1ilaç

FLOKSİN Süspansiyon

Şanlı

 Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Penisilinaza Dirençliler

 

 

Etken Madde(ler):

Flukloksasilin

 

Piyasa Şekilleri:

125 mg/5 ml: 100 ml şişelerde
250 mg/5 ml: 150 ml'lik şişelerde

 

 

Kullanım Şekli:

Tercihen aç karnına, (yemeklerden bir saat önce) alınmalıdır. Büyüklere başlangıç dozu birinci gün 8 saat ara ile 500 mg; idame dozu, sabah akşam 500 mg. 10 yaş ve üzeri çocuklar için; ilk gün 6 saat ara ile 250 -375 mg. Genel olarak çocuklara kilogram başına 50 mg verilir.

 

 

Endikasyonları:

Stafilokokların etken olduğu göğüs ve üst solunum yolları enfeksiyonları, bronşit, pnömoni, bronkopnömoni, akciğer apseleri, empyema, sinüzit, faranjit, tonsilit, quinsy, otitis media ve externa abseler, çıbanlar, cilt enfeksiyonları, enteritis, idrar yolları enfeksiyonları, enfekte yaralar, enfekte yanıklar, furonculosis ve osteomyelitisin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Sefalosporinler ve diğer penisilinlerle ortaya çıkabilecek çapraz allerji olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Enjektabl formu intratekal ve subkonjonktival enjeksiyonlar için önerilmez.

 

Uyarılar:

Böbrek yetmezliği olanlarda daha küçük dozların uygulanması gerekir. Yenidoğanlarda sarılık oluşturabilir. Oral kullanımlarda nadir olmakla birlikte hastalarda ciddi hatta fatal anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyon sıklıkla anemnezlerinde multipl allerjenlere duyarlılığı olan hastalarda görülür. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce penisilinlere ve diğer allerjenlere karşı hassasiyet dikkatle araştırılmalıdır. Allerjik reaksiyon geliştiğinde ilaç kesilmeli ve ek olarak presöraminler, kortikosteroidler kullanılabilir. Uzun süreli kullanımlarda renal ve hemapoietik sistemin periyodik olarak kontrolü önerilir. Duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine yol açabileceğinden hastanın gözlenmesi şarttır. Gebelikte ve laktasyonda verilip verilmemesine, durumun ciddiyetine göre karar verilmelidir. anne sütünde eser miktarda saptanmıştır. İntravenöz enjeksiyon ve infüzyon yavaş yapılmalıdır. Venalarda oluşabilecek hasarları önlemek için izotonik solüsyonlar %5'Iik verilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren gastrointestinal irritasyon ve ishaller, daha nadiren kızamığa benzeyen, makülopapüler ve morbiliform döküntüler kaşıntıyla beraber görülebilir. Bunlar tedavi sona erdikten sonra düzelir. Çok nadir olmakla birlikte şok semptomuyla beraber giden penisilin allerjisi durumunda derhal doktora başvurulmalıdır. Anaflaktik şok şeklindeki nadiren oluşan reaksionlar sırasında dikkatle önlemleri almak gerekir. Bu amaçla adrenalin (0.5-1 ml arasında 1/1000'Iik solusyonlardan 10 ila 20 ml'ye kadar dilüe edilerek) nabız ve tansiyon kontrolü altında yavaş yavaş zerkedilmelidir. Duruma göre i.v. antihistaminikler ve yüksek doz ve i.v. olarak glukokortikoidler 250-1000 mg prednizolon dozuna kadar verilebilir veya prednizolon ekivalanları da kullanılabilir. Yüksek serum düzeyleri serebral irritasyona neden olabilir. Bu nedenle özellikle böbrek fonksiyonunun bozuk olduğu hastalarda doza çok dikkat etmeli ve tedavi ve doz ölçümleriyle devam edilmelidir. Nadiren hepatit ve kolestatik sarılık ve uzun süreli ve yüksek doz kullanımında lökopeni, özellikle granülositopeni görülebilir. Ancak bu tablo tedavinin kesilmesinden sonra geriye döner.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kolistin, gentamisin, kanamisin, polimiksin B ile geçimsizlik ve streptomisin ile kombine edildiğinde potens kaybı olduğu belirtilmiştir.