1ilaç

NİDİLAT Yumuşak Jelatin Kapsül

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Madde(ler):

Nifedipin 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve yaşlılarda, Nidilat Kapsül bir miktar su ile oral olarak (yutulurak) alınır. Angina: Kapsüller yemeklerden sonra alınmalıdır. Günde 3 defa 1 kapsül, oral olarak alınır. Gerekirse doz günde 3 defa 2 kapsüle artırılabilir. Prinzmetal anginada doz biri yatarken verilmek üzere günde 4 kapsüldür. Günde 6 kapsülden fazla verilmemelidir. Günlük doz 3x2 kapsül olduğunda, iki doz arasındaki süre en az 2 saat olmalıdır. Raynaud hastalığında proflaktik olarak günde 3 defa 1 kapsül verilir. Tedavi kademeli olarak kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İskemik kalp hastalığı (istirahat halinde gelen angina-prinzmetal veya spastik angina-, aterosklerotik angina-akut veya kronik-) ve ekstremitelerin dolaşım bozuklukları (Raynaud Sendromu) durumunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nifedipine veya içindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Dilaltı kullanımı, kontrolsüz hipotansiyon yaparak iskemik komplikasyonlara yol açar. Kısa etki süreli nifedipinin dilaltı kullanımında ciddi advers reaksiyonlar (senkop, kalp bloğu, inme, sinüs aresti, EKG değişiklikleri) rapor edilmiştir. Bazı hastalarda, kısa etki süreli nifedipin formülasyonları ile tedavi, miyokardiyal iskemiye neden olabilen refleks taşikardi ile kan basıncında aşırı düşüşü indükleyebilir. Beta-blokerler ile birlikte verildiğinde aşırı hipotansiyon bildirilmiştir; hipovolemik ve kardiyojenik şoklu hastalarda dikkatli olmak gerekir. Beta-blokerlerle ve diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında postürel hipotansiyon olabileceği bilinmelidir. Eğer tedaviye başladıktan 30 dakika sonra birkaç saat içinde iskemik ağrı görülürse tedavi hemen durdurulmalıdır. Miyokard enfarktüsünün akut fazında ortaya çıkan angina krizlerinin tedavisinde tek ilaç olarak kullanılamaz. Tedavinin başlangıcında veya doz artırımında artmış angina görülebilir. Nifedipinin iskemik kalp hastalığının tedavisinde tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda kullanımının özellikle miyokard enfarktüsü sonrası mortalite ve morbitede artışa yol açtığından kuşkulanılmaktadır. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Tedavinin başlangıcından itibaren 8 hafta içinde karaciğer enzimlerinde geçici ve hafif artış görülmüştür. Beta bloker alan hastalarda nifedipin tedavisine başlandıktan sonra çok ender kalp yetersizliği görülmüştür, aort stenozu olan hastalar daha fazla risk altındadır. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Nifedipin anne sütüne geçmektedir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır. Nifedipin özellikle tedavinin başlangıcında ve alkolle birlikte alındığında, araç ve makine kullanma kabiliyetini etkileyebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çoğu yan etkileri, periferik vazodilatasyon nedeniyle ortaya çıkar, tedavinin durdurulmasıyla bunlar ortadan kalkar. Tedavinin başlangıcında taşikardi görülebilir. Bildirilen yan etkiler: >%10: Flushing (yüzde kızarma), periferik ödem, hipotansiyon, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kas zayıflığı. >%1-<%10: Palpitasyon, CHF (konjestif kalp yetmezliği), huzursuzluk, sinirlilik, uyku bozukluğu, denge bozukluğu, ateş, titreme, dermatit, kaşıntı, ürtiker, seksüel disfonksiyon, diyare, konstipasyon, kramplar, flatulans, gingival hiperplazi, kas krampları, inflamasyon, bulanık görme, öksürük, nazal konjestiyon, dispne. <%1: Agranülositoz, alerjik hepatit, anjina, anjiyoödem, aplastik anemi, pozitif antinükleer antikorlar ile artrit, serebral iskemi, depresyon, eritema multiforme, eritromelalji, eksfolyatif dermatit, ekstrapiramidal semptomlar, ateş, gingival hiperplazi, jinekomasti, lökopeni, hafıza kaybı, paranoid sendrom, fototoksisite, purpura, Stevens-Johnson sendromu, senkop, trombositopeni, tinnitus, geçici körlük.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nifedipin diğer antihipertansif ajanların ve diğer damar genişleticilerin etkisini artırır. Simetidin ile birlikte kullanıldığında nifedipinin kan yoğunluğu artar. Beta-blokerler ile birlikte ağır hipotansiyon oluşturabilir. Kalp yetmezliği olanlarda, kombine tedavinin emniyeti bilinmemektedir. Digoksin ile verildiğinde digoksin kan düzeyleri artabilir. Fenitoin ile verildiğinde fenitoinin plazma düzeyleri yükselebilir. Vinkristin ile verildiğinde vinkristinin plazma düzeyleri yükselebilir. Verapamil ile dantrolen birlikte uygulandığında hayvanlarda ventrikül fibrillasyonu gelişmiştir. Bu nedenle dantrolen ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Alfa-1 blokörler, azol grubu antifungaller, sisaprid, klaritromisin, siklosporin, diklofenak, eritromisin, greyfurt suyu, imitanip, izoniyazid, propofol, proteaz inhibitörleri, kinidin, telitromisin ve verapamil nifedipinin etkisini artırabilir. Sildenafil, tadalofil ve vardenafil ile birlikte kullanıldığında kan basıncını düşürücü etkiler artabilir. Magnezyum ile birlikte kullanıldığında, magnezyumun toksik etkilerini artırabilir. Kalsiyom kanal blokörlerinin etkilerini artırabilir. Barbitüratlar, aminoglutetimid, karbamazepin, fenobarbital, rifamisin nifedipinin etkisini azaltabilir. Nifedipin ile birlikte alkol alınmasından kaçınılmalıdır.