1ilaç

HERNOVİR Tablet

Nobel

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Herpes Simpleks > Asiklovir

 

 

Etken Madde(ler):

Asiklovir

 

Piyasa Şekilleri:

200 mg: 25 tablet
400 mg: 25 tablet
800 mg: 25 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

H. zoster enfeksiyonlarının tedavisinde günde 5 kez 4 saat arayla ve gece dozu atlanarak 5x800 mg 7 gün süreyle uygulanır. H. simpleks tedavisinde ise 5 gün süreyle günde 5x200 mg uygulanır. Profilaktik amaçla önerilen doz günde 4x200 mg'dır (6 saat arayla).

 

 

Endikasyonları:

İlk ve tekrarlayan genital herpes de dahil olmak üzere derinin ve mukoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, bağışıklık sistemi normal hastalarda tekrarlayıcı Herpes simplex enfeksiyonlarının supresyonu (nükslerin önlenmesi), bağışıklıkları yetersiz hastalarda Herpes simplex enfeksiyonlarının profilaksisi için ve Herpes Zoster (Zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asiklovire karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm hastalar özellikle aktif lezyonları mevcut olduğunda, potansiyel olarak virüs bulaştırmalarının önlenmesi konusunda uyarılmalıdır. Geneş kapsamlı in vitro ve in vivo mutajenisite testlerinin sonuçlarını asiklovirin insan için genetik risk taşımadığını göstermektedir. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> fare ve sıçanlarda yapılan uzun süreli araştırmalarda karsinojenik olarak bulunmamıştır. Köpeklerde ve sıçanlarda sadece tedavi dozlarının çok üzerindeki asiklovir dozlarında, genel ve zehirlenmeye bağlı olarak, spermatogenez üzerinde çoğunlukla geri dönüşümlü olan yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir. Farelerde yapılan iki nesil süreli çalışmalarda oral verilen asiklovirin fertilite üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir. Asiklovirin, uluslararası kabul gören standart testlerde sistemik olarak kullanılması, tavşanlarda, sıçanlarda ve farelerde embriyotoksik ve teratojenik etkiler oluşturmamıştır. Sıçanlarda, standart olmayan bir testte, sadece annede zehirlenmeye yol açacak kadar yüksek subkutan dozlarının ardından fetal anomaliler gözlenmiştir. Bu bulguların klinikle bağlantısı şüphelidir. Asiklovirin, insan gebeliğinde uygulanmasıyla ilgili sınırlı veri mevcuttur. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a>, gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyen olası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Birkaç hastada ilacın kesilmesiyle geçen deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal etkiler bildirilmiştir. Çok nadir olarak geri dönüşümlü, baş dönmesi, konvüzyon, halüsinasyonlar ve somnolans gibi nörolojik reaksiyonlar, genellikle böbrek işlev bozukluğu veya diğer predispozan faktörleri olan hastalarda bildirilmiştir. Saç dökülmesinde hızlanma da nadiren bildirilmişse de bu tip dökülme çok çeşitli hastalıklar ve ilaçlarla bağlantılı olabileceğinden asiklovirle ilişkisi açık değildir. Bilirubin ve karaciğer enzimlerinde orta derecede ve geçici yükselmeler, kan, üre ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselmeler, hematolojik değerlerde hafif azalmalar, baş ağrısı ve halsizlik ender olarak bildirilen diğer yan etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenisid, sistemik olarak uygulanan asiklovirin, ortalama yarılanma süresini ve plazma konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alanı artırır. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçlar potansiyel olarak asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebilir. Ancak, klinik deneyimde, asiklovirle etkileşime giren başka herhangi bir ilaç belirlenmemiştir.