1ilaç

CORALAN Film Tablet

Servier

 

Etken Maddeler:

İvabradin

 

Piyasa Şekilleri:

5 mg: 56 film tablet, 7.5 mg: 56 film tablet içeren takvimli blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Coralan'ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde iki kez 5 mg'dır. 2-4 hafta tedavi sonrasında, tedaviye verilen tepkiye göre doz günde iki kez 7.5 mg'a yükseltilebilir. Eğer tedavi sırasında, dinlenme halinde kalp atım hızı sürekli olarak dakikada 50 vuruşun altına düşerse veya hasta bradikardiye ilişkin semptomlar yaşarsa, dozaj günde iki kez 2.5 mg'a kadar azaltılmalıdır. Eğer kalp atım hızı dakikada 50 vuruşun altında kalmaya devam eder veya bradikardi semptomları sürerse, tedavi kesilmelidir. Tabletler, bir kez sabah, bir kez akşam yemeklerle birlikte olmak üzere günde iki kez oral yoldan alınmalıdır. Yaşlı hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu (günde iki kez 2.5 mg) düşünülmeli, daha sonra gerekirse doz artırılmalıdır. Kreatinin klirensi 15 ml/dak'ın altında olan hastalarda yeterli veri yoktur. Dolayısıyla bu popülasyonda ivabradinin dikkatle kullanımı önerilmektedir. Orta hepatik yetmezliği olan hastalarda ivabradin dikkatle kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İvabradin izole olarak kalp atım hızını azaltan bir ilaçtır. Kardiyak pacemaker olarak sinüs düğümünde spontan diyastolik depolarizasyonu kontrol eden ve kalp atım hızını düzenleyen If akımının (içe yönelik sodyum akımı) selektif ve spesifik inhibisyonu  yoluyla etki eder. Normal sinüs ritmi olan ve beta blokörler için kontrendikasyonu veya intoleransı olan hastalarda kronik stabil angina pektorisin semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İvabradine veya içerdiği yardımcı maddelerden birine karşı bilinen aşırı duyarlılık; tedavi öncesinde dinlenme halinde kalp atım hızının 60 vuruş/dakikadan az olması; kardiyojenik şok; akut miyokard enfarktüsü; şiddetli hipotansiyon (<90/50 mmHg); şiddetli hepatik yetersizlik; sinüs sendromu; sino-atriyal blok; NYHA fonksiyonel sınıflandırması III-IV olan kalp yetmezliği hastaları (veri yetersizliğinden); pacemakera bağlı olanlar; stabil olmayan angina; 3. derece AV-blok; güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri ile kombinasyon (Azol antifungaller: ketokonazol, itrakonazol; makrolid antibiyotikler: klaritromisin, eritromisin per os, josamisin, telitromisin; HIV proteaz inhibitörleri: nelfinavir, ritonavir ve nefazodon gibi); gebelik ve emzirmede kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İvabradin kardiyak aritminin önlenmesinde veya tedavisinde etkin değildir ve muhtemelen taşiaritmi oluştuğunda (örneğin ventriküler veya supraventriküler taşikardi) etkinliğini yitirmektedir. Dolayısıyla atriyal fibrilasyonu olan veya sinüs düğümü fonksiyonu ile etkileşen diğer kardiyak aritmisi olan hastalarda önerilmemektedir. İvabradin ile tedavi edilen hastaların, atriyal fibrilasyon (süregelen veya paroksismal) oluşumu açısından klinik olarak ve eğer klinik belirtiler görülürse (şiddetlenen angina, çarpıntı, düzensiz nabız vakaları) düzenli olarak EKG ile takibi önerilmektedir. 2. derece AV-bloku olan hastalarda ivabradin kullanımı önerilmemektedir. Tedavi öncesinde dinlenme halinde kalp atım hızı dakikada 60 vuruşun altında olan hastalarda ivabradin ile tedaviye başlanmamalıdır. Eğer tedavi sırasında, dinlenme halinde kalp hızı sürekli olarak dakikada 50 vuruşun altına düşerse veya hasta bradikardiye ilişkin semptomlar, örneğin baş dönmesi, yorgunluk hissi veya hipotansiyon yaşarsa, doz azaltılmalı veya eğer kalp atım hızı dakikada 50 vuruşun altında kalmaya devam eder veya bradikardi semptomları sürerse, tedavi kesilmelidir. İvabradinin verapamil veya diltiazem gibi kalp atım hızını düşüren kalsiyum kanal blokörleri ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. İvabradinin dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokörleri ile kombinasyonda ek etkinliği incelenmemiştir. İvabradin tedavisine başlanmasından önce kalp yetmezliği uygun olarak kontrol altına alınmalıdır. Klinik etkinlik ve güvenlilik verisi yetersiz olduğundan kalp yetmezliği NYHA fonksiyonel sınıflandırması III-IV olan hastalarda ivabradin kullanımı kontrendikedir. Asemptomatik sol ventriküler disfonksiyonu olan ve NYHA fonksiyonel sınıflandırması II olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. İnmeden hemen sonra ivabradin kullanımı önerilmemektedir. İvabradin retinal fonksiyonları üzerine etki yapmaktadır. Bugüne kadar, ivabradinin retina üzerine toksik etkisine ilişkin bir kayıt yoktur (bir yıldan uzun süren uzun-dönem ivabradin tedavisinin retina fonksiyonları üzerine etkisi bilinmemektedir). Eğer görsel fonksiyonda beklenmedik bir kötüleşme gözlenirse, tedavinin kesilmesi düşünülmelidir. Pigmenter retinit hastası olanlarda dikkatli olunmalıdır. Konjenital QT sendromu olan veya QT aralığını uzatan ilaçlar ile tedavi gören hastalarda ivabradin kullanımından kaçınılmalıdır. Gebelik kategorisi X'dir. Gebelik sırasında kontrendikedir. Deneysel çalışmalar ivabradinin süte geçtiğini göstermektedir. Emziren annelerde kontrendikedir. Çocuklar ve gençlerde ivabradinin etkinlik ve güvenliliği incelenmediği için, çocuklar ve gençlerde kullanılmamalıdır. Hastalar araç ve makine kullanımı sırasında, ışık yoğunluğundaki ani değişimler sonucunda oluşabilecek görsel semptomlar hakkında uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İvabradin ile en sık raslanan istenmeyen etkiler doza bağlıdır. Çok yaygın (>%1): Işığa bağlı olaylar (fosfenler): Hastaların %14.5'inde bildirilmiştir ve görsel alanın bir kısmında parlaklığın geçici olarak artışı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ışık yoğunluğunda ani değişimler tarafından tetiklenmektedir. Fosfenlerin başlaması genellikle tedavinin ilk iki ayında olmaktadır, daha sonra tekrarlanabilmektedir. Hastaların %1'inden azı fosfenler yüzünden günlük rutinini değiştirmiş veya tedaviyi bırakmıştır. Yaygın (>%1->%10): Bulanık görme, bradikardi, 1. derece AV blok, ventriküler ekstrasistol, başağrısı, sersemleme. Yaygın olmayan (>%0.1-<%1): Çarpıntı, supraventriküler ekstrasistol, bulantı, kabızlık, diyare, vertigo, dispne, kas krampları. Nadir (>%0.1-<%1): Hiperürisemi, eozinofili, kanda yükselen kreatinin.

