1ilaç

ARİTMAL Ampul

Osel

 

Etken Madde(ler):

Lidokain HCl

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg/ml: 5 ml'lik 100 ampul, 100 mg/ml: 5 ml'lik 100 ampul, 100 mg/ml: 5 ml'lik 3 ampul, 20 mg/ml: 2 ml'lik 100 ampul, 20 mg/ml: 2 ml'lik 5 ampul, 20 mg/ml: 5 ml'lik 5 ampullük ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye başlangıçta %2'lik ampulden büyüklere 1 mg/kg hesabı ile 50-100 mg (1/2 veya 1 ampul) intravenöz olarak EKG gözetiminde yapılır. İnjeksiyon çok yavaş yapılmalıdır. (Takriben 2 dakika). Tesir 1-2 dakika sonra başlar ve azami tesire 10 dakikada erişilir. Tesir süresi 15-20 dakikadır. Gerektiğinde 5-10 dakika sonra tekrarlanabilir. 1 saat içinde 200-300 mg'dan daha fazla uygulanmamalıdır. Tedaviye infüzyon solüsyonuna Aritmal %10'luk ampul ilave edilerek devam edilir. Dakikada 2-4 mg hesabıyla genellikle %0.1-0.2'lik Aritmal infüzyon solüsyonundan dakikada takriben 20-40 damla, 24 saatte 3-6 g tavsiye edilir. İnfüzyona, kalp aritmisinin kaybolmasından 2-3 gün veya en az 24 saat sonra son verilmelidir. Aritmal infüzyon verildiğinde ventriküler ekstrasistol veya taşikardi oluştuğu takdirde, başlangıçtaki gibi yeniden i.v. injeksiyon yapılmalıdır. Aşırı doz belirtileri (PQ entervallerinin uzaması veya QRS komplekslerinin genişlemesi) görüldüğü takdirde damla sürati azaltılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Ventriküler aritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalp ameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonu ve angiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid tipi lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventriküler ve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileri ortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçların hemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir. Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenmelidir. Lidokain ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz yarıya indirilir. Sinüs bradikardisi ve inkomplet kalp bloğu olan hastalarda ektopik ventriküler vuruşların tedavisi için lidokain verilmesi gerektiğinde önce kalp ritmi atropin, isoproterenol veya pacemakerle hızlandırılmalıdır. Aksi halde ağır aritmiler ve tam blok belirebilir. Lidokain gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde lidokainin teratojen etkisi görülmemiştir. Ancak insanlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Lidokainin anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlı olduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmeli ve dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Dozu iyi ayarlanırsa yan etkileri azdır. Dozu fazla gelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, dizartri, nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerine neden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar, solunum depresyonu ve koma gelişebilir. Özellikle karaciğer bozukluğu olanlarda ve kalp debisinin düşük olduğu durumlarda doz azaltılmazsa, eliminasyonun yavaşlaması nedeniyle, intoksikasyon belirtileri kolay ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lidokain diğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde additif etki görülebilir. Hidantoin antikonvülsanları alanlara lidokain verildiğinde kardiyodepresan etki görülebilir. Beta-adrenerjik reseptör antagonistleri karaciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasını yavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birlikte kullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonları yükselebilir. Nöromüsküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolin klorür yüksek dozda i.v. lidokainle birlikte verilirse nöromüsküler blok etkisi potansiye edilir.