1ilaç

DİAPAM Ampul

Osel

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Diazepam

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Diazepam 10 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 10 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Anksiyolitik: Preoperatif hastalarda i.v. veya i.m. olarak ameliyattan önce 10 mg. Psikonevrotik Reaksiyonlar: i.m. veya i.v. olarak 2-10 mg, gerektiğinde 3-4 saat sonra tekrarlanabilir. Sedatif-hipnotik: Alkolden kesilme arazı: Başlangıç i.v. veya i.m. olarak 10 mg, gerekirse 3-4 saat sonra 5-10 mg. Amnestik: Kardiyoversiyon: Müdahaleden 5-10 dakika önce i.v. olarak 5-15 mg. Endoskopik Muayeneler: İntravenöz olarak müdahaleden hemen önce hastanın durumuna göre 20 mg'a kadar verilebilir. İntramüsküler olarak müdahaleden 30 dakika önce 5-10 mg. Antikonvülsan: Status epileptikus ve ağır ve tekrarlayan konvulsiyonlarda i.v. yolla 5-10 mg, gerekirse bu doz 10-15 dakika aralarla maksimum 30 mg'a kadar tekrarlanır. Gerektiğinde aynı tedavi 2-4 saat sonra tekrarlanabilir. İlacın i.v. olarak verilmesinin mümkün olmadığı hallerde i.m. yol kullanılabilir. Miyorelaksan: Başlangıçta i.m. veya i.v. olarak 5-10 mg, gerektiğinde bu doz 3-4 saat sonra tekrarlanır. Tetanus için daha yüksek dozlar gerekebilir. Debil hastalarda i.m. veya i.v. yolla tedaviye 2-5 mg ile başlayarak bunun tedricen arttırılması tavsiye edilir. Pediyatrik Hastalar: Status Epileptikus: 5 yaşına kadar çocuklarda: İntravenöz; 2-5 dakikada bir 0.2-0.5 mg, en fazla total 5 mg'a kadar. Gerekirse tedavi 2-4 saat sonra tekrarlanır. 5 Yaşından Büyük Çocuklarda: İntravenöz 2-5 dakikada bir 1 mg, en fazla total 10 mg'a kadar. Gerekirse tedavi 2-4 saat sonra tekrarlanır. İlaç i.v. yolla verilemiyorsa i.m. yol kullanılır. Miyorelaksan Olarak-Tetanus: 5 yaşına kadar çocuklarda: i.v. veya i.m. 1-2 mg. Bu doz, ihtiyaca göre 3-4 saatte bir tekrarlanabilir. 5 Yaşından Büyük Çocuklarda: i.v. veya i.m. 5-10 mg. Bu doz gerektiğinde 3-4 saat ara ile tekrarlanabilir. İntravenöz injeksiyonlar 3 dakikada yavaş olarak yapılmalı ve verilen doz 0.25 mg/kg'ı geçmemelidir. Benzil alkol içerdiğinden 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Geriatrik Hastalar: Başlıca i.m. veya i.v. olarak 2-5 mg, doz ihtiyaca göre tedricen arttırılır.

 

 

Endikasyonları:

En önemli endikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomların kısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirium tremens ve halüsiyonasyonlarda kullanılır. Diazepam, lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyon veya travmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nöron hastalıkları (serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiffman sendromu gibi durumlarda ve çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Diazepama karşı aşırı duyarlılığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliği nedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir. Ayrıca dar açılı glokom, miyastenia gravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diazepam psikotik hastalıkların tedavisinde değer taşımaz. Diğer santral sinir sistemine etkiyen ilaçlarda olduğu gibi diazepam alan hastalar, tehlikeli ve dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi görenlerde yardımcı olarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nöbetlerin sıklığını ve şiddetini artırabilir. Diazepamın yardımcı tedavi olarak kullanıldığında konvülzif hastalıklarda konvülziyon ve grand mal şiddet ve sıklığı artabileceğinden standart antikonvülzif tedavi dozunun artırılması gerekebilir. Barbitürat, alkol gibi maddelerin ani kesilmelerine benzer şekilde, diazepamın ani kesilmelerinde, konvülziyonlar, tremor, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi çekilme belirtileri uzun süreli ve yüksek dozlu tedavilerde olabilir. Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavilerde doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelere bağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmeleri gerekir. Gebeliğin ilk üç ayında her türlü minör trankilizanların kullanımıyla ilgili birçok yayında kongenital malformasyonlar tarif edildiği için, çoğunlukla kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresince kaçınılmalıdır. Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En çok görülen yan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon, konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon, sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri döküntüleri, konuşma bozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir. Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, halusinasyon, uyku bozuklukları, saldırganlık oluşabilir. Bazan nötropeni, sarılık görülebileceği için periyodik kan sayımları ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer santral etkili ilaçlarla (psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler, anestezikler, hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birlikte kullanımı karşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve ve bazı istenmeyen etkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolün benzodiazepin klirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyalize edebileceği, rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerinse benzodiazepin klirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiram da diazepamın etkisini potansiyalize eder ve uzatır. Diazepam metabolizması sigara ve teofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamın sedatif etkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veya potansiyalize (kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoin metabolizmasını inhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoin de diazepam metabolizmasını hızlandırabilir. Diazepamın eliminasyonunun yavaş olması nedeniyle, tedavi sonlandıktan sonra bile bazı etkileşmeler beklenebilir.