1ilaç

KONVERIL Plus Tablet

Nobel

 

Etken Maddeler:

Enalapril maleat 20 mg, Hidroklorotiyazid 12.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Normal böbrek fonksiyonlu hastalar: Günde bir kez 1 Konveril Plus Tablet kullanılır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Kreatinin klirensi 30-80 ml/dak ise mutat başlangıç dozu günde bir kez 1/2 Konveril Plus Tabletdir. Kreatinin klirensi 30 ml/dak altında ise Konveril Plus Tablet kullanılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

ADE İnhibitörü antihipertansif ve diüretik etkilidir. Kombine terapiyi gerektiren hastalarda esansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın enalapril maleat, hidroklorotiyazid veya sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önce ADE inhibitörlerine bağlı anjiyonörotik ödem hikayesi olanlarda ve anürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Enalapril:Tek başına enalapril tedavisi gören ve komplike olmayan hipertansif hastalarda hipotansiyon riski seyrek görülmekteyse de ciddi kalp yetmezliği, hiponatremi, yüksek doz diüretik kullanımı, yakın zamanda aşırı diürez veya diüretik dozunda artış, renal dializ, ciddi volüm düşmesi ve tuz kaybı gibi şartların var olması halinde hipotansiyon riski yüksek olup, diğer ADE inhibitörlerinde görüldüğü gibi, özellikle renal fonksiyonların renin-anjiyotensin-aldosteron sistemine bağlı olduğu ciddi kalp yetmezliklerinde oliguri ve/veya progresif azotemi ve nadiren akut böbrek yetmezliğiyle assosiye olabilir. Geçici hipotansiyon kan basıncının kontrol altına alınması halinde tedaviye ara verilmesini gerektirmez. Semptomatik hipotansiyon oluşması halinde enalapril dozunun azaltılması veya enalapril ya da diüretiğin kesilmesi gerekebilir. Hipotansiyon riski olan hastalarda tedavi yakın kontrol altında başlatılmalı ve ilk iki hafta boyunca izlenmelidir. Diğer ADE inhibitörleriyle olduğu gibi enalapril ile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazda anjiyoödem oluşabilir. Larenks ödeminin de beraber görüldüğü anjiyoödem özellikle ilk dozdan sonra oluşur. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefes almada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemen kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır (1/1000'lik adrenalin çözeltisi 0.3-0.5 ml, s.c.). Böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye ediciler veya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurların varlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır. Enalapril böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu hastalarda özellikle diüretiklerle birlikte kullanıldığı zaman kan, üre ve serum kreatinin düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. Bu artış diüretiğin ve/veya enalaprilin dozunun azaltılması ya da kesilmesiyle geri döner. Tek veya iki taraflı renal arter stenozu olan kişilerde böbrek fonksiyonları tedavinin ilk birkaç haftası boyunca kontrol edilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, özellikle vasküler kollajen rahatsızlığın varlığı halinde agranülositoz ve kemik iliği depresyonu ihtimali dikkate alınmalı ve düzenli kan kontrolleri yapılmalıdır. Tedavi sırasında ortaya çıkacak enfeksiyon belirtileri dikkate alınmalıdır. ADE inhibitörleriyle tedavi sırasında kuru ve inatçı öksürük görülebilir. Tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Büyük cerrahi girişimlerde, hipotansif ajanlarla anestezi sırasında kompanzatuvar renin salınımına bağlı oluşan anjiyotensin II enalapril bloke edebilir. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fötal toksisitesi olduğunu göstermiştir. İkinci ve üçüncü trimesterdeki ilaç kullanımı sonrasında yenidoğanlarda oligohidramnios, hipotansiyon, oliguri, anüri olguları ve kafatası kemikleşmesinde bozukluklar bildirilmiştir. anne sütüne geçip geçmediği hakkında bir bilgi yoktur. Bu nedenle emziren annelerde kullanılması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.  Hidroklorotiyazid: Yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aynı şekilde kalp yetmezliği veya koroner/serebral arteriosklerozu olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Potasyum düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Hipokalemi görülürse potasyum replasmanıyla tedavi edilmelidir. Kontrollü çalışmalarda ürik asit artışı görülmüştür. Sık sık ürik asit düzeylerinin izlenmesi önerilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi<30 ml/dk.) tiyazid diüretiklerinin etkisi yetersizdir. Araba veya makina kullanan hastalar santral sinir sistemi üzerine olası etkileri konusunda uyarılmalıdır. Gebelikte ve emziren annelerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

İlaç genellikle iyi tolere edilir. Hastaların çoğunda yan etkiler hafif ve geçici karakterde olup, tedavinin kesilmesini gerektirmez. En sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk ve öksürük sayılabilir. Nadir olarak görülen diğer yan etkiler ise şunlardır; Kardiyovasküler Sistem: Ortostatik hipotansiyon, çarpıntı, taşikardi. Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık, ağız kuruluğu , diyare, karın ağrısı, karaciğer enzimleri ve serum bilirubin düzeylerinde artışlar. Sinir Sistemi: Uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali. Üriner Sistem: Kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme, üriner sistem enfeksiyonu. Deri: Kaşınıtı, döküntü. Diğer: Göğüs ağrısı, senkop, dispne, gut, sırt ağrısı, artralji, terleme, impotans, libido azalması, tinnitus, anjiyonörotik ödem, kas krampları, hemoglobin ve hematokrit düzeyinde düşüşler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Enalapril: Diüretikler ve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında enalaprilin hipotansif etkisi artabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması sakıncalıdır. Tiyazid grubu diüretiklerin yol açtığı potasyum kaybını azaltır. Prostaglandin sentezini inhibe eden non-steroid antienflamatuvarlar enalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisi altındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır. Hidroklotiyazid: Alkol, baritüratlar ve narkotik analjezikler ile birlikte kullanıldığında ortostatik hipotansiyon şiddetlenebilir. Antidiyabetik ilaçlarla (oral ajanlar ve insülin gibi) birlikte alındığında antidiyabetik ilacın dozunun ayarlaması gerekebilir. Safra asidi bağlayan reçineler (kolestiramin ve kolestipol) hidroklorotiyazid emilimini azaltabileceğinden aynı anda kullanılmaları önerilmez. Tiyazid grubu diüretikler, lityumun renal klerensini azaltarak lityum toksisitesine neden olabilir. Kortikosteroid ve ACTH ile birlikte kullanıldığında özellikle hipokalemi gibi elektrolit bozuklukları oluşabilir. Non-steroid antienflamatuvar ilaç kullanan bazı hastalarda tiyazid grubu diüretiklerin antihipertansif etkisi azalabilir.