1ilaç

VESANOID Yumuşak Jelatin Kapsül

Roche

 

Etken Maddeler:

Tretinoin (All-trans retinoik asit) 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 yumuşak jelatin kapsül içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Akut promiyelositik lösemide (APL) hastalarına oral uygulama yapılırken iki eşit doza bölünmüş olarak günde toplam 45 mg/m2'lik (vücut alanı) doz önerilir. Pediatrik hastalarda şiddetli toksisite gelişmediği sürece 45 mg/m2'lik dozla tedavisi önerilir. Özellikle inatçı başağrısı olan çocuklarda doz azaltılmalıdır. Tam remisyona ulaşılıncaya kadar tedaviye 30-90 gün devam edilmelidir. Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği durumunda doz bir önlem olarak 25 mg/m2'e azaltılmalıdır. Remisyona ulaşıldıktan sonra hemen antrasiklin ve sitozin arabinozid içeren konsolidasyon kemoterapisine başlanmalıdır ve 5-6 hafta arayla 3 tedavi seansı uygulanmalıdır. Tek başına tretinoin (ATRA) ile remisyon olmuşsa, kemoterapiyle beraber uygulanan ATRA dozunda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Besinlerle biyoyararlanımı arttığı için öğünle beraber veya öğünden hemen sonra alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Akut promiyelositik lösemide (APL) remisyon endüksiyonunda endikedir. Önceden tedavi edilemeyen hastalar ve standart kemoterapiden sonra nüks yaşayan hastalar veya herhangi bir kemoterapiye yanıtsız kalan hastalar all-trans retinoik asit (ATRA) ile tedavi edilebilirler. Kemoterapi ile ATRA kombinasyonu tek başına kemoterapiye kıyasla sağkalımı artırır ve nüks riskini azaltır.

 

 

Kontrendikasyonları:

ATRA veya onun bileşimindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. ATRA teratojeniktir; bu nedenle gebelerde ve emziren annelerde kontrendikedir. ATRA'nın tetrasiklinlerle, düşük dozlu progestogenlerle ve A vitamini ile kombine uygulanması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Retinoik Asit Sendromu (RAS) ile ilişkili olarak sıklıkla (%75) hiperlökositoz gözlenmiştir. ATRA ile tedavi edilen birçok APL hastasında RAS bildirilmiştir. Bu sendrom ateş, dispne, akut solunum güçlüğü, pulmoner infiltralar, hiperlökositoz, hipotansiyon, plevral efüzyon, ödem, ağırlık artışı, karaciğer, böbrek ve çok sayıda organ yetmezliği ile karakterizedir. Yalnızca ATRA tedavisi gördüklerinde hiperlökositoz geliştirilen hastalarda RAS lökosit sayısına (WBC) bakılarak ve all-trans retinoik asit tedavisine tam doz antrasiklin bazlı kemoterapiye eklenmesiyle önlenebilir. Tedavinin ilk ayında tromboz riski vardır. ATRA yalnızca APL hastalarına uygulanmalıdır. Hastanın hematolojik profili, pıhtılaşma profili, karaciğer fonksiyon testi sonuçları ve trigliserid ve kolesterol düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir. ATRA ile tedavi edilen hastalarda, baş dönmesi ve baş ağrısı gelişiyorsa, araba veya makine kullanma becerisi bozulabilir.

 

Yan Etkileri:

A hipervitaminozu sendromu belirtileri ve semptomlarını içerir. Deri: Kuruma, eritem ve döküntü, pruritus, terleme, saç dökülmesi. Müköz membranlar: Şeilit, enflamatuvar semptomlarla beraber veya tek başına ağız, burun, konjunktiva ve diğer mukus membranlarda kuruma. Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, kafa-içi hipertansiyon/psödomotor serebri (özellikle çocuklarda), ateş, titreme, baş dönmesi, konfüzyon, anksiyete, depresyon, paresteziler, insomnia, kırgınlık. Sinirsel-duyusal sistem: Görme ve işitme bozuklukları. İskelet ve kas sistemi: Kemik ağrısı, göğüs kafesinde ağrı. Gastrointestinal sistem: Kusma, karın ağrısı, konstipasyon, diyare, iştah kaybı, pankreatit. Metabolik, hepatik ve renal fonksiyon kaybı: Serum trigliseridleri, kolesterol, kreatinin ve transaminazlarda artış. Hiperkalsemi. Solunum sistemi: Dispne, solunum yetmezliği, plevra efüzyonu ve astım benzeri sendrom. Kardiyovasküler sistem: Aritmiler, yüz kızarması, ödem, tromboz. Çocuklarda tretinoin kullanımıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Tretinoinle tedavi edilen çocuklarda toksisite artışı; özellikle de psödomotor serebri artışı bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

ATRA karaciğerdeki P450 sistemi tarafından metabolize edildiğinden bu sistemi endükleyen ( rifampisin, glukokortikoidler, fenobarbital ve pentobarbital) veya inhibe eden (ketokonazol, simetidin, eritromisin, verapamil, diltiazem ve siklosporin) ilaçların bu tedaviyle beraber uygulandığı hastalarda farmakokinetik parametrelerin değişme olasılığı vardır. ATRA progestogenlerin kontraseptif etkinliğini azaltır. Sistemik retinoid tedavisi kafaiçi basıncı artırabilir. Tetrasiklinler kafa içi basıncı artırdığından ikisi aynı anda uygulanmamalıdır. Diğer retinoidlerde olduğu gibi ATRA A vitamini ile kombine kullanılmamalıdır çünkü A hipervitaminozu sendromu ağırlaşabilir.