1ilaç

GONAL-F Ampul

Serono

 

Etken Maddeler:

FSH (Folitropin alfa)

 

Piyasa Şekilleri:

75 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul, 37.5 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul, 150 IU: 1 ampul ve 1 ml'lik 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Subkutan uygulanır. Anovulatuvar kadınlarda (PKOS dahil): Adet gören hastalarda, tedaviye menstrüasyon devresinin ilk 7 günü içerisinde başlanmalıdır. Tedavi, ultrason ile folikül boyutunun ve/veya östrojen salgılamasının ölçümü ile değerlendirilerek, hastanın tedaviye bireysel olarak verdiği cevaba göre uyarlanmalıdır. Genel olarak günlük 75-150 IU FSH ile başlanır ve yeterli, ancak aşırı olmayan bir cevap almak için, gerektiğinde 7 veya tercihen 14 günlük aralıklar ile tercihen 37.5 veya 75 IU oranında artırılır. Günlük maksimum doz genellikle 225 IU FSH'dan daha yüksek değildir. Eğer hasta 4 haftalık tedaviden sonra yeterli cevabı veremezse, o siklus bırakılmalı ve hastaya bıraktığı siklustakinden daha yüksek bir başlama dozuyla tedaviye yeniden başlanmalıdır. Optimal cevap alındığında, son GONAL-f enjeksiyonundan sonraki 24-48 saat içerisinde 250 mcg r-hCG ya da 5000 ila 10000 IU'ye kadar tek bir hCG enjeksiyonu yapılmalıdır. Hastaya, hCG uygulamasının yapıldığı gün ve bir sonraki gün cinsel birleşmede bulunması önerilir. Alternatif olarak, intrauterin inseminasyon (IUI) yapılabilir. Tedaviye aşırı cevap alındığı takdirde, tedavi durdurulmalı ve hCG uygulanmamalıdır. Tedaviye, bir sonraki siklusda, bir önceki siklusun dozajından daha düşük bir dozajla tekrar başlanılmalıdır. İn vitro fertilizasyon ve diğer yardımla üreme teknolojileri öncesi çoğul foliküler gelişme için over stimülasyonu yapılan kadınlarda: Süperovulasyon için genelde kullanılan yöntem, siklusun 2. veya 3. gününde başlanan günlük 150-225 IU GONAL-f uygulamasını kapsamaktadır. Yeterli folikül gelişimi elde edilene kadar, genellikle günlük 450 IU’nin üzerine çıkmayacak şekilde, hastanın tedaviye verdiği cevaba göre ayarlanan dozaj ile tedaviye devam edilir. Kesin foliküler olgunlaşmayı başlatmak için, son GONAL-f enjeksiyonundan sonraki 24-48 saat içerisinde 250 mcg r-hCG ya da 5000 IU ila 10000 IU’ye kadar hCG tek bir enjeksiyonda yapılır. Genel olarak kullanılan bir protokolde, GONAL-f ile tedaviye, agonist tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra başlanılır, yeterli folikül gelişimi elde edilene kadar her iki tedavi de sürdürülür. Ciddi LH ve FSH eksikliğine bağlı anovulasyonlu kadınlarda: LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda, LH ile birlikte GONAL-f tedavisinin amacı, hCG uygulandıktan sonra, yumurtlamanın gerçekleşeceği tek bir olgun Graff folikülü gelişmesidir. GONAL-f, LH ile aynı anda günlük enjeksiyonlar halinde verilmelidir. Genel olarak önerilen bir tedavi rejiminde tedaviye günlük 75 IU LH 75-150 IU FSH ile başlanır. FSH dozunda artış gerektiği düşünülürse, doz tercihen 7-14 günlük aralıklar ile ve tercihen 37.5-75 IU’lik basamaklarla artırılır. Stimülasyon süresi herhangi bir siklusda 5 haftaya kadar uzatılabilir. Optimal cevap alındığında, son GONAL-f ve LH enjeksiyonundan sonraki 24-48 saat içerisinde 250 mcg r-hCG ya da 5000 ila 10000 IU'ye kadar tek bir hCG enjeksiyonu yapılmalıdır. Hastaya, hCG uygulamasının yapıldığı gün ve bir sonraki gün cinsel birleşmede bulunması tavsiye edilir. Tedaviye aşırı cevap alındığı takdirde, tedavi durdurulmalı ve hCG uygulanmamalıdır. Tedaviye, bir sonraki siklusda, bir önceki siklusun dozajından daha düşük bir dozajla tekrar başlanılmalıdır. Hipogonadotropik hipogonadizmli erkeklerde: GONAL-f en az 4 ay boyunca haftada üç defa 150 IU dozda ve hCG ile birarada verilmelidir. Eğer bu dönemden sonra, hasta cevap vermemişse, kombine tedaviye devam edilebilir; mevcut klinik deneyimler spermatogeneze ulaşmak için en az 18 aylık tedavinin gerekli olabileceğini göstermektedir.

