1ilaç

DOSTINEX Tablet

Pharmacia

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Kabergolin

 

 

Etken Madde(ler):

Kabergolin 0.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 tablet
8 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Laktasyon inhibisyonunu sağlamak için; post-partum ilk günde verilmelidir. Önerilen terapötik doz 1 mg olup, tek doz olarak verilir. Oluşmuş laktasyonun supresyonunu sağlamak için, önerilen terapötik dozaj rejimi, iki gün süreyle her 12 saatte bir 0.25 mg’dır. Hiperprolaktinemik Bozuklukların Tedavisi: Önerilen başlangıç dozu, bir hafta için toplam 0.5 mg’dır. Bu doz, haftada bir defa tek doz olarak ya da haftada iki defa (örn. Pazartesi ve Perşembe) 0.25 mg olarak verilebilir. Optimal bir terapötik yanıt elde edilene kadar, tercihen bir aylık zaman aralıklarında, her hafta 0.5 mg ilave edilerek haftalık doz yükseltilmelidir. Terapötik doz, çoğunlukla haftada 1 mg'dır ancak bu haftalık doz 0.25 mg ile 2 mg arasında değişir. Hiperprolaktinemik hastalarda haftada 4.5 mg'a varan dozlar uygulanabilir. Haftalık doz uygulaması, hastanın tolerabilitesine göre, haftada bir defa tek doz olarak ya da iki veya daha fazla dozlara bölünerek uygulanabilir. Haftada 1 mg’dan daha yüksek dozların alınması durumunda, haftalık dozun birkaç defalık dozlara bölünerek verilmesi önerilir. Serum prolaktin düzeylerinin, aylık dönemler halinde kontrol edilmesi tavsiye edilir. Çocuklardaki kullanımı: 16 yaşından küçük hastalarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

