1ilaç

COMTAN Film Tablet

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Entakapon

 

 

Etken Madde(ler):

Entakapon 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet
100 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Her levodopa/dopa dekarboksilaz inhibitör dozu ile 200 mg alınır. Maksimum doz günde 2 gramdır. Entakapon, levodopanın etkilerini güçlendiren bir ilaç olduğu için ilk birkaç hafta levodopa dozunun ayarlanması gerekir. Hastanın klinik durumuna göre levodopa dozu %10-30 kadar azaltılmalıdır. Levodopa/benserazid almakta olan hastalara entekapon uygulandığında levodopa dozunun daha fazla azaltılması gerekir. Diyaliz tedavisi olan hastalarda doz aralığının uzatılması gerektiği dikkate alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Standart levodopa/benserazid veya levodopa/karbidopa preparatlarını kullandığı halde bu kombinasyonlarla dengede tutulamayan Parkinson hastalığı ve doz-sonu motor dalgalanmaları olan hastalarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı bilinen aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirme, karaciğer işlev bozukluğu, feokromositomalı hastalarda, önceden Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya travmatik olmayan rabdomiyoliz öyküsü olanlarda kontrendikedir. Entakapon, seçici olmayan monoamin oksidaz (MAO-A ve MAO-B) inhibitörleriyle (örn. fenelzin, tranilsipromin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Benzer şekilde, seçici bir MAO-A inhibitörü ile seçici bir MAO-B inhibitörü ve entakaponun birlikte kullanımı da kontrendikedir. Entakapon selegilin (seçici bir MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanılabilir ancak selegilinin günlük dozu 10 mg'ı aşmamalıdır.

 

Uyarılar:

Rabdomiyoliz ve hipertermiyi de kapsayan NMS, motor semptomlar (rijidite, miyoklonus, tremor), mental mental durum değişiklikleri(ajitasyon, konfüzyon, koma), hipertermi, otonomik disfonksiyon (taşikardi, labil kan basıncı) ve serum kreatinin fosfokinaz da rabdomiyoliz sonucu olabilen artışla karakterizedir. Tedavi kesilirken dikkatli olunmalıdır. Gerektiğinde ilaç yavaş yavaş kesilmeli, yine de bulgular varsa levodopa dozu artırılmalıdır. Entakapon standart levodopa/benzerazid preparatlarından levodopanın biyoyararlanımını standart levodopa/karbidopa preparatlarına göre %5-10 daha artırır. Bunun sonucu olarak entakapon levodopa/benzerazid preparatlarına eklendiğinde istenmeyen dopaminerjik etkiler daha sık olur. Entakapon levodopanın indüklediği ortostatik hipotansiyonu ağırlaştırır, ortostatik hipotansiyona sebep olan diğer ilaçları almakta olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Entakapon tedavisine başlandığında diğer antiparkinson ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Entakapon levodopa ile birlikte sersemlik hissi ve semptomatik ortostatizme neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok sık görülen yan etkiler; diskinezi, bulantı, idrarın kırmızımsı-kahverengi renk almasıdır. Sık görülen yan etkiler; diyare, Parkinsonizmin ağırlaşması, sersemlik hissi, karın ağrısı, uykusuzluk, ağız kuruluğu , halsizlik, halüsinasyonlar, kabızlık, distoni, terlemede artış, hiperkinezi, baş ağrısı, bacak krampları, konfüzyon, paroniri, düşme, postüral hipotansiyon, vertigo ve tremordur. Levodopanın azaltılması, bu olayların sıklığını ve şiddetini azaltır. Diğer önde gelen advers olaylar bulantı, kusma ve karın ağrıları, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal semptomlardır. Entakapon tedavisi sırasında hemoglobin, eritrosit sayımı ve hematokritte hafif düşüşler bildirilmiştir. Klinikte karaciğer enzimlerindeki belirgin artışlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO-A inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, desipramin, maprotilin ve venlafaksin gibi noradrenalin geri alım inhibitörleri ve COMT tarafından metabolize edilen katekol grubunu içeren ilaçlar dahil, birçok ilaç ile birlikte kullanımı konusundaki klinik deneyim sınırlıdır. Bu nedenle bu ilaçlarla kullanımı önerilmez. Entakapon ve demir preparatları en az 2-3 saat aralıklı olarak alınmalıdır. Diazepam ve steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla klinik etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.