1ilaç

CORDARONE Ampul

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Maddeler:

Amiodaron HCI 150 mg/3 ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 6 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Venöz enfüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz 250 ml dekstroz içinde 5 mg/kg'dır. 20 dak-2 saat içinde kullanılır. 24 saatte 2-3 kez yinelenir. İdame tedavisi: Birkaç gün için 250 ml dekstroz içinde kilo başına 10-20 mg/gün. İnfüzyonun ilk günü oral tedaviye başlanır.

 

 

Endikasyonları:

Diğer ilaçların kullanılmadığı ağır ritm bozuklukları, atriyal ritm bozuklukları, nodal ritm bozuklukları, ventriküler ritm bozuklukları, Wolf-Parkinson-White sendromuna bağlı ritm bozuklukları ve diğer ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu kalp yetersizliği ile birlikte ritm bozuklukları görülen angina pektoriste endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sinusal bradikardi (hasta sinus sendromu, sinoatriyal blok), A-V bloku (birlikte ritm bozukluğu olsun veya olmasın), tiroid fonksiyonu bozuklukları ve gebelikte (fötal tiroid bozukluğu riski) kontrendikedir.

 

Yan Etkileri:

Bazı yan etkilere uzun süreli tedavi sırasında rastlanacağı için hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Oftalmolojik Etkiler: Tedavii altındaki hastaların çoğunda korneal mikrodepozitler gelişebilir. Ayrıca ışıklı halkalar görme, fotofobi gibi semptomlara yol açabilir. Dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesiyle belirtiler gerileyebilir, ancak uzun süreli tedavide düzenli oftalmolojik muayene yapılmalıdır. Dermatolojik Etkiler: Bazı hastalarda fotosensivite ve pigmentasyon bozukluklarına yol açabilir. Güneşten korunmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır. Tiroide Etkileri: Tedavi sırasında yada hemen sonrasında hiper veya hipotiroidizm gelişebilir; hastalarda klinik ve biyokimyasal olarak tiroid fonksiyonlarının yakın takibi yapılmalıdır. Özellikle yaşlı hastalarda tedavinin sona erdirilmesinden birkaç ay sonra da tiroid fonksiyonları izlenmelidir. Pulmoner Etkiler: Diffüz pulmoner alveolit gelişimi bildirilmiştir. Giderek şiddetlenendispne ve öksürükle ortaya çıkan pulmoner toksisite açısından tedavi sırasında hastaların periodik göğüs filmleri çekilmeli, akciğer fonksiyonlarını belirleyen klinik testler yapılmalıdır. Hepatik Etkiler: Tedavi sırasında zaman zaman transaminaz seviyelerinde artış olabilir, bu durum geçicidir veya doz azaltılmasıyla giderilebilir. Çok nadiren hepatotoksisite bildirilmiştir. Tedavi öncesinde ve tedavi sırasında periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Nörolojik Etkiler: Bitkinlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, periferik nöropati, uyku bozuklukları bildirilmiştir. Bu belirtiler doz azaltılması veya ilaç kesilmesiyle normale döner. Diğer Yan Etkiler: Gastrointestinal sisteme ait bulantı, kusma, ağızda metalik tat gibi yan etkiler bildirilmiştir. Süt veren annelerde emzirmeye son verilmelidir. Çocuklarda kullanım güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Digitalis: Digoksin tedavisindeki hastalara amiodaron verilmesi durumunda digoksin intoksikasyonundan kaçınmak için digoksin dozu yarıya düşürülmeli ve serum digoksin seviyeleri yakından izlenmelidir. Aynı uygulama digitoksin için de geçerlidir. Antikoagülanlar: Varfarin tipi antikoagülanlarla birlikte kullanılması ciddi ve bazen fatal kanamalara neden olabileceğinden antikoagülanların dozunun 1/3 ile 1/2 azaltılması ve protrombin zamanının yakından izlenmesi gerekir. Diğer antiaritmik ajanlar: Birlikte kullanılmaları halinde bu tür ajanların dozu yarıya indirilmelidir. beta blokerler-Kalsiyum Antagonistleri: Bu ilaçları almakta olan hastalarda amiodaron, oluşabilecek bradikardi, sinusal arest ve A-V bloka karşı çok dikkatli kullanılmalıdır. Fenitoin benzeri proteine yüksek oranda bağlanan ilaçların plazma konstantrasyonlarını artırabilir.