1ilaç

TRILEPTAL Oral Süspansiyon

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Okskarbazepin

 

 

Etken Madde(ler):

Okskarbazepin 60 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

250 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Monoterapi şeklinde veya diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyon şeklinde kullanılabilir. Diğer antiepileptik ilaçlar Trileptal ile değiştirileceği zaman, Trileptal tedavisinin başlangıcında birlikte alınan diğer antiepileptik ilaçların dozu kademeli olarak azaltılmalıdır. Destekleyici tedavide, hastanın toplam antiepileptik ilaç dozu artacağından, birlikte alınan diğer antiepileptik ilaçların dozunu azaltmak ve/veya Trileptal dozunu daha yavaş artırmak gerekebilir. Erişkinler ve yaşlı hastalar: Monoterapi: Günde 600 mg’lık doz (8-10 mg/kg) ile başlanmalı, günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir. İyi terapötik etkiler günde 600-2400 mg arasındaki dozlarda görülmektedir. Klinik olarak uygunsa, arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla günde en fazla 600 mg artışlarla doz artırılabilir. Destekleyici tedavi: Günde 600 mg’lık doz (8-10 mg/kg) ile başlanmalı, günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir. İyi terapötik etkiler günde 600-2400 mg arasındaki dozlarda görülmektedir. Klinik olarak uygunsa, arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla günde en fazla 600 mg artışlarla doz artırılabilir. Çocuklar: Monoterapi ve destekleyici tedavide, günde 8-10 mg/kg doz ile başlanmalı, günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir. Destekleyici tedavide, iyi terapötik etkiler ortalama idame dozu, günde yaklaşık 30 mg/kg olarak görülmüştür. Klinik olarak uygunsa, arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için, başlangıç dozundan itibaren yaklaşık haftalık aralıklarla günde en fazla 10 mg/kg artışlarla doz en fazla 46 mg/kg’a çıkarılabilir. 2 yaşından küçük çocuklarda kontrollü klinik deneyimleri yoktur. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda klinik deneyimi yoktur. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klirensi 30 ml/dakikadan az) hastalarda tedavi normal başlangıç dozunun yarısı (300 mg/gün) ile başlatılmalı ve arzu edilen klinik yanıtı elde etmek için yavaşça artırılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Sekonder yayılma olan veya olmayan kısmi nöbet ve yaygın tonik-klonik nöbet epilepside endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Okskarbazepine karşı bilinen aşırı duyarlılık ve atrioventriküler blok.

 

Uyarılar:

Serum sodyum düzeyinde bir azalma görülebilir. Lökosit veya trombosit sayısında azalma gözlenebilir. Kemik iliğinde önemli bir depresyon belirtisi görülürse ilaç kullanımına son verilmelidir. Şiddetli deri reaksiyonlarında ilaç derhal kesilmelidir. Ateş, döküntü, ağızda lezyonlar, çürük, purpura ilk toksik işaretlerdir. Hepatik, renal ve kardiyak disfonksiyonu olan ve yaşlı hastalar daha yüksek yan etki riski altındadır. Diğer antiepileptiklerde olduğu gibi okskarbazepin de aniden kesilmemelidir. Karbamazepine alerjisi olan hastalar okskarbazepine döndürüldüklerinde çapraz alerji bildirilmiştir. Additif sedatif etki nedeniyle alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Okskarbazepin ve aktif metaboliti plasentayı geçer. Gebelerde kullanılmamalıdır. Mutlaka kullanmak gerekirse en düşük dozda ve folik asit takviye edilerek kullanılmalıdır. Emzirme döneminde  süt içinde salgılanır. Bu nedenle bebek sütten kesilmelidir. Hastanın reaksiyon yeteneğini azaltır. Araç sürerken ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Merkezi (ve periferik) sinir sistemi: Sık sık yorgunluk; bazen sersemlik/baş dönmesi, uyuşukluk, baş ağrısı, ataksi, tremor, hafıza/konsantrasyon bozuklukları, görme bozuklukları, paresteziler; nadiren kararsızlık, kulak çınlaması, depresyon, anksiyete. Gastrointestinal sistem: Bazen bulantı, kusma, diyare. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Bazen deri döküntüsü; nadiren Stevens-Johnson sendromu da dahil şiddetli alerjik reaksiyonlar. Hematolojik reaksiyonlar: Bazen lökosit sayısında azalma; ender olarak trombositopeni, pansitopeni. Karaciğer: Enzimlerde, örneğin transaminazlarda, alkali fosfatazda artma. Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon. Çeşitli: Kilo alma, libido azalması, düzensiz menstrüasyon, letarji, kusma, baş ağrısı, mental konvüzyon, hiponatremi, kilo kaybı. Ayrıca çocuklarda (politerapi uygulananlarda) bulantı, saldırganlık, nedeni bilinmeyen ateş.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhitörleri ile kombinasyonu kullanılmaz. Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Felodipninin sistemik biyoyararlanımını önemli derecede azaltır. Fenitoin ve valproik asidin kararlı durum konsantrasyonlarında yükselmeler görülür.