1ilaç

CIBACEN Film Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Benazepril HCI 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 14 film tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyon: Tiyazid diüretiklerini almayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde 10 mg'dır. Doz günde 20 mg'a çıkarılabilir. Dozaj kan basıncı cevabına göre, genellikle 1-2 hafta aralıklarla, ayarlanmalıdır. Bazı hastalarda doz aralığının sonuna doğru antihipertansif etki azalabilir. Böyle hastalarda total günlük doz iki eşit doza bölünmelidir. Hipertansif hastalarda Cibacen’in tavsiye edilen günlük maksimum dozu, tek doz veya iki doz halinde verilen, 40 mg'dır. Eğer tek başına Cibacen kan basıncında yeterli düşüş sağlayamazsa diğer bir antihipertansif, örneğin bir tiyazid diüretik veya bir kalsiyum antagonisti, başlangıçta düşük dozda olmak üzere, birlikte verilebilir. Daha önce diüretik ile tedavi olması halinde Cibacen ile tedavi başlamadan 2-3 gün önce diüretik kesilmeli ve gerekirse daha sonra verilmelidir. Diüretiğin kesilmesi mümkün değilse, aşırı hipotansiyondan kaçınmak için Cibacen’in başlangıç dozu azaltılmalıdır (10 mg yerine 5 mg). Kreatinin klirensi 30 ml/dakika olan hastalar için de mutat doz tavsiye edilir. Kreatinin klirensi <30 ml/dakika olan hastalarda başlangıç dozu günde 5 mg'dır. Gerektiğinde bu doz günde 10 mg’a kadar çıkartılabilir. Kan basıncını daha fazla düşürmek için tiyazid olmayan bir diüretik veya bir diğer antihipertansif ilaç ilave edilmelidir. Konjestif kalp yetmezliği: Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 2.5 mg'dır. Kalp yetmezliği belirtilerinde yeterli bir iyileşme görülmeyen hastalarda, semptomatik hipotansiyon veya diğer istenmeyen yan etkiler de görülmediği takdirde, 2-4 hafta sonra Cibacen’in dozu günde bir defa 5 mg'a yükseltilebilir. Klinik cevaba bağlı olarak, uygun aralıklarla, doz günde bir defa 10 mg’a ve nihayet günde bir defa 20 mg'a yükseltilebilir. Genellikle günde bir doz etkindir.

 

 

Endikasyonları:

ADE inhibitörü antihipertansif etkilidir. Her derecede hipertansiyon tedavisi ve konjestif kalp yetmezliğinin ek tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye duyarlılık, ADE inhibitörüyle daha önceki bir tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü ve gebelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjio ödem bildirilmiştir. Benazepril ile tedavi sırasında dudaklarında veya yüzünde şişme görülen hastalarda bu belirtiler ya tedavinin devamında ya da ilacın kesilmesiyle kaybolmuştur. Böyle belirtiler görüldüğünde tedavi kesilmeli ve şişlik kayboluncaya kadar hasta dikkatle izlenmelidir. Larinks ödemi veya şok ile birlikte anjio ödem öldürücü olabilir. Bu durumda 1:1000'lik adrenalin çözeltisinden 0.3-0.5 ml s.c. olarak hemen uygulanmalıdır. Yüksek dozda diüretik alanlar veya diyalizdeki hastalar gibi şiddetli tuz ve hacim kaybı olan hastalarda ADE inhibitörleriyle tedavi sırasında hipotansiyon görülebilir. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (böbrek yetmezliği olsun veya olmasın) ADE inhibitörleriyle tedavi aşırı hipotansiyona neden olabilir. Oligüri, azotemi ve nadiren akut böbrek yetmezliğiyle birlikte ölüm görülebilir. ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda agranülositoz ve/veya kemik iliği depresyonu görülmüştür. Tedavi sırasında vasküler veya renal kollagen hastalığı olanlarda lökosit sayımları düzenli yapılmalıdır. Ciddi renal rahatsızlığı olan hastalarda düşük dozlar kullanılmalıdır. Renal arter stenozu olan hastaların tedavisinde çok dikkatli olunmalıdır. Hastanın bir ADE inhibitörü aldığı ameliyattan önce anesteziste bildirilmelidir. Hipotansiyona neden olan ilaçlarlarla anestezi sırasında ADE inhibitörleri, dengeleyici renin salınmasına sekonder olarak anjiotensin II'nin oluşumunu durdurabilirler. Anestezi altında hipotansiyon görülürse ve bu mekanizmaya bağlı olduğu düşünülürse hacim artırmak suretiyle bu durum düzeltilebilir. Tedavi sırasında ender olarak serum potasyum düzeyleri yükselebilir. Ancak hiperkalemi oluşması için risk faktörleri renal yetersizlik, diabetes mellitus ve aynı zamanda hipokalemi için ilaç kullanılmasıdır. Aortik veya mitral stenozu olan hastalarda tedavide çok dikkatli olunmalıdır. Gebelikte genel bir kural olarak ilk 3 ay içinde hiç bir ilaç alınmamalı ve geri kalan dönemde de risk/yarar oranı göz önünde tutulmalıdır. Emziren annelere önerilmez. Ancak ilaç alınması gerekiyorsa anneler emniyet için bebeklerini emzirmekten kaçınmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır. Araç süren veya makina kullanan hastalar dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Görülme sıklığı %1-2 olanlar: Pruritus, döküntüler, ateş basması, baş dönmesi, uyku hali, uykusuzluk, sinirlilik, palpitasyon, göğüs ağrısı, periferel ödem, dispepsi, sinüzit, grip belirtileri, idrar yolu rahatsızlıkları, asteni. Görülme sıklığı <%1 olanlar: Kan basıncının aşırı düşmesi, yüz veya dudaklarda ödem, gastrit, gaz, kusma, kabızlık, gerilim, depresyon, duyarlık bozuklukları, koordinasyon bozuklukları, dispne, yaygın ödem, libido azalması, impotens, terleme, artrit, kulak çınlaması, kardiyovasküler bozukluklar, deri döküntüleri.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta-blokerler, kalsiyum antagonistleri, simetidin, diüretikler, digoksin, hidralazin, varfarin, aspirin, asenokumarol ve naproksen ile birlikte kullanımlarda, klinik olarak önemli bir etkileşme belirtisi görülmemiştir. Potasyum tutucu diüretikler, potasyumlu ilaçlar veya potasyum içeren diyet tuzlarının ADE inhibitörü alan hastalara verilmesi önerilmez. Birlikte kullanılmaları gerekirse serum potasyum düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir.