1ilaç

TEOSEL Solüsyon

Osel

 

Etken Maddeler:

Teofilin

 

Piyasa Şekilleri:

0.8 mg/ml (Setli): 500 ml, 2 mg/ml (Setsiz): 100 ml, 0.8 mg/ml (Setsiz): 500 ml, 2 mg/ml (Setli): 100 ml'lik medifleks torbada.

 

Kullanım Şekli:

Teofilin yağ dokusuna geçmediğinden dozaj, ideal vücut ağırlığı üzerinden mg/kg olarak hesaplanmalıdır. Teofilin, hem yükleme hem de idame tedavisinde, kalibreli bir infüzyon cihazı kullanılarak aralıklı ya da sürekli olarak intravenöz yoldan uygulanabilir. Her iki uygulama şeklinde de teofilin dozu dakikada 25 mg'ı geçmemelidir. Uygulanacak toplam miktar: Daha önce teofilin kullanmayan hastalar için yükleme dozu 5 mg/kg'dır. İzleyen 12 saatteki idame dozu; 6 ay-9 yaş arası çocuklar için 4 saatte bir 4 mg/kg, 9-16 yaş arasındaki çocuklar ve sigara kullanan yetişkinler için 4 saatte bir 3 mg/kg, başka bir hastalığı olmayan ve sigara kullanmayan yetişkinler için 6 saatte bir 3 mg/kg, yaşlı ve core pulmonalesi olan hastalar için 6 saatte bir 2 mg/kg, konjestif kalp yetmezliği ya da karaciğer hastalığı olanlar için 8 saatte bir 2 mg/kg'dır. 12 saatten sonraki idame dozu; 6 ay-9 yaş arası çocuklar için 6 saatte bir 4 mg/kg, 9-16 yaş arasındaki çocuklar ve sigara kullanan yetişkinler için 6 saatte bir 3 mg/kg, başka bir hastalığı olmayan ve sigara kullanmayan yetişkinler için 8 saatte bir 3 mg/kg, yaşlı ve core pulmonalesi olan hastalar için 8 saatte bir 2 mg/kg, konjestif kalp yetmezliği ya da karaciğer hastalığı olanlar için 12 saatte bir 1-2 mg/kg'dır. Daha önceden teofilin kullanan hastalar için; mümkünse hastanın aldığı son teofilin dozunun hangi formda, hangi yoldan, ne miktarda ve ne kadar süreyle olduğu belirlenmelidir (1 g teofilin anhidrit yaklaşık 1.25 mg aminoflilin dihidrata eşdeğerdir). Kullanılacak her 0.5 mg/kg'lık teofilinin, serum teofilin düzeylerini 1 mcg/ml yükselteceği gözönüne alınarak, uygulanacak teofilin yükleme dozu belirlenmelidir. İdeal olarak ancak bu belirlemeden sonra serumda ulaşılması istenilen konsantrasyonlara hızla ulaşılması mümkün olacaksa yükleme dozundan vazgeçilebilir. Bu miktar riskin göze alınabileceği bir solunum zorluğu halinde, i.v. yoldan 2.5 mg/kg yükleme dozunda uygulanan hızlı emilen formdaki teofilin, serum konsantrasyonlarını yaklaşık 5 mcg/ml artıracaktır. Bu düzeltilmiş yükleme dozundan sonra, tedaviye yukarıdaki gibi ilk defa teofilin uygulananlarda önerilen idame dozlarıyla devam edilir. Uygun düzelmeden sonra oral tedaviye geçilmelidir. Torbaya ek solüsyon ya da ilaç katılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda teofiline kesin gereksinme olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır.

 

Uyarılar:

6 yaşından küçük çocuklar düşük dozlarla tedavi edilmelidir. Çeşitli kadiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğanlarda, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Böyle kişilerde teofilin klirens hızı uzadığından, ilacın kesilmesinden sonra, uzun bir süre teofilin serumda kalır. Teofilin plasenta engelini geçip, doğum sırasında fetal taşikardiye neden olabileceğinden, gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda ve ani i.v. uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu etkiler geçici olup dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabileceğinden, böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirken digital toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Serum ürik asit ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu ölçümleri bozabilir. Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit sedimantasyon testlerinde yüksek değerlere neden olabilir.