1ilaç

NORCURON IV Ampul

Organon Teknika

 

Etken Madde(ler):

Veküronyum bromür 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 i.v. ampul
ve 1 ml'lik 10 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimler için başlangıç dozu 0.08-0.1 mg/kg ve ek dozlar 0.03-0.05 mg/kg'dır. Uygulamalar i.v. olarak gerçekleştirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Anestezi sırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Verküronyuma veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Myastenia gravis veya miyastenik (Eaton-Lambert) sendrom vakalarında azami dikkatle ve çok küçük dozlarda kullanılmalıdır. Nöromüküler hastalıklarda, aşırı şişman vakalarda ve poliyomyelitten sonra dikkatle uygulanmalıdır. Böbrek yetersizliği vakalarında verküronyum kullanımından sonra nöromüsküler blok süresinde uzama beklenebilir. Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında dozun azatılması gerekebilir. Hipotermi altında yapılan ameliyatlarda nöromüsküler blok yapıcı etkisi uzar. Hipokalemi, hipermagnezemi, hipokalsemi, hipoproteinemi, dehidratasyon, asidoz, hiperkapni, kaşeksi verküronyumun etkisini artırabilir. Bu nedenle ağır elektrolit denge bozuklukları, kan pH değerlerindeki sapmalar düzeltilmelidir. Parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanında kısalmaya neden olabilir. Hamilelikte uygulandığında fetusa zarar verip vermediği ve doğurganlık kapasitesi üzerine etkisi bilinmemektedir.  Sezaryanla doğumda güvenilir olduğu görülmüştür. Apgar skorunu, fetusun kas tonüsünü ve kardiyorespiratuvar adaptasyonu etkilememektedir. Magnezyum tuzlarının nöromüsküler blokajı arttırıcı etkisinden dolayı, gebelik toksemisi yüzünden magnezyum sülfat alan hastalarda nöromüsküler blokajdan geriye dönüşüm tatminkar olmayabilir. Bu vakalarda doz azaltılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Daha önceden nöromüsküler blok yapan ajanlara karşı anaflaktik reaksiyonu olduğu bilinen vakalarda çok dikkatli davranılmalıdır; çünkü nöromüsküler blok yapıcı ajanlar arasında çapraz alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Obez hastalarda, dozun azaltılması önerilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Etkiyi Artıranlar: Anestezik maddeler (halotan, eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propanidid), diğer nondepolarizan kas gevşeticiler, süksometonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipeptid antibiyotikler, diüretikler, beta-adrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol, tiamin, MAO inhibitörleri, kinidin, protamin, fenitoin, alfa adrenerjik bloker ajanlar, magnezyum tuzları. Etkiyi Azaltanlar: Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin. Ayrıca; kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin, KCI, NaCI, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi. Verküronyum uygulanmasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri nöromüsküler blokaj etkisini artırabilir ya da azaltabilir.