1ilaç

SEFAMAX IM Flakon

Nobel

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefazolin

 

 

Etken Madde(ler):

Sefazolin sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 1 i.m. flakon
500 mg: 1 i.m. flakon
1 g: 1 i.m. flakon

%0.5 lidokainli çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Pnömokoksik pnömoni: 500 mg, 12 saatte bir. Gram pozitif kokların oluşturduğu hafif infeksiyonlar: 250-500 mg, 8 saatte bir. Akut üriner sistem infeksiyonları: 1 g, 12 saatte bir. Orta şiddetli infeksiyonlar: 500 mg-1 g, 6-8 saatte bir. Yaşamı tehdit eden infeksiyonlar (örn: endokardit, sepsis): 1-1.5 g, 6 saatte bir. Perioperatif profilaktik kullanım: Ameliyat başlamadan 1/2-1 saat önce intramüsküler yoldan 1 g uygulanır. Profilaktik tedavi, operasyonun süresine göre düzenlenir.  Pediyatrik dozlar: Çocuklarda hafif ve orta şiddetli infeksiyonlar için toplam günlük doz 25-50 mg/kg’dır. Daha şiddetli infeksiyonlarda günde 100 mg/kg’a kadar çıkılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermis (metisiline dirençli stafilokoklar hariç), A grubu Beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aurogenes, Haemophylus influinzea'nın etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks, piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsillit gibi solunum yolu enfeksiyonları; kolanjit, kolesistit gibi safra yolu enfeksiyonları; peritonit, lenfanjit ve lenfadenit; septisemi ve subakut bakteriyel endokardit; piyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit gibi idrar yolu enfeksiyonları; osteomyelit, artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; folikülit, panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser, flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; bartolinit (bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit gibi jinekolojik enfeksiyonlar; orta kulak iltihabı, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü gibi KBB enfeksiyonları; arpacık, panoftalmi gibi göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Enfeksiyon oluşmasını ve postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için profilaktik olarak ameliyat öncesi (30-60 dakika önce) ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefalosporin, penisilin ya da diğer ilaçlara karşı allerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Allerji durumlarında tedavi durdurulur ve hasta hemen epinefrin ve benzeri presör aminlerle, antihistaminiklerle veya kortikostreoidlerle tedaviye alınır. Sefazolinin devamlı kullanılması duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Psödomembranöz kolit belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarak verilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. Prematürelerde ve 1 aydan küçük çocuklarda kullanımının güvenilirliği ve etkinliği henüz bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, antibiyotik tedavisi sırasında psödomembranöz kolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir. Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni, lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğe bağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenesid, sefalosporinlerle birlikte kullanıldığında bunların böbrek tubuluslarından salgılanmasını azaltarak sefalosporinlerin kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun zaman devam etmesine yol açar.