1ilaç

DESYREL Tablet

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Trazodon HCI

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg: 30 tablet
100 mg: 30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günde 2-3'e bölünmüş dozlar halinde, tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Sedatif etki yönünden günlük dozun önemli bir bölümü veya hepsi yatma zamanı verilebilir. Başlangıç dozu genellikle 50-150 mg arasındadır. Doz, hastalığın ciddiyetine, hastanın genel durumu, yaş ve kilosuna göre tedricen artırılır. Endojen depresyonlarda ve ciddi diğer depresyonlarda günde 300-600 mg; psikojen ve orta derecede ciddi depresyonlarda günde 150-300 mg; hafif anksiyeteli depresyonlar ve psikosomatik bozukluklar ve geriatride günde 100-150 mg kullanılır. Semptomatik iyileşme ilk haftada; optimal antidepresan etki ikinci haftada görülür.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyete ile birlikte olan veya olmayan muhtelif tipte depresyonlar (Endojen, envolusyonel, organik, nörotik, psikoreaktif, atipik sekonder vs.); psikosomatik bozukluklar; yaşlıların emosyonel affektif bozuklukları ve organik beyin sendromlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Trazodona aşırı hassasiyeti olanlarda ve miyokard infarktüsünün başlangıç iyileşme safhalarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İntihar fikirlerinin depresyon iyice düzelinceye kadar devam edeceği göz önünde tutulmalı, hastaya fazla ilaç yazılmamalı ve kontrol altında bulundurulmalıdır. Hastalar, makine ve vasıta kullanma gibi tehlikeli işleri yapmak için gerekli zihni ve fiziki yeteneklerinin ilacın etkisiyle azalabileceğinden haberdar olmalıdır. Hastalar, sebepsiz veya olağandan uzun süreli penis ereksiyonu (Priapizm) olduğu takdirde, ilacı kesip hemen doktora başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. 24 saatten uzun süren vakalarda ürolog ile konsültasyon zorunludur. Önceden kalp hastalığı olanlarda Trazodon aritmiye sebep olabileceğinden bu gibi hastalar yakından izlenmelidir. Ateş, boğaz ağrısı ve diğer enfeksiyon belirtisi görülenlerde akyuvar ve mutlak nötrofil sayısı kontrol edilmeli ve düşükse ilaç kesilmelidir. 18 yaşından küçüklerde etki ve emniyeti konusunda yeterli çalışma yoktur. Gebelerde ancak beklenen fayda fetusa muhtemel tehlikeden önemli bulunursa kullanılmalıdır. Hayvanlarda süte geçtiği bilindiğinden emzirenlerde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Trazodonun ağız kuruluğu , görme bulanıklığı, bağırsak hareketlerinde bozulma, idrar akımında gecikme, göz içi basıncı artması gibi antikolinerjik yan etkileri, mevcut trisiklik antidepresan ilaçlarınkine oranla çok daha hafif ve seyrektir. Kardiyovasküler etkiler dahil olmak üzere diğer yan etkiler de trisiklik antidepressanlardan daha seyrektir. İstenmeyen etkiler, genellikle günde 300 mg'dan yüksek dozlarda ve tedavinin ilk birkaç haftasında görülmekte, zamanla dozun azaltılmasıyla önlenebilmekte ve oldukça nadiren tedavinin kesilmesini gerektirmektedir. Sinir sistemiyle ilişkili yan etkiler, sık olarak tedavinin ilk haftasında görülür ve özellikle uyku hali şeklinde olur. Diğerleri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, asteni, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, öfke, uykusuzluk, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, hafıza zaafiyeti sayılabilir. Eksitasyon, ajitasyon, hipomani, tonikklonik nöbetler, kabus, tremor, parestezi, akatizi nadiren bildirilmiştir. Sindirim sistemiyle ilişkili yan etkiler; ishal, bulantı, kusma, ağızda kötü tat, mide ve karında sıkıntı hissidir. Kardiyovasküler yan etkiler arasında hipotansiyon, hipertansiyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, senkop ve uzun süreli tedavilerde bradikardi sayılabilir. Seksüel sistemle ilişkili olarak libido azalması ve retrograd ejakülasyon bildirilmiştir. Ayrıca cilt döküntüsü, kaşıntı, kilo alma veya verme, kulak çınlaması, ödem, nazal konjesyon, konuşma güçlüğü, aritmi ve lökopeni nadiren görülebilir. Trazodon HCl ile tedavi sırasında yaklaşık 9000'de 1 erkek hastada priapizm bildirilmiş ve advers etki trazodonun alfa adrenolitik etkisine bağlanmıştır. İlaç kesilince priapizmin %48.3 hastada kendiliğinden, %15.6 hastada tıbbi tedavi ile, %26.4 hastada cerrahi tedavi ile düzeldiği açıklanmış, %11.2 hastada sonuç bildirilmemiştir. Ayrıca hastaların yarısından fazlasının Trazodon ile birlikte alkol, uyuşturucu, psikotrop veya diğer ilaçları kullandıkları saptanmıştır. Priapizmin diğer sebeplerle genel insidansı, 20-40 binde bir olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, diğer psikotrop ve merkezi sinir sistemi depresanları ile hipotansif ajanların etkisini artırabileceği hesaba katılmalıdır. MAO inhibitörleri ile etkileşmesi bilindiğinden katekolamin uptake'ine ve tiramin cevaba etkisi olmamasına rağmen birlikte kullanılmaması ve MAO inhibitörü tedavisi kısa süre önce kesilenlerde Trazodon tedavisine az dozla başlanıp yavaş bir şekilde artırılması uygundur. EKT tedavisi ile birlikte kullanılmamalıdır. Serum digoksin ve fenitoin konsantrasyonunu artırıcı etkisi hesaba katılmalıdır. Genel anesteziklerle etkileşimi konusu az bilindiğinden, cerrahi müdahalelerden önce Trazodon tedavisinin kesilmesi uygundur. Yemekle birlikte alınması zirve plazma konsantrasyonunu düşürdüğünden buna bağlı baş dönmesi, sersemlik gibi yan etkileri azaltır.