1ilaç

SYNACTHEN Depot Ampul

Novartis

 

Etken Madde(ler):

Tetrakosaktid (ACTH)

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 mg: 1 ml'lik 1 ampul, 1 mg: 1 ml'lik 1 ampullük ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinler için başlangıçta 1 mg (ağır olgularda 2x1 mg) ve daha sonra 2-3 günde bir 0.5-1 mg ve çocuklarda başlangıçta 0.25-0.5 mg ve daha sonra 2-8 günde bir 0.25-1 mg'dır. Damar içine verilmemelidir. Synacthen Depotun içerdiği benzil alkol yenidoğan bebeklerde (özellikle prematüre) ağır zehirlenmelere neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Kortikotrop etkilidir. Multipl sklerozlu hastalardaki akut alevlenmeler, hipsaritmili infantil miyoklonik ensefalopati; glukokortikoidlerin kesin endike olduğu, ancak kısa süreli bir tedavinin tasarlandı-ğı durumlar (glukokortikoidler ile oral tedavi altındaki gastrointestinal tolerabilitesi düşük hastalar, glukokortikoidlerin makul dozlarının yetersiz kaldığı durumlar); glukokortikoidlere cevap veren deri hastalıklarının uzun süreli tedavileri, örneğin pemfigus, şiddetli kronik ekzema, eritrodermal veya püstüllü psoriazis; ülseratif kolit, Crohn hastalığının tedavisinde endikedir. Ayrıca kemoterapinin tolerabilitesini artırmak ve hastanın genel durumunun iyileşmesi için yardımcı tedavi olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tetrakosaktid ve/veya ACTH'a aşırı duyarlılık, akut psikozlar, enfeksiyöz hastalıklar, peptik ülser, refrakter kalp yetmezliği, Cushing sendromu, adrenokortikal yetersizlik, adrenogenital sendrom ve gebelikte kontrendikedir. Anaflaktik reaksiyon riskinin artması bakımından astım ve diğer alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yalnız doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Tetrakosaktid, alerjik hastalığı (özellikle astım) olan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarını provake edebilir veya alerjiye duyarlı olanlar daha ciddi reaksiyon verme eğilimindedirler (anaflaktik şok). Bu hastalarda, sadece diğer terapötik önlemler yetersiz kaldığı ve durum böyle bir tedaviyi gerektirecek kadar ağır olduğu takdirde kullanılmalıdır. Enjeksiyon sırasında veya sonrasında sistemik veya lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkarsa (örn. enjeksiyon yapılan bölgede belirgin kızarıklık ve ağrı, ürtiker, pruritus, ateş basması, şiddetli kırıklık ve disp-ne) tetrakosaktidle tedaviye son verilmeli ve ilerde ACTH müstahzarı kullanmaktan kaçınılmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları enjeksiyondan 30 dakika sonra görülme eğilimindedir. Bu süre içinde hasta gözetim altında tutulmalıdır. Ciddi bir anaflaktik reaksiyon ortaya çıkarsa Adrenalin (‰1'lik çözeltisinden 0.4-1 ml i.m. veya 0.1-0.2 ml, 10 ml fizyolojik serum içinde damar içine yavaşça), keza yüksek dozda kortikoste-roid (örn. 1-2 g prednizolon, gerekirse tekrarlanır) enjekte edilir.

 

Yan Etkileri:

Su ve tuz retansiyonu, tansiyon yükselmesi, hipokalemi, hiperglisemi, osteoporoz, Cushing sendromu, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, psişik değişiklikler, peptik ülser, deri pigmentasyonu gibi yan etkiler görülebilir. Yüksek dozlarla uzun süreli tedavi edilen çocuklarda reversibl miyokard hipertrofisi çok ender olarak ortaya çıkabilir.