1ilaç

NÖROFREN Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Pimozid

 

 

Etken Madde(ler):

Pimozid 2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Şizofrenide başlangıç dozu 10 mg'dır. Doz gerekirse yavaş yavaş günde 20 mg'a kadar yükseltilebilir. Nüksün önlenmesinde doz 2-20 mg arasında değişir. Mani ve hipomanide günde 10 mg ile başlanıp, 20 mg'a kadar doz yükseltilebilir. Paranoya durumlarında doz 4-16 mg arasında değişir.

 

 

Endikasyonları:

Nöroleptik etkilidir. Akut ve kronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi; diğer psikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriyak psikozlar (örn. delüzyonal parazitoz); mani ve hipomani; orta dereceli ve şiddetli psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmanın kısa süreli tedavisinde ek tedavi olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Diğer nöroleptiklerle olduğu gibi pimozid QT intervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlarda ve konjenital QT uzaması mevcut hastalarda kontrendikedir. Ayrıca ağır merkezi sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozide veya diğer difenilbütilpiperidin türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Karaciğer hastalığı, böbrek yetersizliği, Parkinson hastalığı, feokromositoma, tirotoksikoz, epilepsi ve epilepsiye yol açabilecek koşullarda (alkol yoksunluğu ve beyin hasarı gibi) dikkatli olunmalıdır. Kalbe ilişkin kontrendikasyonların önlenmesi için tedaviye başlamadan önce EKG alınması önerilir. Günde 16 mg dan fazla pimozid alan hastaların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer repolarizasyon değişiklikleri belirirse veya aritmiler ortaya çıkarsa tedaviye olan ihtiyac yeniden değerlendirilmelidir. Pimozid dozu bu kişilerde tercihen azaltılmalıdır ve denetlenmelidir. Elektrolit bozuklukları özellikle hipokalemi bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir. Diğer nöroleptiklerde olduğu gibi pimozid ile ani beklenmedik ölüm vakaları (günde 20 mg'ın üzerindeki dozlarda) bildirilmiştir. Bu vakalarda ölüm nedeni tam olarak tespit edilemediği halde, bazı hastalarda pimozid ile görülen QT uzamasının bir çeşit fatal aritmiye yol açabileceği (Torsades de Pointes) varsayılmıştır. Bu vakaların bazısında aritmilerin etiyolojisinde rol oynayabilecek başka ilaçların da pimozid ile kullanıldığı belirlenmiştir. Şizofrenide antipsikotik ilaç tedavisine cevap gecikebilir. Eğer ilaç kesilirse semptomlar birkaç hafta hatta birkaç ay ortaya çıkmayabilir. Akut yoksunluk belirtileri, kusma, uykusuzluk yüksek dozda antipsikotik ilaçların birdenbire kesilmesinden sonra çok ender de olsa tanımlanmıştır. İlacın kademeli olarak kesilmesi tavsiye edilir. Özellikle tedavinin başlangıcında, dikkati bozabilir, bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalar sedasyon konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinaları kullanmamaları bildirilmelidir. Pimozidin şizofrenik hastalarda yarı ömrü 55 saattir. Gebelikte pimozidin güvenilirliği kanıtlanmamıştır, hayvanlarda teratojenik bir etki görülmemekle birlikte, gebelerde kullanılmamalıdır. anne sütüyle salgılanır eğer mutlak ilacın kullanımı gerekiyorsa bebeğin emzirilmesi durdurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ekstrapiramidal yan etkiler görülebilir. Orta veya yüksek dozda uzun süre verilen antipsikotik ilaçlar özellikle 50 yaşın üzerindekilerde tardif diskineziye neden olabilirler. Tardif diskinezi düşük dozda kısa süreli tedavi sonucu ortaya çıkarsa, yarar-zarar değerlendirilmesinin yeniden yapılmadır. Tardif diskinezi, antiparkinson ilaçlarla birden ortaya çıkabilir veya ağırlaşabilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa süreli diskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda dahi epileptik nöbetler bildirilmiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay görülebilir. Doza ilişkin olarak, uyku hali. uykusuzluk, anksiyete ve bulantı, kusma ve dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar görülebilir. Ağız kuruluğu, libido kaybı, empotans ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonom sinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kaydedilir. Deri döküntüleri çok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilen hiperprolaktinemidir. Glikozüri bildirilmiştir. Diğer antipsikotiklerde olduğu gibi pimozide ilişkin nöroleptik malign sendromu görülmüştür, bu sendrom hipertermi, adale sertliği otonomik dengesizlik, şuur kaybı ve koma ile karakterize idiyosinkratik bir reaksiyondur. Hipertermi başlamadan önce ilk belirti olarak otonomik disfonksiyon belirtileri örneğin, taşikardi, labil arteriyel basınç ve terleme ortaya çıkar. Nöroleptik malign sendromunun görüldüğü hastalarda, dantrolen sodyum, bromokriptin mesilat ve elektrokonvülzif tedavinin yararlı olduğu bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer tüm nöroleptiklerde olduğu gibi, alkol, hipnotikler, teskin ediciler ve kuvvetli analjezikler gibi diğer MSS depresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, merkezi sinir sistemi depresyonu artabilir. Levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir. Nöbet eşiğinin düşüşü hesaba katılarak antikonvülzan ajanın dozunu artırmak gerekebilir. Uzun süre pimozid kullanan hastalarda QT entervalini uzattığı bilinen diğer ilaçların (örn. antipsikotik, kardiyoaktif ilaçlar) birlikte kullanımına bağlı aditif etki gözönünde bulundurulmalıdır.