1ilaç

FARMORUBİCİN Flakon

Pharmacia

 

Etken Madde(ler):

Epirubisin HCI

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg/25 ml: 1 flakon ve 25 ml'lik çözücü ampul, 10 mg/5 ml: 1 flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Farmorubicin tek başına kullanıldığında erişkinler için tavsiye edilen doz, vücut yüzeyinin her m2’si için 60-90 mg’dır. İlaç i.v. olarak 3-5 dakikalık bir sürede enjekte edilmeli ve tedavi hastanın hematomodüler durumu da gözönüne alınarak, 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Kemik iliği fonksiyonu daha önce uygulanan radyoterapi ve kemoterapi, yaş veya kemik iliği neoplastik infiltrasyonları nedeni ile bozulmuş olanlara daha düşük dozlar uygulanması (60-70 mg/m2) önerilir. Bir devrede uygulanacak total doz, birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir. İlaç diğer antitümör ajanlarla birlikte kullanıldığında dozun yeterince azaltılması gerekir. Orta derecede karaciğer bozukluğunda (bilirubin 1,4-3 mg/100 ml veya BSP retansiyonu %9-15) dozun %50 oranında azaltılmasını gerektirir. Ağır karaciğer bozukluğunda ise (bilirubin >3mg/100 ml veya BSP retansiyonu >%15) doz %75 oranında azaltılmalıdır. İntravesikal Uygulama: Mesanenin papiller transisyonel hücre karsinomunda 8 hafta süre ile her hafta 50 mg olarak uygulanmalıdır. Lokal toksisite görüldüğünde (örn. kimyasal sistit) dozun 30 mg’a indirilmesi tavsiye edilir. Karsinoma in-situ’da hastanın tahammülü gözlenmek kaydıyla doz 80 mg’a kadar yükseltilebilir. Yüzeysel tümörlerin transüretral rezeksiyonundan sonra, nükslerin önlenmesi amacı ile 4 hafta süre ile her hafta 50 mg olarak uygulanmalı, bunu takriben 11 ay süre ile her ay 1 defa 50 mg tatbik edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Meme karsinomu, malign lenfoma, yumuşak doku sarkoması, mide, karaciğer, pankreas ve akciğer karsinomu, over karsinomu dahil olmak üzere bir çok tümör çeşidinde epirubisin ile tedaviden cevap alınmaktadır. İntravesikal olarak uygulandığında, mesanedeki karsinomun in-si tu’nun ve papiler transisyonel hücre karsinomunun tedavisinde ve transüretral rezeksiyondan sonra nükslerin önlenmesinde yarar sağlamaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Epirubisin, daha önce doksorubisin veya daunorubisin gibi diğer antrasiklinlerin maksimum kümülatif dozları ile tedavi görmüş şahıslarda, radyoterapi veya diğer antitümör ilaçların yol açtığı ağır miyelosupresyon saptanan hastalarda, halen veya daha önce kalp fonksiyonlarında bir bozukluk belirlenmiş olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Oral olarak uygulandığında aktif değildir. İntramüsküler veya intratekal olarak verilmemelidir. Enjeksiyon esnasında epirubisinin ekstravazasyonu, ağır doku lezyonlarına hatta nekroza yol açabilir. Aynı venaya tekrarlanan enjeksiyonlar veya ufak damarlara uygulanan enjeksiyonlar venöz skleroza yol açabilir. Neoplastik hücrelerin süratle erimesi sonucunda  epirubisin de diğer  sitotoksik ajanlar gibi hiperürisemiye yol açabilir. Bu fenomeni farmakolojik yönden kontrol edebilmek amacı ile kandaki asit düzeyleri dikkatle kontrol edilmelidir. Diğer bir çok antitümör ve immünosupresif ilaç gibi epirubisin de mutajenik özelliklere sahiptir ve laboratuvar hayvanlarında karsinojen tesiri gösterir. Epirubisin uygulandıktan sonra 1-2 gün boyunca idrar kırmızı bir renk alabilir. Epirubisin yalnız antineoplastik ve sitotoksik terapide tecrübeli ve yetkili doktorların gözetimi altında uygulanmalıdır. İnisyal tedaviden önce çeşitli laboratuvar değerleri ve kardiyak fonksiyonlar dikkatle tayin edilmelidir. Deneysel bulgular ilacın fetusa zarar verebileceğini göstermektedir. Hamilelikte  kullanılması tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

alopesi: Genellikle reversibildir. Tedavi edilen vakaların %80-90’ında görülür. Mukozit: Tedaviye başlandıktan sonraki 5-10 gün içinde görülür. Genellikle dilin yan bölümleri boyunca ve sublingual mukozada  görülen, bazı bölgelerde ağrılı erozyonlara yol açan stomatit şeklindedir. Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal  rahatsızlıklar, hiperpireksi ve nadiren ateş, titreme ve ürtiker bildirilmişir. Anafilaksi görülebilir. İntravesikal uygulamalardan sonra absorbsiyon minimum düzeyde olduğundan sistemik yan etkilere pek rastlanmaz. Daha sık olarak kimyasal sistit (bazen kanamalı) görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Heparin ile epirubisin arasında kimyasal geçimsizlik vardır ve belirli oranlarda karıştırıldıklarında çökelti oluşabilir. Bu nedenle iki ilaç hiçbir zaman karıştırılmamalıdır. Epirubisin diğer antitümör ilaçlarla birlikte kullanılabilir, ancak bu ilaçlarla aynı enjektörde karıştırılması tavsiye edilmez.