1ilaç

DYNACİRC SRO Kapsül

Novartis

 

Etken Madde(ler):

İsradipin 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hafif ve orta derecedeki hipertansiyonun tedavisinde önerilen doz günde 1 kapsüldür. Günde tek doz 1 kapsül uygulamasıyla minimum 4 haftalık bir sürede yeterli etki sağlanamazsa, tedaviye diğer bir antihipertansif ajanın ilavesi önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Dihidropiridin grubundan kalsiyum antagonisti, antihipertansif etkilidir. İsradipin, arter düz kaslarına miyokarda olduğundan daha fazla seçicilik göstermektedir. Böylece, özellikle kalp, beyin ve iskelet kasındaki arteriyel damar yataklarını ve kalbin işlevini baskılamadan genişletir. Periferik vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür.

 

 

Kontrendikasyonları:

İsradipin veya formülasyondaki diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında eğer, hastalarda tanısı konmuş veya kuvvetle şüphe edilen sick sinüs sendromu söz konusuysa ve pacemaker uygulanmamışsa, sistolik kan basıncı düşükse dikkatli olunmalıdır. İleri derecede aort stenozu olan hastalara dihidropirin türevlerinin verilmesi durumunda çok dikkatli olunmalıdır. İsradipinin embriyotoksik veya teratojenik potansiyele sahip olduğunu gösteren bir bulgu olmamasına karşın, gebelerde kullanılması önerilmemektedir. Deneysel veriler, isradipinin anne sütüne klinik açıdan önemli miktarlarda geçmediğini göstermektedir. Ancak, tedavi altındaki annelerin emzirmemeleri önerilir. Çocuklarda isradipinin etkinliği ve güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle yan etkiler hafiftir. İsradipin günde tek doz 5 mg’a kadar kullanıldığında tüm yan etki insidansı plasebodan anlamlı olarak farklı bulunmamıştır. DynaCirc SRO ile nadiren baş ağrısı, sersemlik hissi, al basması, ve periferal ödem gibi advers etkiler bidirilmiştir. Bu belirtiler tedaviye devam edildiği takdirde azalır veya kaybolur. Hipotansiyon olgusu bildirilmemiştir. Spesifik olmayan yan etkiler ender olup, bunlar; yorgunluk, abdominal şikayetler ve deri döküntüleridir.Birkaç izole olguda serum transaminaz düzeylerinin yükseldiği gözlenmiştir. Diğer vazodilatatör ilaçlarda olduğu gibi, özellikle önceden mevcut bir koroner arter hastalığı olan hastalarda nadiren angina pectoris oluşabilir. Önceden mevcut angina pectoris’i olan hastalarda hızlı doz artışı sırasında ya da tedavi başlangıcında anginal atakların sıklık, süre ve şiddeti artabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yemek esnasında alınmasıyla maksimum plazma konsantrasyonlarında hafif, biyoyararlanımda ise yaklaşık %20 oranında bir artış olur. İsradipin propanololun biyoyararlanımında %27 gibi küçük oranda bir artış yapar. İsradipin proteinlere nonspesifik bağlanır. Bununla beraber antikonvülzanlar ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunması önerilir. Bir sitokrom P450 enzim sistemi inhibitörü olan simetidin ile birlikte kullanıldığında isradipinin biyoyararlanımı yaklaşık %50 oranında bir artış gösterir. Sitokrom P450 enzim sistemi üzerine güçlü stimülasyon etkisi olduğu bilinen rifampisin ile birlikte verilmesiyle isradipin plazma konsantrasyonlarında büyük oranda azalma görülür. Bu nedenle rifampisin ya da diğer enzim stimülasyonuna neden olan ilaçlarla (ör. fenobarbital) birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.