1ilaç

VFEND IV İnfüzyon

Pfizer

 

Etken Maddeler: Vorikonazol 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 ml'lik flakonlarda.

 

Kullanım Şekli:

Vfend'in, i.v. infüzyon olarak uygulanmasından önce sulandırılması ve seyreltilmesi gereklidir. Maksimum uygulama hızı, saatte 3 mg/kg olmalı ve 1-2 saatten uzun sürmelidir. Yetişkinlerde kullanım: Kararlı duruma yakın olan plazma konsantrasyonlarının birinci günde elde edilebilmesi için, özel yükleme doz rejimi ile başlatılmalıdır. Oral biyoyararlanımının yüksek (%96) olması sebebiyle klinik olarak endike olduğunda intravenöz ve oral uygulamalar arasında geçiş yapmak mümkündür. Yükleme Doz Rejimi (ilk 24 saat): İki kez i.v. 6 mg/kg (12 saat ara ile). İdame Dozu (12 saat ara ile): 4 mg/kg. Vücut ağırlığı 40 kg ve daha fazla olan hastalarda Vfend'in idame dozu tedavisi 200 mg (12 saat ara ile) olarak kullanmalı; vücut ağırlığı 40 kg'dan düşük olan hastalarda ise idame doz tedavisi 100 mg (12 saat ara ile) olmalıdır. Tedavi süresi hastaların klinik ve mikrobiyolojik test cevabına bağlıdır. Hafif-ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda oral dozun ayarlanması gerekli değildir. Diyalize giren hastalarda çalışılmamıştır. Hafif (Child-Pugh sınıf A) ve orta (Child-Pugh sınıf B) şiddette karaciğer sirozu olan hastalarda, standart yükleme doz rejiminin kullanılması önerilir ancak idame dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi (Child-Pugh sınıf C) kronik karaciğer sirozu olan hastalarda çalışılmamıştır. Çocuklarda oral uygulamanın ardından hiçbir farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Beher ml'sinde 10 mg vorikonazol içeren berrak çözelti elde etmek için, flakon içeriğini 20 ml'ye tamamlayacak şekilde 19 ml enjeksiyonluk su ile sulandırılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Vorikonazol, triazol sınıfı geniş spektrumlu bir antifungal ajandır. Candida türlerine (flukonazole dirençli C. krusei, C. glabrata ve C. albicans'ın dirençli türleri dahil) karşı yüksek antifungal etki ve test edilen Aspergillus türlerine karşı fungisit etki gösterir. İnvazif aspergillozun tedavisi; C. krusei ve özofajiyal ve sistemik Candida infeksiyonları (hepatosplenik kandidiyazis, yaygın kandidiyazis, kandidemi) dahil, ciddi Candida infeksiyonlarının tedavisi; Scedosporium türleri (S. apiospermum ve S. prolificans) ve Fusarium türlerine bağlı ciddi fungal infeksiyonların tedavisi; diğer tedavileri tolere edemeyen veya tedaviye direnen, yanıt vermeyen hastalardaki diğer ciddi fungal infeksiyonların (Aspergillus türleri, C. albicans, Albicans dışı türler -C. krusei ve C. glabrata-, S. apiospermum, S. prolificans ve Fusarium türleri) tedavisinde endikedir. Tedaviye başlanmadan önce hastalığa sebep olan organizmanın izole edilmesi ve belirlenmesi amacıyla mantar kültürü için örnekler sağlanmalı ve diğer ilgili laboratuvar çalışmaları (seroloji, histopatoloji) yapılmalıdır. Kültür ve diğer laboratuvar çalışma sonuçları gelmeden tedaviye başlanabilir, ancak sonuçlar gelir gelmez antifungal tedavi gerektiği şekilde ayarlanmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Vorikonazole veya içindeki herhangi bir bileşene aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. CYP3A4 substratları terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid veya kinidinin vorikonazol ile birlikte uygulanması kontrendikedir, çünkü bu ilaçların yükselen plazma seviyeleri QTc'nin uzamasına ve seyrek olarak da torsade de pointes oluşumuna neden olabilir. Sirolimusun birlikte kullanılması kontrendikedir. Sirolimusun plazma seviyelerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olur. Rifampisin, karbamazepin ve uzun etkili barbitüratların (örn; fenobarbital) vorikonazol ile birlikte kullanılması kontrendikedir, vorikonazolün plazma seviyelerini önemli ölçüde düşürmeleri muhtemeldir. CYP3A4 substratları olan ergot alkaloidleri (örn; ergotamin, dihidroergotamin) ile birlikte vorikonazol kullanılması kontrendikedir, bu ilaçların plazma seviyelerinin yükselmesi ergotizme sebep olabilir. Ritonavirin sağlıklı deneklerde plazma vorikonazol konsantrasyonlarını anlamlı derecede azaltması sebebiyle vorikonazolün ritonavir ile birlikte kullanımı (günde 2 defa 400 mg) kontrendikedir. Efavirenz, vorikonazol plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede azaltırken vorikonazol ise efavirenz plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede artırmıştır dolayısıyla vorikonazolün efavirenz ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer azollere aşırı duyarlılığı olan hastalar için vorikonazol reçetelenirken dikkatli olunmalıdır. Altta yatan başka ciddi durumları olan hastalarda, seyrek de olsa ciddi (ölüme giden karaciğer yetmezliği) karaciğer toksisitesine dair vakalar görülmüştür. Vorikonazol hepatotoksisitesi tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü olmuştur. Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik gelişen hastalar, daha ciddi karaciğer hasarı gelişmesi ihtimaline karşı düzenli olarak izlenmelidir. Vorikonazol alan, hafif (Child-Pugh sınıf A) ve orta (Child-Pugh sınıf B) şiddette karaciğer sirozu olan hastalarda, standart yükleme doz rejiminin kullanılması önerilir ancak idame dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi (Child-Pugh sınıf C) kronik karaciğer sirozu olan hastalarda çalışılmamıştır. Hasta kontrolünün renal (özellikle serum kreatinin) ve karaciğer (özellikle karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin) fonksiyonlarının laboratuvar değerlendirmesini içermesi önerilir. Nadir olarak Stevens-Johnson Sendomu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişmiştir. Eğer hastalarda döküntü gelişirse, hasta yakından izlenmelidir, lezyonlar ilerlerse vorikonazol kesilmelidir. Eğer ışığa hassas deri reaksiyonu görülürse, hastaların güçlü güneş ışığından kaçınmaları önerilir. İki yaşın altındaki pediyatrik hastalarda emniyet ve etkinlik ortaya konmamıştır. Gebelik kategorisi D'dir. Vorikonazol gebe bir kadına verildiği taktirde fetüste zarara yol açabilir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalıdırlar. Vorikonazolün anne sütünde atılımı araştırılmamıştır. Vorikonazol, görmede değişiklik/genişleme hissi ve/veya fotofobi dahil geçici ve geri dönüşümlü görme değişikliklerine sebep olabilir. Bu semptomların oluşma ihtimaline karşı hastalar, araba veya makine kullanma gibi zarar verici potansiyeli olan işlerden uzak durmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rapor edilen yan etkiler; görme bozukluğu, ateş, döküntü, kusma, bulantı, diyare, baş ağrısı, periferik ödem ve karın ağrısı olmuştur. Yaygın olarak rapor edilenler; üşüme, hipotansiyon, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme (SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, GGT, LDH, bilirubin dahil), trombositopeni, hipokalemi, baş dönmesi, solunum sıkıntısı sendromu, kaşıntı, akut böbrek yetmezliğidir. Diğerleri; karın ağrısı, asteni, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, grip sendromu, tromboflebit, flebit, sarılık, dudaklarda iltihap, kolestatik, sarılık, gastroenterit , anemi (makrositik, mikrositik, normositik, megaloblastik, aplastik dahil), lökopeni, pansitopeni, purpura, kreatinin artışı, hipoglisemi, halüsinasyonlar, konfüzyon, depresyon, anksiyete, titreme, ajitasyon, parestezi, akciğer ödemi, sinüzit, makülopapüler döküntü, deride fotosensitivite reaksiyonları, alopesi, döküntülü dermatit, hematüridir. Klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %30'unda görmede değişiklik/genişleme hissi, bulanık görme, renk görmede değişiklik veya fotofobi oluşmuştur. Görme bozuklukları geçici ve tamamiyle geri dönüşümlüdür. Hastalarda nadir olarak Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz ve eritema multiforme dahil ciddi deri reaksiyonları gelişmiştir. Uzun süre vorikonazol tedavisi olan hastalarda ışığa duyarlı deri reaksiyonları gelişmiştir. Altta yatan diğer ciddi durumları olan hastalarda, vorikonazol ile beraber nadir olarak ciddi karaciğer toksisitesi vakaları görülmüştür. Buna sarılık, nadiren hepatit ve ölüme kadar giden karaciğer yetmezliği dahildir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Vorikonazol, sitokrom P450 izoenzimleri olan CYP2C19, CYP2C9 ve CYP3A4 yoluyla metabolize olur. In vitro olarak CYP3A4'e afinitesi, CYP2C9 ve CYP2C19 için olandan 100 defa daha azdır. Bu izoenzimleri inhibe eden veya indükleyen ilaçlar, vorikonazolün plazma seviyelerini, sırasıyla yükseltebilir veya düşürebilir. Siklosporin CYP3A4 substratı olan Siklosporin ve takrolimus alan hastalara vorikonazol başlatılırken, dozun siklosporin için yarıya, takrolimus için 1/3'üne düşürülmesi ve siklosporin ve takrolimus seviyelerinin dikkatle izlenmesi önerilir. Yüksek siklosporin ve takrolimus seviyeleriyle beraber nefrotoksisite görülmüştür. Vorikonazol kesildiğinde bu ilaçların seviyeleri dikkatle izlenmelidir ve doz gerekli olduğu şekilde artırılmalıdır. Eğer varfarin ve vorikonazol beraber uygulanıyorsa, protrombin zamanının yakından izlenmesi tavsiye edilir. Vorikonazol sulfonilürelerin (örn; tolbutamid, glipizid ve gliburid) plazma seviyelerini artırabilir ve bu sebeple hipoglisemiye sebep olabilir. Birlikte kullanım durumunda kan glukozunun dikkatle izlenmesi önerilir. Klinik olarak çalışılmamışsa da, vorikonazolün lovastatin metabolizmasını inhibe ettiği in vitro olarak (insan karaciğer mikrozomları) gösterilmiştir. Bu nedenle, vorikonazol ile beraber kullanım durumunda statin dozunun ayarlanması önerilir. Vorikonazolün CYP3A4 tarafından metabolize edilen benzodiazepinlerin (örn; midazolam, triazolam ve alprazolam) plazma seviyelerini yükseltmesi beklenebilir ve bu durum sedatif etkinin uzamasına sebep olur. Beraber kullanım durumunda benzodiazepin dozunun ayarlanması önerilir. Vorikonazol vinka alkaloidlerinin (örn; vinkristin ve vinblastin) plazma seviyelerini artırabilir ve bu durum nörotoksisiteye sebep olur. Bu nedenle, vinka alkaloidlerinin dozunun ayarlanması önerilir. Vorikonazolle beraber fenitoin veriliyorsa, fenitoin plazma seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Omeprazol alan hastalara vorikonazol başlanacak ise, omeprazol dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. CYP2C19 substratı olan diğer proton pompası inhibitörlerinin metabolizması da vorikonazolle inhibe edilebilir. Vorikonazol ve HIV proteaz inhibitörleri birlikte uygulanırken hastalar ilaç toksisitesi açısından dikkatle izlenmelidir. Vorikonazol metabolizması efavirenz ve nevirapin tarafından indüklenebilir. Ayrıca, vorikonazol NNRTI'ların metabolizmasını inhibe edebilir. Vorikonazol ve NNRTI'lar birlikte uygulanırken hastalar ilaç toksisitesi açısından dikkatle izlenmelidir.