1ilaç

XALACOM Göz Damlası

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Latanoprost 50 mcg/ml, Timolol maleat 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2.5 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler için önerilen doz (yaşlılar dahil): Önerilen tedavi, hastalıktan etkilenmiş göz(ler)e günde bir kez, bir damla damlatılması şeklindedir. Bir doz atlandığında, tedaviye, bir sonraki dozu önceden planlandığı zamanda uygulayarak devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Beta-blokerler, prostaglandinler veya intraoküler basıncı azaltan diğer ilaçlara yeterli yanıt vermeyen oküler hipertansiyonu ve açık-açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncı düşürmede endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bronşiyal astım veya bronşiyal astım hikayesinin de dahil olduğu reaktif havayolu hastalıkları; sinüs bradikardisi, ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler blok, belirgin kalp yetmezliği, kardiyojenik şok ve bileşimindeki maddelerden birine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İlacın bileşiminde bulunan timolole bağlı olarak, Prinzmetal anginanın şiddetlenmesi, ciddi periferik ve merkezi dolaşım bozukluklarının şiddetlenmesi, bradikardi ve hipotansiyon gibi, sistemik betablokerlerle ortaya çıkan advers etkilerle aynı tipte etkiler görülebilir. Timolol uygulamasını takiben, bronşiyal astım hastalarında bronkospazma bağlı ölüm ve nadir olarak kalp yetmezliğine bağlı ölüm vakalarını da içeren raporlar bildirilmiştir. Tedaviye başlamadan önce kalp yetmezliğinin kontrol altına alınmış olması gereklidir. İnsülin veya oral hipoglisemik ilaç kullanan, spontan hipoglisemiye eğilimli hastalarda veya diyabetik hastalarda (özelikle de labil diyabeti olanlarda) beta-blokerler dikkatli kullanılmalıdır. Beta-blokerler akut hipogliseminin belirti ve semptomlarını maskeleyebilmektedir. Beta-blokerlerle tedavi, hipertiroidizmin bazı semptomlarını maskeleyebilir ve tedavinin aniden kesilmesi bazı semptomların şiddetlenmesine neden olabilir. Beta-blokerlerle tedavi, miyastenia gravis semptomlarını şiddetlendirebilir. Anafilaktik reaksiyonlar beta-blokerlerle tedavi sırasında, çeşitli alerjenlere karşı atopi hikayesi veya ciddi anafilaktik reaksiyon hikayesi olan hastalar, bu alerjenlerle, tanı veya tedavi amacıyla veya rastlantısal olarak tekrarlanan karşılaşmalara daha duyarlı hale gelebilir. Bu hastalar, anafilaktik reaksiyonları tedavi etmek için uygulanan alışılmış adrenalin dozlarına yanıt vermeyebilirler.Eğer alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli, uygun tedavi başlatılmalıdır. Oral beta-bloker ilaç alan hastalarda kullanılması halinde, intraoküler basınç üzerine veya sistemik beta-blokaja bağlı olarak bilinen etkilerinde artış gözlenebilir. İki lokal beta-blokerin veya iki lokal prostaglandinin bir arada kullanılması önerilmez. Latanoprost, iristeki kahverengi pigmentin miktarını artırarak, zamanla göz rengini değiştirebilir. Bu etki özellikle irisin yeşil-kahverengi, sarı-kahverengi veya mavi/gri-kahverengi gibi karışık renkli olduğu hastalarda gözlenmiştir ve irisin stromal melanositlerindeki melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Tipik olarak, hastalıktan etkilenmiş gözde, pupillaların çevresindeki kahverengi pigmentasyon merkezden perifere doğru genişler, ancak irisin tümü veya bir bölümü daha kahverengi bir görünüm alabilir. Değişikliğin herhangi bir semptom veya patolojik değişikliğe neden olduğu saptanmamıştır. İris üzerindeki ben ve çiller ise tedaviden etkilenmez. İris pigmentasyonunda artış ortaya çıkarsa tedavi kesilmelidir. Tek taraflı tedavi, iki gözün kalıcı olarak birbirinden farklı renkte olmasına neden olabilir. Enflamatuvar, neovasküler, kronik açı kapanması veya konjenital glokomda, psödofakik hastalardaki açık-açılı glokomda ve pigmenter glokomda latanoprost ile klinik deneyim sınırlı veya hiç yoktur. Latanoprostla tedavi sırasında, kistoid maküler ödemin de dahil olduğu maküler ödem vakaları bildirilmiştir. Bu raporlar çoğunlukla afakik hastalarla, posterior lens kapsülünde yırtılma olan psödofakik hastalarla veya maküler ödem açısından risk faktörü bulunan hastaları kapsamaktadır. Bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Oküler hipotansif ajanların uygulaması ile filtrasyon cerrahi sonrasında koroid ayrılmasına dair raporlar bildirilmiştir. Damlatmadan önce kontak lensler çıkarılmalıdır. Çocuklarda kullanımı önerilmez. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik süresince kullanılması önerilmez. Timolol anne sütüne geçer. Latanoprost ve metabolitleri anne sütüne geçebilirler. Emziren kadınlarda kullanılmamalı veya ilaç kullanılacaksa emzirmeye son verilmelidir. Göz damlasının damlatılması, geçici olarak görme bulanıklığına neden olur.

