1ilaç

STALEVO Film Tablet

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Entakapon

 

 

Etken Madde(ler):

Levodopa, Karbidopa, Entakapon

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg, 12.5 mg, 200 mg: 100 film tablet
100 mg, 25 mg, 200 mg: 100 film tablet
150 mg, 37.5 mg, 200 mg: 100 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Bir tablet bir tedavi dozu içerir ve tabletler yalnızca tam tablet olarak uygulanabilir. Erişkinlerde: Optimum Stalevo günlük dozu, her hastada dikkatli bir titrasyon yoluyla belirlenmelidir. Günlük Stalevo dozu, tercih edilen mevcut Stalevo tablet dozajlarından biri (50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg ya da 150/37.5/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon) kullanılarak optimize edilmelidir. Önerilen maksimum günlük entakapon dozu 2000 mg olduğundan maksimum Stalevo dozu günde 10 tablettir. Halen Stalevo tablet dozuna eşit dozlarda entakapon ve standart salımlı levodopa/karbidopa ile tedavi edilen hastalar doğrudan doğruya karşılık gelen Stalevo tablet uygulamasına aktarılabilirler. Halen Stalevo tabletine eşit olmayan dozlarda standart salımlı levodopa/karbidopa ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda Stalevo uygulamasına başlanırken, optimum klinik yanıtın alınabilmesi için Stalevo dozu dikkatli bir biçimde titre edilmelidir. Stalevo dozu, başlangıçta, o zamana kadar kullanılmakta olan günlük toplam levodopa dozuna olabildiğince yakın olacak biçimde ayarlanmalıdır. Halen standart salınımlı levodopa/benserazid ve entakapon ile tedavi edilen hastalarda Stalevo uygulamasına başlanırken, bir önceki gece levodopa/benserazid dozuna son verilir ve ertesi sabah Stalevo uygulamasına başlanır. Aynı miktarda ya da biraz daha (%5-10) yüksek levodopa sağlayacak bir Stalevo dozu ile başlanmalıdır. Kontrollü salımlı levodopa/DDC inhibitörü formülasyonlarıyla tedavi edilmekte olan hastaların Stalevo uygulamasına aktarılması deneyimi sınırlı olduğundan optimum klinik yanıt alınması için dikkatli bir titrasyon önerilmektedir. Parkinson hastalığı ve doz sonu motor dalgalanmaları olan ve uygulanmakta olan standart salınımlı levodopa/DDC inhibitörü tedavisiyle stabilize edilemeyen hastalarda, özellikle de önceden diskinezisi olmayan ve günde 800 mg altında levodopa dozları uygulanan hastalarda Stalevo uygulamasına başlanırken, o zamana kadar uygulanmakta olan tedaviye karşılık gelen dozlar dikkate alınmalıdır. Tedavinin seyri sırasında dozajın ayarlanması: Daha fazla levodopa gerekli olduğunda, dozların sıklığında bir artışa gidilmesi ve/veya alternatif bir Stalevo dozu kullanılması düşünülmelidir. Daha az levodopa gerektiğinde, dozlar arasındaki sürenin uzatılmasıyla uygulama sıklığı azaltılarak ya da bir uygulamadaki Stalevo dozu düşürülerek günlük toplam Stalevo dozu azaltılmalıdır. Stalevo tablet uygulamasıyla birlikte bir başka levodopa ürününün daha kullanılıyor olması durumunda maksimum doz önerilerine uyulmalıdır. Eğer Stalevo tedavisine son verilir ve hasta entakapon olmaksızın levodopa/DDC inhibitörü tedavisine aktarılırsa, diğer antiparkinson tedavilerinin dozlarının ayarlanması gerekir. 18 yaşın altındaki hastalarda Stalevo uygulamasının güvenliliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. Stalevo tedavisi, şiddetli renal yetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Eğer genel anestezi yapılması gerekli olursa, oral yoldan ilaç alımına başlanabileceği ilk andan itibaren daha önceki günlük dozun aynısıyla Stalevo tedavisine yeniden başlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Parkinson hastalığı ve levodopa dozunun etkisinin geçmeye başladığı dönemlerde kötüleşme gözlenen hastaların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Levodopa, karbidopa ya da entakapon ya da formülasyonda bulunan katkı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen bir hipersensitivite; karaciğer bozukluğu, dar açılı glokom, tanı konmamış şüpheli cilt lezyonları ya da melanom öyküsü ve artmış hipertansif kriz riski nedeniyle feokromasitomada kontrendikedir. Selektif olmayan MAO (MAO-A ve MAO-B) inhibitörlerinin (örneğin fenelzin, tranilsipromin) birlikte kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, selektif bir MAO-A inhibitörü ve selektif bir MAO-B inhibitörünün birlikte kullanımı da bu