1ilaç

ROLAN Kapsül

Nobel

 

Etken Maddeler:

Mefenamik asit

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg (Fort): 12 kapsül, 250 mg: 20 kapsül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz başlangıçta 500 mg ve daha sonra 3-4x250-500 mg'dır. Tedavi süresi 1 haftadır. Dismenore ve menorajide 3-4 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Romatoid artrit (Still Hastalığı dahil), osteoartrit ve kas ağrısı, travmatik ağrı ve diş ağrısı çeşitli nedenlere bağlı baş ağrısı, ameliyat sonrası ağrı ve doğum sonrası ağrı dahil ağrının semptomatik tedavisi. Primer dismenorenin semptomatik tedavisi. Disfonksiyonel nedenlere ya da organik pelvis patolojisi dışlandıktan sonra rahim. içi araç kullanılmasına bağlı menoraji. Premenstrüel sendrom. Altı aylıktan büyük pediyatrik hastalarda ateş tedavisi.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mefenamik asit ilaca aşırı duyarlılık göstermiş hastalarda kullanılmamalıdır. Aspirin ya da başka nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlara çapraz duyarlılık potansiyeli bulunduğundan, bu ilaçların bronkospazm, alerjik rinit ya da ürtiker semptomlarını indükledikleri hastalara mefenamik asit verilmemelidir. Üst ya da alt gastrointestinal kanalda aktif ülserasyonu ya da kronik inflamasyonu olan hastalarda kontrendikedir ve önceden var olan böbrek ya da karaciğer hastalığı bulunan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Uyarılar:

Diyare meydana gelirse doz azaltılmalı ya da ilaç geçici olarak kesilmelidir. Daha sonra ilacın verildiği bazı hastalarda semptomlar yeniden ortaya çıkabilir. Kanama, ülserasyon ve perforasyon gibi ciddi gastrointestinal toksisite meydana gelebilir. Yaşlı ya da işlev kaybı olan hastaların ülserasyon ya da kanamayı diğer bireylerden daha az tolere ettiği görülmüştür ve spontan ölümcül gastrointestinal olayların çoğu bu popülasyonda bildirilmiştir. Döküntü meydana gelirse mefenamik asit kesilmelidir. Mefenamik asit kullanımının ardından, diazo tablet testi kullanılarak idrarda safra reaksiyonu yalancı pozitif çıkabilir. İdrarda safra olduğu düşünülüyorsa, Harrison nokta testi gibi tanı amaçlı başka bir inceleme yapılmalıdır. Hematüri, proteinüri ve bazen nefrotik sendromla birlikte akut interstisyel nefrit bildirilmiştir. Böbrek kan akımı ya da kan hacminin azalmasına yol açan prerenal durumları olan hastalarda NSAİİ uygulaması prostaglandin yapımında doza bağımlı bir azalmaya yol açabileceğinden ve açık böbrek dekompansasyonuna neden olabileceğinden, bu hastalarda da toksisite görülmüştür. Bu reaksiyon açısından en yüksek risk altında olan hastalar böbrek fonksiyonu bozulmuş, kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlar, diüretik kullananlar ve yaşlılardır. Böbreklerden atıldığından, ilaç, böbrek fonksiyonu anlamlı derecede bozulmuş hastalara verilmemelidir. Mefenamik asit, trombosit agregasyonunu inhibe edebilir ve varfarin tedavisi uygulanan hastalarda protrombinzamanını uzatabilir. Karaciğer testleri anormal çıkarsa ya da kötüleşirse, karaciğer hastalığı düşündüren klinik belirtiler ya da semptomlar gelişirse ya da sistemik belirtiler ortaya çıkarsa mefenamik asit kesilmelidir. 14 yaşından büyük adolesanlarda ağrı tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir. 6 aylıktan büyük ve 14 yaşından küçük çocuklarda şurup formu kullanılmalıdır. Fötusun kardiyovasküler sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle, gebe kadınlarda mefenamik asit kullanılması tavsiye edilmez. anne sütünde eser miktarda mefenamik asit olabilir ve anne sütü emen bebeğe geçebilir. Bu nedenle, emziren kadınlar mefenamik asit kullanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tüm vücut: Anafilaksi. En sık rastlanan yan etki diyaredir. En sık rastlanan Gİ yan etkiler: Diyare, kusma ile ya da olmadan bulantı ve karın ağrısı. Daha seyrek: İştahsızlık, pirozis, gaz, enterokolit, kolit, steatore, kolestatik sarılık, hepatit, pankreatit, hepatorenal sendrom, hafif karaciğer toksisitesi, kabızlık ve kanama ile ya da olmadan mide ülserasyonu. Hematopoietik: Otoimmün hemolitik anemi, hematokritte düşme, lökopeni, eozinofili, trombositopenik purpura, agranülositoz, pansitopeni, aplastik anemi ve kemik iliği hipoplazisi. Sinir Sistemi: Sersemleme, baş dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı, bulanık görme, konvülsiyonlar ve uykusuzluk. Deri ve ekleri: Anjiyoödem, larinks ödemi, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu (toksik epidermal nekroliz), eritema multiforme, terleme, ürtiker, döküntü ve yüzde ödem. Böbrek: Papiller nekroz dahil böbrek yetersizliği, hematüri, dizüri ve hiponatremi. Gözde iritasyon, kulak ağrısı, geri dönüşlü renkli görme kaybı. Diyabetli hastalarda glukoz intoleransı, hipotansiyon, astım, çarpıntı, dispne.

 

İlaç Etkileşimleri:

Mefenamik asitin varfarini protein bağlanma bölgelerinden ayırdığı gösterilmiştir ve oral antikoagülanlara yanıtı artırabilir. Plazma lityum düzeylerinde artışa ve böbreklerden lityum klirensinde azalmaya neden olur. Bu nedenle, mefenemik asit lityumla birlikte kullanıldığında hastalar lityum toksisitesi açısından dikkatle gözlem altında tutulmalıdır.