1ilaç

TOLECTİN Tablet

Santa Farma

 

Etken Madde(ler):

Tolmetin sodyum dihidrat 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 tablet, 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Kontrol genellikle 3 veya 4'e bölünerek verilen günlük 600-1800 mg dozla sağlanır. Günde 2000 mg'den fazla doz denenmemiştir ve önerilmez. Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve üst solunum yolu enflamasyonlarında mutad başlangıç dozu günde 3 kez 2 tablettir. Juvenil romatoid artritli çocuklarda (2 yaş ve üstü) önerilen başlangıç dozu bölünmüş dozlar halinde günde 20 mg/kg'dır. Kontrol sağlandıktan sonra mutad doz günde 15-30 mg/kg arasındadır. 30 mg/kg'dan yukarı doz denenmemiştir ve önerilmez. İstenmeyen gastrointestinal etkiler Tolectin'in yemek, süt veya antasidlerle birlikte verilmesiyle en aza indirilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Antiromatizmal ve antienflamatuvar etkilidir. Romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilitis, skapulohumeral periartrit (frozen shoulder), epikondilitis (tennis elbow), burkulma ve zorlanmalar ve travmatik sinovitisin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçların astım, rinit, ürtiker veya allerjik veya anafilaktik reaksiyonun diğer belirtilerine neden olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diğer antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi tolmetinle de reaksiyon nadiren bildirilmiştir. Diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlılık olasılığı nedeniyle bu bileşiklere duyarlılık reaksiyonu olanlarda anaflaktik reaksiyon ortaya çıkma olasılığı daha fazla olabilir. Tolmetinle anaflaktik reaksiyon görülenlere adrenalin, antihistaminik ve/veya steroid gibi ilaçlarla uygun tedavi yapılmalıdır. Tolmetin üst gastrointestinal organ hastalığı öyküsü olan hastalara sıkı gözlem altında verilmelidir. Tolmetin kullanan hastalarda peptik ülserasyon ve gastrointestinal kanama bildirilmiştir. Tolmetinle tedavi sırasında görme bozukluğu ortaya çıkan hastalarda oftalmolojik muayene yapılmalı ve takip edilmelidir. Hematüri, proteinüriyle beraber bulunan akut interstitial nefritis ve arasıra nefrotik sendrom bildirilmiştir. Böbreğinde önceden kan akımı veya kan hacminde azalmaya yol açan durum olan hastalarda nonsteroid antienflamatuvar uygulaması açık böbrek dekompansasyonunu ortaya çıkarabilir; bu durumda ilaç kesilmelidir. Kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan, diüretik alan ve yaşlı hastalarda bu reaksiyon riski fazladır. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalar yakından izlenmelidir; tolmetin böbreklerle atıldığından doz azaltımı gerekebilir. Tolmetin tedavisindeki bazı hastalarda periferik ödem gözlendiğinden; kalp fonksiyonu tehlike sınırında, hipertansiyon veya su retansiyonuna yatkınlık yapan diğer durumları olan hastalarda bu ilaç ihtiyatla kullanılmalıdır. Salisilatlar gibi tolmetin de platelet fonksiyonunu inhibe eder ve kanama süresini uzatır. Tolmetin normal kişilerde protrombin zamanını değiştirmez ve in vitro olarak varfarinin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez. Bununla beraber aynı zamanda varfarin ve tolmetin verilen hastalarda protrombin zamanı ve kanama süresinin arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan uygulanan hastalara tolmetin verirken tedbirli olunmalıdır. Tolmetinle tedavi sırasında karaciğer fonksiyon bozukluğunu telkin eden işaret ve/veya belirtiler gösteren veya anormal karaciğer fonksiyon testi ortaya çıkan hastalarda daha ciddi karaciğer reaksiyonu gelişiminin delilleri için değerlendirme yapılmalıdır. Tolmetin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla sarılık ve öldürücü hepatit gibi ciddi karaciğer reaksiyonları bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar nadir olmasına rağmen, eğer karaciğer anormalliği devam eder veya fenalaşırsa veya klinik belirtiler karaciğer hastalığının ilerlediğini telkin ediyorsa ya da eozinofili, döküntü gibi sistemik belirtiler ortaya çıkmışsa tolmetin kesilmelidir. Gebelerde iyi kontrollü yeterli çalışma yoktur. Bu tip ilaçlar gebeliğin üçüncü üç ayında uterus içinde ductus arteriosus daralmasına neden olarak yenidoğanda kalıcı pulmoner hipertansiyona neden olabilirler. Tolmetin gebelik sırasında, eğer yararı fetusa olası risklerden üstün olarak düşünülüyorsa kullanılmalıdır. Prostaglandin inhibitörlerinin hayvanlarda anormal doğum ve doğum gecikmesi rastlantısını artırdığı gösterilmiştir. Tolmetin insan sütünde salgılanmaktadır. Yenidoğan üzerindeki olası istenmeyen etkileri nedeniyle emziren annelerde kullanılmamalıdır. İki yaşından küçük çocuklarda etki ve güvenilirliği kanıtlanmadığından bu yaş grubunda tolmetin kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Tolmetinin en sık görülen yan etkisi bulantıdır (%11). Dispepsi, gastrointestinal huzursuzluk, karın ağrısı, ishal, flatulans, kusma, baş ağrısı, asteni, göğüs ağrısı, kan basıncı yükselmesi, baş dönmesi, kilo alma ve verme yaklaşık olarak %3-9 oranında görülmüştür. Gastrit, konstipasyon, sersemlik, depresyon, cilt tahrişi, kulak çınlaması, üriner enfeksiyon, BUN yükselmesi, gastrointestinal kanama olmaksızın hemoglobin ve hematokrit azalması, peptik ülser rastlantısı %1-3 arasındadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tolmetin altın tuzlarıyla birlikte kullanıldığında daha fazla, kortikosteroidlerle birlikteyse daha az olmak üzere additif tedavi etkisi sağlar. Salisilatlarla kombinasyonu fazla bir yarar sağlamaz; istenmeyen yan etki riskini artırır. Tolmetin in vitro varfarinin plazma proteinine ma bağlanmasını etkilemez ve normalde protrombin zamanını etkilemez. Bununla beraber klinikte birlikte kullanıldığında protrombin ve kanama zamanının arttığı bildirildiğinden antikoagülanlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.