İdiyopatik veya hipofiz adenomuna bağlı hiperprolaktinemilerin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir ergo alkaloidine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh skoru C), karaciğer yetmezliğinin şiddetine göre dozun düşürülmesi gerekmektedir. Diğer ergo türevleriyle analog olduğundan, ciddi kardiyovasküler hastalığı, Raynaud sendromu, peptik ülser ya da gastrointestinal kanama ve özellikle de psikotik mental hastalığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Kabergolin kullanımını takiben semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Kan basıncını düşürdüğü bilinen diğer ilaçlarla birlikte alındığında dikkatli kullanılmalıdır. Kabergolin kullanmaya başlamadan önce hamilelik söz konusu olmamalı ve tedavi bitiminden sonra da en az bir ay hamile kalınmaması gerekmektedir. Fizyolojik Laktasyon İnhibisyonu/Supresyonu: Diğer ergo türevleriyle analog olduğundan, preeklampsili ya da doğum sonrası hipertansiyonu olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Yapılan post-partum çalışmalarda, kan basıncındaki düşüşler çoğunlukla asemptomatik olmuş ve bu çalışmalardan sadece birinde, tedaviden sonraki 2-4 gün içinde daha sıkça gözlenmiştir. Lohusa döneminde ilaç tedavisinden bağımsız olarak kan basıncı düşüşleri sıklıkla görüldüğünden kabergolin kullanmaya başladıktan sonraki ilk günlerde kan basıncının periyodik olarak izlenmesi önerilir. Önceden oluşmuş laktasyonun baskılanması için tedavi gören emziren annelere 0.25 mg’dan daha yüksek dozlarda tek doz olarak verilmemelidir. Hiperprolaktinemik Bozuklukların Tedavisi: Amenore/galaktore ile hiperprolaktinemi ve infertilite, hipofiz tümörleri ile ilişkili olabileceğinden, kabergolin tedavisi başlatılmadan önce hipofizin tam bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Kabergolin, hiperprolaktinemik hipogonadizmli kadınlarda ovülasyonu ve fertiliteyi restore eder; menstrüasyon yeniden başlamadan önce gebelik oluşabileceğinden, amenoreik dönem sırasında en azından her 4 haftada bir gebelik testinin yapılması önerilir, ve menstrüasyon yeniden başladığında her bir menstrüasyon süresi en az 3 gün gecikir. Gebe kalmak istemeyen kadınlara, tedavi süresince ve kullanımı bırakıldıktan sonra, anovülasyon yeniden oluşana kadar mekanik kontrasepsiyon yöntemleri kullanmaları önerilir. Hamilelik sırasında, önceden varolan hipofiz tümörü boyutlarında artış meydana gelebileceğinden, hamile kalan kadınlar önlem olarak hipofiz büyümesinin olup olmadığının belirlenmesi açısından izlenmelidir. Gebelik kategorisi B’dir. Kabergolin’in uzun yarılanma ömrüne sahip olması nedeniyle ve uterusa ait sınırlı veri olmasından dolayı, hamile kalmak isteyen kadınların konsepsiyondan bir ay önce, fetusun ilaca maruz kalmasını önlemek amacıyla ilacın uygulamasını kesmeleri önerilir. Annelerin emzirmemesi önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Laktasyon İnhibisyonu/Supresyonu: Fizyolojik laktasyon inhibisyonu için 1 mg'lık tek doz ile tedavi edilen kadınlarda, en sık görülen yan etkiler baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve abdominal ağrı olarak bildirilmiştir. Ayrıca, seyrek olarak palpitasyonlar, epigastrik ağrı, uyku hali, epistaksis ve geçici hemianopsi gözlenmiştir. Çoğunlukla post-partum dönemin ilk 3-4 günü içinde, bir kez de olsa asemptomatik kan basıncı düşüşleri ortaya çıkabilmektedir. Laktasyonun baskılanması için, 2 gün süreyle 12 saatte bir 0.25 mg ile tedavi edilen emziren kadınlarda, en sık görülen semptomlar; baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, uyku hali ve abdominal ağrı olmuştur. Ayrıca, seyrek olarak, kusma, senkop, asteni ve ateş basması kaydedilmiştir. Hiperprolaktinemik Bozukluklar: Haftada 1 mg ve 2 mg arasında değişen dozların verildiği iki haftalık uygulamaya ait tedavi sırasında en az bir kere ciddi yan etki bildirilmiş olmakla birlikte advers etkilerden dolayı sadece %3 civarında hastada tedavi kesilmiştir. Belli başlı semptomlar; mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, abdominal ağrı/dispepsi/gastrit,halsizlik, konstipasyon, kusma, göğüs ağrısı, ateş basması, depresyon ve parestezidir. Kronik olarak tedavi gören hastalarda genellikle hipotansif bir etki yapmakla birlikte, semptomatik hipotansiyon ya da bayılma nadiren görülmüştür. Bazı hastalarda bir vazokonstriktör olarak etki gösterebilmektedir: vazospazm ve bacak krampları seyrek olarak bildirilmiştir. Yan etkiler genellikle dozla ilişkilidir. Dopaminerjik ilaçlara toleransı olmadığı bilinen hastalarda, tedaviye düşük dozlarda başladıktan sonra, terapötik aralığa ulaşana dek giderek dozu artırmak suretiyle yan etkiler azaltılabilir. Sürekli ya da ciddi yan etkiler söz konusu olduğunda, dozun geçici olarak azaltılmasını takiben, daha seyrek aralıklarla dozu artırma yolu ile, oluşan yan etkilerin giderilmesi sağlanabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kabergoline ve diğer ergo alkaloidleri arasında olası etkileşimlere ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir ve birlikte kullanımı önerilmez. Terapötik etkisini dopamin reseptörlerini doğrudan uyararak gösterdiğinden, prolaktin düşürücü etkisini azaltabilecek dopamin antagonisti etkinliği olan ilaçlarla (fenotiyazinler, butirofenonlar, tiyoksantenler, metoklopramid) birlikte kullanılmamalıdır. Diğer ergo türevleriyle analog olması dolayısıyla, sistemik biyoyarlılık ve advers etkiler artabileceğinden, makrolid antibiyotiklerle (örn. eritromisin) birlikte kullanılmamalıdır.