1ilaç

SOLIAN Oral Solüsyon

Sanofi-Synthelabo

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Amisülpirid

 

 

Etken Madde(ler):

Amisülpirid 100 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

60 ml'lik cam şişe

 

'lik cam şişelerde mg olarak derecelendirilmiş enjektör ile birlikte.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 400 mg ve altı ise günde tek doz şeklinde uygulanır. Günlük doz 400 mg'ı aşıyorsa, iki defada uygulanır. Baskın negatif epizotlar: 50-300 mg/gün'dür. En uygun doz günde yaklaşık 100 mg'dır. Pozitif ve negatif semptomlu karma epizotlar: 400-800 mg/gün uygulanmalıdır. Bundan sonra dozaj, etkili en düşük dozu elde etmek üzere, hastanın yanıtına göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Akut psikotik epizotlar: Tedavinin başlangıcında 400-800 mg/gün'dür; en yüksek doz hiçbir zaman 1200 mg'ı aşmamalıdır. Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj, kreatinin klirensi 30-60 ml/dak arasında olanlarda yarıya, 10-30 ml/dak arasında olanlarda ise üçte bire indirilmelidir. Kreatinin klirensi <10 ml/dak olanlarda amisülpirid kontrendikedir.

 

 

Endikasyonları:

Baskın negatif semptomlar ile karakterize olan hastalar dahil olmak üzere pozitif semptomların (delüzyonlar, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları gibi) ve/veya negatif semptomların (duygulanım küntleşmesi, emosyonel ve sosyal çekilme gibi) baskın olduğu akut ve kronik şizofrenik rahatsızlıkların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif maddeye veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık; hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri gibi prolaktine bağlı tümörlerin varlığı; feokromositoma; 15 yaşın altındaki çocuklar; gebelik veya laktasyon; uygun bir gebelikten korunma yöntemi kullanılmadığı sürece, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hipertermi, kas rijiditesi, otonomik instabilite, şuur bulanıklığı ve CPK yükselmesi ile karakterize olan nöroleptik malign sendrom oluşabilir. Özellikle yüksek dozlarda hipertermi oluşursa ilaç kesilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği vakalarında, doz azaltılmalı ve aralıklı tedavi uygulanmalıdır. Epileptik nöbet eşiğinde düşmeye neden olabilir. Olası hipotansiyon veya sedasyon riski nedeniyle, yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Parkinson hastalarına, hastalığı şiddetlendirme riski nedeniyle dikkatle uygulanmalıdır. Reaksiyon süresini etkileyebileceğinden araç veya makina kullanma yeteneği bozulabilir.

 

Yan Etkileri:

Yaygın olarak görülen advers etkiler (%5-10); uykusuzluk, anksiyete ve ajitasyondur. Daha seyrek görülen advers etkiler (%0.1-5); konstipasyon, bulantı, kusma, ağız kuruluğu gibi gastrointestinal rahatsızlıklar ve somnolansdır. İlaç kesildiğinde normal değerlerine dönen plazma prolaktin düzeyi artışı görülür. Kilo artışı, akut distoni, ekstrapiramidal semptomlar, tardif diskinezi, QT uzaması, hipotansiyon, bradikardi, alerjik reaksiyonlar, epileptik nöbet ve nöroleptik malign sendrom oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkolün MSS üzerindeki etkilerini artırabilir. Narkotikler, anestezikler, analjezikler, sedatif H1 antihistaminikler, barbitüratlar, MSS depresanları, diğer anksiyolitik ilaçlar, klonidin ve türevleri, antihipertansifler ve diğer hipotansif ilaçlar, dopamin agonistleri ilaçlarla kombine kullanımda dikkatli olunmalıdır.