 

Yan Etkileri:

Hastaların %16-20'sinde iris pigmentasyonunun arttığı ortaya konmuştur. Kirpiklerde koyulaşma, kalınlaşma ve uzama hastaların %37.4'ünde gözlenmiştir. En sık bildirilen istenmeyen etkiler: Göz iritasyonu (batma, yanma ve kaşınma) (%12.4), gözde kanlanma (%7.4), kornea bozuklukları (%3), konjunktivit (%3), blefarit (%2.5), göz ağrısı (%2.3), başağrısı (%2.3) ve deride kızarıklık (%1.3). Latanoprost: Yabancı cisim hissi, noktasal epitel erozyonları, maküler ödem/ "kistoid" maküler ödem, iritis/üveit, kornea ödemi, ve erozyonları, astım, astımın şiddetlenmesi ve dispne, gözkapağı deri renginin koyulaşması. Timolol: Göz iritasyonu belirti ve semptomları, keratit, kornea duyarlığının azalması ve gözde kuruluk, refraktif değişiklikleri de içeren görme bozuklukları (bazı vakalarda miyotik tedavinin kesilmesine bağlı olarak), diplopi (çift görme), pitoz, koroid ayrılması (filtrasyon cerrahisi sonrası), kulak çınlaması, bradikardi, aritmi, hipotansiyon, senkop, kalp bloğu, serebrovasküler olay, serebral iskemi, konjestif kalp yetmezliği, çarpıntı, kalp durması, ödem, klodikasyon, Raynaud fenomeni, el ve ayaklarda soğukluk. bronkospazm (özellikle daha önceden bronkospastik bir hastalığı olan hastalarda), solunum yetmezliği, dispne, öksürük, asteni, yorgunluk, göğüs ağrısı, alopesi, psöriazise (sedef hastalığı) benzer kızarıklık veya psöriazisin şiddetlenmesi, anjiyoödem, ürtiker, lokalize ve jeneralize kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi, depresyon, uykusuzluk, kabuslar, bellek kaybı, miyastenia gravis belirti ve semptomlarında artış, parestezi, bulantı, diyare, dispepsi, ağız kuruluğu , libidoda azalma, Peyronie Hastalığı, sistemik lupus eritematosus.

 

İlaç Etkileşimleri:

Timolol içeren göz damlalarının oral kalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar veya beta-blokerler, antiaritmikler (amiodaron ve kinidin dahil), dijital glikozidleri, parasempatomimetikler ve MAO inhibitörleri ile birlikte uygulanması halinde, hipotansiyon ve/veya belirgin bradikardiye yol açan aditif etki olasılığı vardır. Timololun adrenalin ile birlikte verilmesi halinde bazen midriazise neden olduğu bildirilmiştir. Beta-blokerler antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkilerini artırabilir. İn vitro olarak yapılan çalışmalar, tiomersal içeren göz damlalarının karıştırılması sonucu çökeltiler oluşabileceğini göstermiştir. Damlaların en az 5 dakika aralıklarla uygulanması gerekir.