 

İlaç Etkileşimleri:

QT aralığının uzaması kalp atım hızı azalmasını artırabileceğinden kardiyovasküler etkili QT uzatan (örneğin, kinidin, disopiramid, bepridil, sotalol, ibütilid, amiodaron) ve kardiyovasküler olmayan QT uzatan ilaçların (örneğin, pimozid, ziprasidon, sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, sisaprid, eritromisin IV) ivabradin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer kombinasyon gerekli görülür ise, yakın kardiyak gözlem gerekmektedir. İvabradin yalnız CYP3A4 ile metabolize olmaktadır ve bu sitokromun çok zayıf bir inhibitörüdür. Dolayısıyla, ivabradinin diğer CYP3A4 sübstratlarının (hafif, orta seviye ve şiddetli inhibitörler) metabolizma ve plazma konsantrasyonlarını etkilemediği gösterilmiştir. CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri ivabradin ile klinik olarak anlamlı oranda etkileşir, metabolizma ve farmakokinetiğini etkiler. İlaç-ilaç etkileşim çalışmaları, CYP3A4 inhibitörlerinin ivabradin plazma konsantrasyonlarını yükselttiğini, indükleyicilerin azalttığını ortaya koymaktadır. İvabradinin yükselen plazma konsantrasyonları aşırı bradikardi riski ile ilişkilendirilebilmektedir. Güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörleri  (Azol antifungaller: ketokonazol, itrakonazol; makrolid antibiyotikler: klaritromisin, eritromisin per os, josamisin, telitromisin; HIV proteaz inhibitörleri: nelfinavir, ritonavir ve nefazodon gibi) ile kombinasyon kontrendikedir. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri olan ketokonazol (günde 200 mg) ve josamisin (günde iki kez 1 g), plazmanın ivabradine ortalama maruz kalımını 7-8 kat artırmaktadır. Orta seviye CYP3A4 inhibitörleri (diltiazem veya verapamil gibi kalp atım hızı azaltan ajanlar) ile ivabradin kombinasyonunun, ivabradine maruz kalmayı (EAA'da 2-3 kat artış) artırdığını ve kalp atım hızını ek olarak dakikada 5 vuruş azalttığını göstermiştir. İvabradinin bu ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir. İvabradinin diğer orta seviye CYP3A4 inhibitörleri (ör: flukonazol) ile birlikte kullanımı, günde iki kez 2.5 mg başlangıç dozu ile ve dinlenme halinde kalp atım hızı dakikada 60 vuruşun üzerindeyse, kalp atım hızının takibi kaydıyla düşünülebilir. Greyfurt suyu ile birlikte alındığında ivabradine maruz kalma 2 kat artmıştır. Dolayısıyla, ivabradin ile tedavi süresince greyfurt suyu kullanımı kısıtlanmalıdır. CYP3A4 indükleyicileri (ör: rifampisin, barbitüratlar, fenitoin, hypericum perforatum) ivabradine maruz kalmayı ve aktivitesini azaltabilir. İvabradin dozunun ayarlanması gerekebilir.