1ilaç

PERGONAL-75 Ampul

Serono

 

Etken Maddeler:

FSH (Folikül stimüle edici hormon) 75 IU, LH (Lüteinizan hormon) 75 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul
10 ampul ve 1 ml'lik 10 çözücü ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu kadında günde 1-2 ml'dir. Yeterli preovülatuvar estrojen düzeyine erişildiğinde uygulama durdurulur ve ardınan 1-3 gün süreyle 5000-10000 IU Pregnyl uygulanır. Bu uygulamadan 7 gün sonra uygulanacak 5000 IU Pregnyl enjeksiyonu korpus luteum yetmezliğini önleyebilir. Tedavi döneminde kadınlarda estrojen düzeyleri ve over büyüklüğü saptanmalıdır. Over hiperstimülasyonu durumunda tedaviye son verilmelidir. Ayrıca estrojen düzeylerindeki hızlı artışlar tedavi kesilme nedenidir. Erkekte haftada 3x1-2 ml uygulanır. Bu enjeksiyonlar genellikle 3000 IU Pregnyl'le birlikte uygulanır. Spermatogenezde düzelme sağlayabilmek için tedaviye 10-12 hafta devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Gonadların yetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır. Kadında: Anovülasyon kökenli infertilite, folikül olgunlaşması bozukluğu ve/veya corpus luteum yetersizliği (polikistik over hastalığı, PCOD dahil), yardımla üreme programlarında (ör. in vitro fertilizasyon/embriyo transfer-GIFT/ZIFT) çoğul folikül gelişimini uyarmak amacıyla kontrollü over hiperstimülasyonunda endikedir. Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatogenez bozukluğunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Over, testis ve hipofiz tümörü olan hastalarla ve hamile kadınlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gonadotropin preparatları ile ovülasyon indüksiyonu sonrası oluşan gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır. Mevcut verilerin analizi, ovülasyon indüksiyonu ve yardımla üreme programlarında gonadotropin kullanımının artan konjenital malformasyon riski taşıdığını göstermemektedir. Tedaviye başlanmadan önce genital organlarında anatomik anormallik olmadığı muayene ile saptanmalıdır. Gonadotropin düzeylerinin ölçülmesi suretiyle primer gonadal yetmezlik olasılığı ekarte edilmelidir. Kontrol edilemeyen gonad dışı endokrinopati (ör: tiroid ya da adrenal bozukluklar) varlığı bertaraf edilmelidir. Kadın hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sırasında belli aralıklarla estrojen düzeylerinin tayini ve over büyüklüğünün ölçümü ve eğer mümkün olursa ultrasonografi yapılmalıdır. Estrojen düzeyleri takibeden 2-3 gün içinde çok süratle (günlük miktarın 2 katından fazla) artabilir ve muhtemelen çok yüksek değerlere ulaşabilir. Eğer bu istenmeyen hiperstimülasyon (IVF/ET ya da GIFT/ZIFT tedavisinin bir parçası olmak dışında) oluşursa, uygulanmaya hemen son verilmelidir. Bu durumda hCG verilmemelidir, çünkü bu fazda LH-aktif gonadotropin uygulanması çoğul ovulasyonların yanısıra, over hiperstimülasyon sendromuna da neden olabilir. Bu uyarı özellikle polikistik over hastalığı olan hastalar açısından önem taşımaktadır. Hafif over hiperstimülasyonun klinik belirtileri gastrointestinal problemler (ağrı, bulantı, diyare), göğüslerde ağrı ile overlerde ve over kistlerinde bir miktar büyümedir. Nadir olarak hayatı tehdit eden over hiperstimülasyon sendromu olur. Bu durum çatlama olasılığı yüksek büyük over kistleri, assit, sıklıkla hidrotoraks ve nadiren de tromboembolik olaylar ile karakterizedir.

 

Yan Etkileri:

Üriner gonadotropin preparatlarının kullanımıyla ilgili olarak çok nadir allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar çoğunlukla enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık ile döküntü ve ateş gibi genel reaksiyonlardır. Anaflaktik reaksiyonları ile ilgili kesin bir raporlama yoksa da bu olasılık göz önünde bulundurularak ilk uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca pulmoner ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile hemoperiton nadir olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klomifen ile birlikte kullanımı foliküler cevabı artırabilir. GnRH agonisti ile pituiter desensitizasyondan sonra yeterli bir foliküler cevap için daha yüksek doz gerekli olabilir.