1ilaç

MYCOBUTİN Kapsül

Pharmacia

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Rifabutin

 

 

Etken Madde(ler):

Rifabutin 150 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Mycobutin ile tek ilaç tedavisi uygulandığında: Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda MAC enfeksiyonunun profilaksisinde günde 300 mg. Mycobutin ile kombine tedavi uygulandığında: Non-tüberküloz mikobakteriyel hastalıkta: Negatif kültürler elde edildikten sonra 6 aya kadar günde 450-600 mg. MAC tedavisi: Mycobutin Klaritromisin ile birlikte verildiğinde; Mycobutin dozu tedavinin ilk ayından sonra 300 mg’a düşürülmelidir. Pulmoner tüberkülozda: 6-9 ay süreyle günde 150 mg (1 kapsül) veya negatif balgam kültürü elde edildikten sonra tedavi en az 6 ay daha bu şekilde sürdürülür. Bu doz daha önce antitüberküloz ilaçlar ile tedavi edilmiş hastalarda günde 300-450 mg/gün’e yükseltilmelidir. Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

 

 

Endikasyonları:

CD4 sayımları 200 mcl'ye eşit ya da daha düşük olan, bağışıklık sistemleri baskılanmış hastalarda M. avium intrasellüler kompleks (MAC) enfeksiyonlarının profilaksisinde, AIDS’li hastalarda yaygın semptomatik Mycobacterium avium enfeksiyonu tedavisinde, kronik, rezistan ve yeni teşhis edilmiş pulmoner tüberküloz tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Rifabutine ya da diğer rifamisinlere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İdrara, deriye ve vücut salgılarına kırmızı-turuncu bir renk verebilir. İlacın kullanımı süresince yumuşak kontak lensler takılmamalıdır. Mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisinde genelde kabul edilen kriterler gereği, her zaman, rifamisin grubu dışındaki diğer antimikobakteriyel ilaçlarla birlikte verilmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Şiddetli böbrek bozukluğunda (kreatinin klirensi 30 ml/dakika'nın altında) dozun %50 oranında düşürülmesi gerekir. Tedavi süresince düzenli aralıklarla lökosit ile trombosit sayımının yapılması ve karaciğer enzimlerinin izlenmesi önerilir. MAC tedavisinde rifabutinin klaritromisin ile birlikte kullanılması durumunda, rifabutin plazma konsantrasyonunda artış olacağından, rifabutin dozunun düşürülmesi önerilir. Rifabutin ile birlikte, klaritromisin (veya diğer makrolidler) ve/veya Flukonazol (ve benzer bileşikler) kullanılıyorsa, meydana gelebilecek uveitis olasılığına karşı hastalar yakından takip edilmelidir. Proteaz inhibitörleri, CYP450 IIIA4’nin katıldığı metabolizmanın inhibitörleri veya substratları gibi etki gösterir. Proteaz inhibitörleri ve rifabutin arasındaki önemli ilaç-ilaç etkileşiminden dolayı, birlikte kullanımları, sürekli olarak hasta ve hastanın özel ilaç profili değerlendirilerek yapılmalıdır. Gebelerde ve emziren kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi-kontrollü çalışmalar henüz mevcut değildir.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal sistem üzerine etkiler: Bulantı, kusma, karaciğer enzimlerinin artışı, sarılık. Kan ve lenfatik sistem üzerine etkiler: Lökopeni, trombositopeni ve anemi. Kas-iskelet sistemi üzerine etkiler: Artralji ve miyalji en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğer antibiyotikler ile görülen semptomlar; ateş, döküntü ve nadiren eosinofili, bronkospazm ve şok gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilmektedir. Sınırlı sayıda deride renk değişikliği bildirilmiştir. Ayrıca, reversibl olan hafif ile şiddetli derecede uveitis görülmüştür. MAC tedavisinde, klaritromisin ile yüksek dozlarda rifabutin kullanıldığında risk artar. MAC profilaksisinde uygulanan çoklu ilaç rejiminin bir parçası gereği rifabutin verilen bazı HIV-pozitif pediyatrik hastalarda yapılan rutin oftalmolojik incelemeler sırasında korneada birikmelere rastlanılmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifabutin, sitokrom CYP450 IIIA altgrubu enzimlerini indüklediğinden bu altgruba dahil enzimler tarafından metabolize edilen  ilaçların  farmakokinetik davranışını etkileyebilir. Bu nedenle, rifabutin tedavisi sırasında, oral kontrasepsiyon yetersiz kalabileceğinden, hastalara diğer kontrasepsiyon yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmelidir. Rifabutin, klaritromisin ve/veya flukonazol ile birlikte verildiğinde, rifabutin plazma düzeylerinde bir artış meydana gelmektedir. Bu etki aynı sınıftan olan diğer ilaçlarla da görülür.