kombinasyon ile kullanım için kontrendikedir. Önceden var olan Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya non-travmatik rabdomiyoliz öyküsünde de kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Levodopa içeren bir ürün olarak, ilaç tarafından başlatılan ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde önerilmemektedir. Levodopa nedeniyle, şiddetli kardiyovasküler ya da pulmoner, bronşiyal astım, renal, hepatik ya da endokrin ya da peptik ülser hastalığı öyküsü ya da konvülsiyon öyküsü olan hastalara dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Miyokard infarktüsü öyküsü olan ve rezidüel atriyal nodal ya da ventriküler aritmisi bulunan hastalara levodopa tedavisi uygulanırken dikkat edilmelidir. Levodopa ile tedavi edilen bütün hastalar, mental değişiklikler, intihar eğilimleri olan depresyon ve diğer ciddi antisosyal davranışları geliştirme olasılığına karşı dikkatle izlenmelidir. Halen ya da geçmişte psikozu olan hastalar dikkatle tedavi edilmelidir. Fenotiyazinler ve butirofenonlar gibi antipsikotik ilaçların levodopa ve karbidopa ile birlikte uygulanması dikkatle gerçekleştirilmeli ve hastalar antiparkinson etkilerin kaybı açısından dikkatlice gözlemlenmelidir. Kronik geniş açılı glakomu olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalı ve intra-oküler basınçların iyi kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Levodopa ortostatik hipotansiyon başlatabilir ve entakapon da levodopa ile başlatılan bu fenomeni ağırlaştırabilir. Klinik çalışmalarda, entakapon ve dopamin agonistleri (örn. bromokriptin), selegilin ya da amantadin uygulanan hastalarda, bu kombinasyonla birlikte plasebo verilen hastalara kıyasla daha sık olarak istenmeyen dopaminerjik etkiler (örn. diskinezi) görülmüştür. Antiparkinson ajanların aniden kesilmesiyle birlikte nöroleptik malign sendroma benzeyen, kas sertliği, vücut sıcaklığı artışı, mental değişiklikler ve serum kreatinin fosfokinaz düzeyinin yükselişi gibi bulgular veren bir sendrom bildirilmiştir. NMS ya da diskinezi sekonder rabdomiyoliz Parkinson hastalığı olan hastalarda nadiren gözlemlenmiştir. Bu nedenle, özellikle nöroleptiklerin de uygulandığı hastalarda, levodopa dozunda ani bir azalma ya da kesilme dikkatle gözlemlenmelidir. Halen tedavi gören hastalarda entakapon olmaksızın levodopa/DDC inhibitörü tedavisine geçilmesi durumunda hekimler dikkatli olmalıdır. Gerekli olduğu düşünüldüğünde, tedavinin entakapon olmaksızın levodopa/DDC inhibitörü uygulamasıyla değiştirilmesi yavaş yavaş ilerlemelidir ve levodopa dozajının artırılması gerekli olabilir. Entakapon, levodopa ile birlikte uygulandığında, Parkinsonlu hastalarda uyku hali ve aniden başlayan uyuklama epizotları ile ilişkilendirilmektedir ve bu nedenle araç sürerken ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. İnsan gebeliği üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Levodopa, karbidopa ya da entakaponun insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden tedavi altında olan anneler emzirmemelidirler. Bebeklerde de levodopa, karbidopa ya da entakaponun güvenliği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Levodopa/karbidopa: Koreik, distonik ve diğer istemsiz hareketlerin de dahil olduğu diskineziler; kas seğirmesi ve blefarospazm; merkezi dopaminerjik etkinliğin artışı ile ilişkili olan bulantı; paranoid düşünceler ve psikotik epizotları da kapsayan mental değişimler; intihar eğilimlerinin geliştirildiği ya da geliştirilmediği depresyon ve kognitif fonksiyon bozukluğu levodopa/karbidopa tedavisiyle ilişkili advers olaylardır. Levodopa/DDC inhibitörü tedavisine entakapon eklenmesi bu mental değişimlerden bazılarının ortaya çıkışını etkileyebilir. Kardiyak düzensizlikler ve/veya palpitasyonlar, ortostatik hipotansif epizotlar, bradikinetik epizotlar (açık-kapalı fenomeni), anoreksi, kusma, baş dönmesi ve uyku hali levodopa/karbidopa tedavisinin daha az rastlanan advers etkileridir. Gastrointestinal kanama, duodenal ülser gelişimi, hipertansiyon, flebit, lökopeni, hemolitik ve hemolitik olmayan anemi, trombositopeni, agranülositoz, göğüs ağrısı, dispne ve parestezi levodopa/karbidopa uygulamasında seyrek olarak ortaya çıkar. Konvülsiyonlar çok seyrek olarak görülür. Levodopa uygulamasında bildirilen diğer advers etkiler: Ataksi, uyuşukluk, el titremesinde