları normal olan (glomerüler filtrasyon hızı 90 ml/dakika üzerinde) kişilere kıyasla yaklaşık 3 kat uzamış olarak saptanmıştır. Orta derecede böbrek yetmezliği olan olgularda (glomerüler filtrasyon hızı 30-60 ml/dak arasında) kararlı plazma konsantrasyonları ve terminal yarılanma ömrü sırasıyla %80 ve %35 daha yüksek olarak saptanmıştır. Her iki durumda da maksimum moksonidin plazma konsantrasyonları %50 yüksek gerçekleşmektedir. Ancak bu hastalarda çoklu dozlamada ilaç birikmesi saptanmamıştır. Bu nedenlerle böbrek yetmezliği olan olgularda dozaj hastanın bireysel durumuna göre ayarlanmalıdır. Moksonidin hemodiyaliz ile düşük düzeyde elimine edilebilir. Yaşa bağlı olarak farmakokinetik parametrelerdeki değişiklikler klinik olarak önemli kabul edilmemektedir. Moksonidin yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Moksonidin seçici etkili imidazolin reseptör agonistidir. Beyin sapındaki imidazolin reseptörlerini seçici olarak uyarır ve özellikle rostral ventrolateral medullada periferik sempatik sistemi kontrol eden bu bölgede yoğun biçimde yerleşmiş bulunan imidazoline duyarlı bu reseptörleri etkiler. İmidazolin reseptörlerinin uyarılması ise sempatik aktiviteyi azaltarak kan basıncını düşürür. Sistemik vasküler dirençte azalmaya ve buna bağlı olarak arteriyel kan basıncında düşmeye neden olur. Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği etkin madde ve yardımcı maddelere aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ayrıca hasta sinus sendromu veya ciddi bradikardilerde (istirahat halinde kalp atım hızı 50 vuruş/dakikanın altında) moksonidin uygulaması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Beta bloker ile kombine edilmiş ise ve her iki ilacın da kesilmesinin gerektiği durumlarda beta blokerin daima daha önce kesilmesi gerekir. Böbrek yetmezliği durumunda (glomerüler filtrasyon hızı 60 ml/dakikadan az) bir birikme durumu söz konusu olmamasına rağmen, moksonidinin hipotansif etkisi özellikle de tedavi başlangıcında dikkatle izlenmelidir. Moksonidin tedavisi hiçbir zaman aniden kesilmemelidir. Moksonidin ile gebelerde gerçekleştirilmiş klinik çalışma yoktur. İnsanlar üzerindeki deneyimlerin kısıtlı olması nedeniyle gebelerde ancak potansiyel yararların, fetüse olası zarara üstün olduğuna karar verilmesi halinde kullanılmalıdır. Klinik öncesi çalışmalarda konjenital anomali oluşumu ve üreme üzerine olumsuz etkiler gösterilmemiştir. Moksonidinin araç veya makine kullanma becerileri üzerine olumsuz etkisi olduğunu düşündürebilecek herhangi bir bulgu mevcut değildir. Ancak uyuklama hali ve halsizlik bildirilmiş olduğundan, beceri isteyen işlemlerde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık karşılaşılan yan etkiler ağız kuruluğu , baş ağrısı, genel yorgunluk ve uyku halidir. Bu semptomlar tedavinin ilk birkaç haftası içinde genellikle azalır. Daha seyrek bildirilen yan etkiler ise bulantı, uykuya dalış güçlüğü, cilt döküntüleri ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlardır. Çok seyrek olgularda anjiyonörotik ödem bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Moksonidin kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid grubu diüretiklerle birlikte güvenle kullanılmaktadır. Diğer antihipertansif ilaçlarla eş zamanlı uygulanmasında additif etki beklenmelidir. Trisiklik antidepresanların, santral etkili antihipertansif ajanların etkinliğini azaltabilmeleri nedeniyle, moksonidin trisiklik antidepresan ajanlarla birlikte uygulanmamalıdır. Moksonidin, lorazepam tedavisi gören kişilerde bozulmuş kognitif performansı orta derecede artırmıştır. Moksonidin, eş zamanlı kullanıldıklarında benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.