1ilaç

ESMERON IV Ampul

Organon

 

Etken Madde(ler):

Roküronyum bromür 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 12 i.v. ampul
10 ml'lik 10 i.v. ampul

 

Kullanım Şekli:

Klinik koşullarında kullanıldığı için hastanın durumuna göre doz ayarlaması yapılır.

 

 

Endikasyonları:

Genel anestezi sırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kası gevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Roküronyum veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anaflaktik reaksiyonlar ve hamilelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Solunum kaslarında paraliziye neden olduğundan ilacın kullanıldığı hastalarda yeterli spontan solunum sağlanana kadar solunum desteği zorunludur. Anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. İlacın 0.9 mg/kg'dan daha yüksek dozlarında kalp atım hızı artabilir. Karaciğer ve/veya safra yolları hastalıkları, böbrek yetmezliği, uzamış sirkülasyon zamanı, nöromüsküler hastalıklar, hipotermi, obezite, hipokalemi, hipermagnezemi, hipokalsemi, hipoproteinemi, dehidratasyon, asidoz, hiperkapni ve kaşeksi ilacın farmakokinetik ve/veya farmakodinamiğine etki edebilir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Nöromüsküler blok yapıcı etkisinden kurtulduktan sonraki 24 saat içinde potansiyel tehlikeli makinaları veya araba kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Lokal ve sistemik olarak histamin salınımı yapar. Enjeksiyon yerinde eritematöz reaksiyonlar ve/veya bronkospazm, kardiyovasküler değişiklikler gibi jeneralize reaksiyonlar oluşturabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Anestezikler, halotan, eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, yüksek dozlarda tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat ve propofol, diğer nondepolarizan nöromüsküler blokerler, daha önceden süksametonyum uygulanması, aminoglikozit ve polipeptit antibiyotikler, asilaminopenisilin grubu antibiyotikler, yüksek dozlarda metronidazol, diüretikler, beta adrenerjik blokerler, tiamin, MAO inhibitörleri, kinidin, protamin, alfa adrenerjik blokerler ve magnezyum tuzları ilacın etkisini artırırlar. Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin, aminopiridin türevleri, daha önceden kronik kortikosteroidler, fenitoin veya karbamazepin uygulanması, noradrenalin, azatiopirin, teofilin ve kalsiyum klorid ilacın etkisini azaltır.