artış, kas seğirmesi, kas krampları, çene kilitlenmesi, gizli Horner sendromunun etkinleşmesi, düşme ve yürüyüş anormallikleri, konfüzyon, uykusuzluk, kabuslar, halüsinasyonlar, delüzyonlar, ajitasyon, anksiyete, öfori, ağız kuruluğu , acı tat, aşırı tükürük, disfaji, diş gıcırdatma, hıçkırık, abdominal ağrı ve gerginlik, konstipasyon, diyare, gaz şişkinliği, dilde yanma hissi, kilo alma ya da kilo kaybı, ödem, ciltte kızarma, terleme artışı, koyu ter, döküntü, saç dökülmesi, idrar tutulması, idrar kaçırma, koyu idrar, priapizm, diplopi, bulanık görme, göz bebeklerinde dilatasyon, okülojirik krizler, güçsüzlük, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, ses kısıklığı, kırgınlık, sıcak basması, uyarılma hissi, tuhaf soluma biçimleri, nöroleptik malign sendrom, malign melanom. Entakapon: En sık rastlananı dopaminerjik etkinliğin artışıyla bağlantılıdır. Levodopa dozunun düşürülmesi bu reaksiyonların şiddetini ve sıklığını azaltmaktadır. Klinik çalışmalarda entakapon tedavisine son verilmesine yol açan en yaygın advers reaksiyonlar gastrointestinal semptomlar (örneğin diyare, %2.5) ve dopaminerjik levodopa advers reaksiyonlarının artışı (örneğin diskinezi, %1.7) olmuştur. İdrar entakapon nedeniyle kızıl kahve rengi alabilir ama bu zararsız bir fenomendir. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, entakapon uygulamasında bildirilen diskinezi (%27), bulantı (%11), diyare (%8), abdominal ağrı (%7) ve ağız kuruluğu (%4.2) gibi advers reaksiyonların plaseboya göre anlamlı düzeyde daha sık olduğunu göstermiştir. Entakaponun levodopa/DDC inhibitörü ile kombinasyon halinde kullanılmak üzere satışa sunulmasından bu yana ve entakapon ile yürütülen klinik çalışmalardaki advers reaksiyonlar: Çok yaygın: Bulantı. Yaygın: Uykusuzluk, halüsinasyonlar, konfüzyon, paranoya, ağırlaşmış parkinson, baş dönmesi, distoni, hiperkinezi, diyare, abdominal ağrı, ağız kuruluğu , konstipasyon, kusma, yorgunluk, terleme artışı, düşme. Sık sık: Diskinezi, idrar renginde değişme. Ender: Anormal hepatik fonksiyon testleri, eritematöz ya da makulopapüler döküntü. Çok ender: Ürtiker, ajitasyon. Kolestatik özellikleri de olan izole hepatit olguları bildirilmiştir. Levodopa ile birlikte kullanılan entakapon, aşırı düzeyde gündüz uyku hali ve aniden başlayan uyku epizotlarıyla ilişkilendirilmiştir. Levodopa/karbidopa tedavisi sırasında kan üre nitrojen, kreatinin ve ürik asit düzeyleri tek başına levodopa uygulamasına göre, yaygın biçimde, daha düşüktür. Kan üresi, AST (SGOT), ALT (SGPT), LDH, bilirubin ve alkalin fosfataz değerlerindeki artışlar geçici anormallikler arasında yer almaktadır. Düşük hemoglobin, hematokrit, yüksek serum glukoz ve lökositi, idrarda kan ve bakteri bildirilmiştir. Hem levodopa/karbidopa hem de tek başına levodopa uygulaması için pozitif Coombs testleri bildirilmiştir ama hemolitik anemi oldukça seyrektir. Levodopa/karbidopa, idrarda keton testi için batırma çubuğu kullanıldığında yanlış pozitif yanıtlara neden olabilir ve idrar örneğinin kaynatılması bu reaksiyonu değiştirmez. Glukoz oksidaz yönteminin kullanılması glikozüri için yanlış negatif sonuçlar verir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek dozlarda uygulanan entakapon, karbidopa absorpsiyonunu etkileyebilir. Halen antihipertansif ilaçlar uygulanmakta olan hastaların tedavilerine levodopa eklendiğinde semptomatik postüral hipotansiyon ortaya çıkabilir. Levodopa/karbidopa ve trisiklik antidepresanların birlikte kullanıldığı durumlarda nadiren hipertansiyon ve diskinezi içeren reaksiyonlar bildirilmiştir. Dopamin reseptör antagonistleri (örneğin fenotiyazinler gibi antipsikotikler, butirofenonlar, metoklopramid gibi antiemetikler), fenitoin ve papaverin levodopanın terapötik etkisini azaltabilir. Entakaponun sitokrom P450 2C9 ile in vitro afinitesi nedeniyle, S-varfarin gibi metabolizması bu izoenzime bağımlı olan ilaçlarla potansiyel olarak etkileşime girebilir. Varfarin kullanan hastalara tedavinin başlanması düşünüldüğünde INR kontrolü önerilmektedir. Levodopa belirli amino asitlerle yarıştığı için, yüksek protein diyeti uygulayan bazı hastalarda absorbsiyon bundan zarar görebilir. Levodopa ve entakapon, gastrointestinal sistemde demirle birlikte şelatlar oluşturabilir. Bu nedenle demir preparatları en az 2-3 saat arayla alınmalıdır.