1ilaç

COVERSYL Plus Tablet

Servier

 

Etken Maddeler:

Perindopril terbutilamin 4 mg, İndapamid 1.25 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye oral yoldan tercihen sabahları olmak üzere günde tek doz ile başlanır.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Perindopril+İndapamid ile ilişkili: Potasyum tutucu diüretiklerle potasyum ve lityum tuzları ile kullanımda, bilateral renal arter stenozu veya işlev gören tek böbrek bulunmasında, artmış potasyum düzeylerinde. Perindopril ile ilişkili: Perindoprile aşırı duyarlılıkta, önceden ADE inhibitör tedavisi ile ilişkili görülen anjiyonörotik ödem hikayesinde, gebelik ve emzirmede. İndapamid ile ilişkili: Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlılıkta, ağır böbrek yetersizliğinde, karaciğer ensefalopatisi veya ağır karaciğer yetersizliğinde ve düşük potasyum düzeylerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Perindopril ile ilişkili: ADE inhibitörleri; sistemik oto-immün hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek yetersizliği olan, immünosupresifler veya lökopeniye neden olan ilaçlarla tedavi edilen hastalarda ve yüksek dozlarda uygulandığında çok nadir olarak agranülositoz ve/veya kemik iliği baskılanmasına yol açabilirler. ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda nadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larinkste anjionörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda perindopril hemen kesilmeli ve hasta izlenmelidir. Laringeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fetal olabilir. Larinks, dil ve glottisin ödemi halinde solunum yolu obstrüksiyonu meydana geldiğinde adrenalin 1/1000'lik çözeltisinden 0.3-0.5 ml uygulamak uygun bir tedavidir. Hemodiyaliz sırasında anafilaktoid reaksiyonlar da gözlenmiştir. Perindopril+İndapamid ile ilişkili: Dozu böbrek yetersizliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır. Ayrıca bu hastalarda periyodik olarak potasyum ve kreatinin testleri yapılmalıdır. Ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir. Diüretik içeren tüm hipertansif ilaçlarla olduğu gibi plazma potasyum düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Perindopril ile ilişkili: Arteryel hipertansiyon ve/veya böbrek yetersizliği riski, kalp yetersizliği, su, tuz kaybı vb. olan hastalarda doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Başlangıç dozu, su, tuz kaybı olan hastalarda kan basıncında ortaya çıkabilecek ani düşüşü önlemek için zamanla kan basıncındaki düşüşe göre ayarlanmalıdır. Ağır kalp yetersizliği olan hastalarda tedavi beta-bloker kesilmeden yakın tıbbi gözlem altında ve daha düşük dozla başlanarak yapılmalıdır. Cerrahi girişimlerde genel anestezide veya hipotansiyona neden olabilen anestezik ajanlar kullanıldığında perindoprilin hipotansiyona neden olabileceği unutulmamalıdır. İndapamid ile ilişkili: Diüretik tedavilerinin tümünde hiponatremiye bağlı ciddi sonuçlar oluşabilir. Hipokalemi riskine karşı dikkatli olunmalıdır. QT aralığı uzamış olan kişiler de hipokalemi riski taşırlar. Kalsiyum atılımını azaltabilirler ve kalsiyum düzeylerinde hafif ve geçici bir artışa neden olabilirler. Hipokalemisi olan diyabetlilerde kan şekerinin izlenmesi gerekir. Ürik asit düzeyi yükselmiş olan hastalarda gut gelişme eğilimi artmış olabilir.

 

Yan Etkileri:

Perindopril ile ilişkili: Baş ağrısı, asteni, sersemlik hissi, duygulanım dalgalanmaları ve/veya uyku bozuklukları, kramplar, ortostatik olan veya olmayan hipotansiyon, cilt döküntüleri, gastralji, iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, ADE inhibitörlerine bağlı ilacın kesilmesiyle kaybolan öksürük, çok nadir olarak anjiyonörotik ödem, karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ansefalopatisi riski, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit. İndapamid ile ilişkili: Karaciğer yetersizliği olanlarda karaciğer ansefalopatisi riski, dermatolojik hipersensitivite reaksiyonları, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, baş dönmesi, konstipasyon ve çok nadiren pankreatit.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lityum, spironolakton, triamteren, potasyum tuzları, astemizol, bepridil, eritromisin IV, halofantrin pentamidin, sultoprid, terfenadin, vinkamin ile birlikte kullanılması önerilmez. İnsülin hipoglisemik sülfonilüreler, baklofen, NSAID, yüksek doz salisilatlar, trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, kortikosteroidler, tetrakosaktid, amfoterisin B (IV), glukokortikoidler, mineralokortikoidler (sistemik), uyarıcı laksatifler, kalp glikozidleri, amilorid, kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, bretilyum, sotalol, metformin, iyodine (veya iyotlanmış) kontrast maddeler, kalsiyum (tuzları), siklosporinler ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.