 

 

Endikasyonları:

Klomifen sitratla tedaviye cevap vermemiş kadınlarda anovulasyon durumunda (polikistik yumurtalık hastalığı dahil); in vitro fertilizasyon (IVF), gamet intra fallopian transfer (GİFT) ve zigot intra fallopian transfer (ZİFT) gibi yardımla üreme teknolojileri (ART) için süperovulasyon yapılan hastalarda multifoliküler gelişmenin uyarılmasında; luteinizan hormon (LH) preparatı birlikte ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişmenin uyarılması için tavsiye edilir. Klinik çalışmalarda, bu hastalar endojen serum LH düzeyi <1.2 IU/l olarak tanımlanmıştır. Doğuştan veya edinsel hipogonadotropik hipogonadizm gösteren erkeklerde, spermatogenez stimülasyonu için, insan Koriyonik Gonadotropin'i (hCG) tedavisiyle birlikte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

FSH'a veya eksipiyanlardan herhangi birine karşı önceden aşırı duyarlılık varsa kontrendikedir. Kadınlarda: Gebelik ve laktasyonda; polikistik yumurtalık hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kistinde; bilinmeyen etiolojiye sahip jinekolojik kanamalarda; yumurtalık, rahim veya göğüs kanserinde; hipotalamus ve hipofiz tümörlerinde güvenlik nedenleri ile kontrendikedir. Kadınlarda: Daha önceki bir yumurtalık hatası, cinsel organların gebeliğe uyumsuz şekilde hatalı oluşumu ve rahmin gebeliğe uyumsuz fibroid tümörlerinde etkili bir cevap alınmadığı takdirde kontrendikedir. Erkeklerde: Primer testis yetersizliği varsa kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gonadotropin preparatlarına karşı aşırı duyarlılık geçmişi olan hastalarda, anafilaktik cevapların ortaya çıkma olasılığı vardır. Böyle hastalarda ilk enjeksiyon, tüm kardiyo pulmoner canlandırma araçlarının derhal kullanılabileceği medikal ortamda, doğrudan tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Kadınlarda tedavi: Tedaviye başlamadan önce, eşlerin kısırlığı uygun bir şekilde değerlendirilecek ve gebelik için varsayılan ters etkiler değerlendirilecektir. Hastalar özellikle hipotiroidizm, adrenokortikal bozukluklar, hiperprolaktinemi ve hipofiz veya hipotalamik tümörler ve yapılan spesifik uygun tedaviler açısından değerlendirilecektir. Foliküler büyümenin stimulasyonuna tabi hastalarda, aşırı estrojen cevap açısından artmış bir hiper stimülasyon gelişimi ve çoğul folikül gelişimi riski mevcuttur. Ovülasyon öncesinden tüm foliküllerin aspirasyonu, hiperstimülasyon oluşumunu azaltabilir. Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS), patlamaya eğilimli büyük yumurtalık kistleri ile karakterize olan ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Bu durumlarda hCG uygulamasının yapılmaması ve hastaya en az 4 gün cinsel birleşmede bulunmaması tavsiye edilmelidir. Özellikle polikistik over (yumurtalık) hastalığı olan hastalarda, stimulasyon tedavisi öncesinde ve esnasında yumurtalık cevabının, ultrasonla dikkatlice takip edilmesi önerilir. Yardımcı reprodüktif teknolojilerden sonraki çoğul gebelik riski, transfer edilen embriyoların sayısı ile bağlantılıdır. Ovulasyon indüksiyonu alan hastalarda, doğal döllenme ile karşılaştırıldığında, çoğul gebelik ve doğum insidansı artmaktadır. OHSS veya çoğul gebelik riskini en aza indirmek için, ultrasonla inceleme ve aynı zamanda da estradiol ölçümleri yapılması önerilir. Estradiol seviyesi >5500 pg/ml (20200 pmol/L) ve toplamda 40'dan fazla folikül olduğunda, hCG verilmesini sona erdirmek gerekebilir. Erkeklerde tedavi: Yüksek endojen FSH düzeyleri, primer testis yetersizliğinin işaretidir. Böyle hastalar tedaviye cevap vermezler. Tedavinin başlangıcından 4-6 ay sonra, cevabı değerlendirmek için sperm analizi yapılması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar (ağrı, kırmızılık ve eziklik) bildirilmiştir. Kadınlarda: Yumurtalığın hiperstimülasyon gösterme olasılığı da gözönünde bulundurulmalıdır. Bu sendrom polikistik yumurtalık hastalığı olan kişilerde daha yüksek oranda görülür. Yumurtalık hiperstimülasyonun ilk belirtileri, muhtemelen bulantı, kusma ve kilo artışı ile birlikte alt karın bölgesinde ağrıdır. Ciddi, ancak nadir durumlarda, açıkça büyümüş yumurtalıklar ile bir yumurtalık hiper stimülasyonu sendromu, karın veya toraks bölgesinde sıvı toplanması, ciddi tromboembolik komplikasyonlar ile ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda, tromboembolik komplikasyonlara ayrıca yumurtalık hiperstimülasyon sendromundan bağımsız olarak da rastlanabilir. Yumurtalık cevabı aşırı olduğunda, tedavi kesilmeli ve yumurta oluşumu için hCG tedavisinden vazgeçilmelidir. Nadir durumlarda, menotropin/insan koriyonik gonadotropini tedavisi ile bağlantılı olarak arterial tromboembolizm görülmüştür. Düşük sonucu ortaya çıkan gebelik kaybı oranları, başka döllenme problemlerine sahip kadınların oranları ile karşılaştırılabilir. Ektopik gebelik, hikayesinde tubal hastalığı olan kadınlarda meydana gelebilir. Erkeklerde: Tedavi sırasında jinekomasti, akne ve kilo alma görülebilir. Bunlar hCG tedavisinin bilinen etkileridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yumurta oluşumunu stimüle eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, foliküler cevabı arttırabilir, hipofizer desensitizasyon için kullanılan GnRH agonisti ile birlikte kullanılması, yeterli derecede yumurtalık cevabı almak için ihtiyaç duyulan dozajı arttırabilir. Geçimsizlik çalışmaları olmadığından, başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.