1ilaç

CLABEL Film Tablet

Nobel

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Makrolidler > Klaritromisin

 

 

Etken Madde(ler):

Klaritromisin 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkin hastalarda: Farenjit/Tonsillit: S. pyogenes; 12 saatte bir 250 mg, 10 gün. Akut maksiller sinüzit: 12 saatte bir 500 mg, 14 gün. Kronik Bronşitin Akut Alevlenmeleri: H. influenzae, 12 saatte bir 500 mg, 7-14 gün; H. parainfluenzae, 12 saatte bir 500 mg, 7 gün; M. catarrhalis, S. pneumoniae, 12 saatte bir 250 mg, 7-14 gün. Toplumdan Edinilmiş Pnömoni: H. influenzae, 12 saatte bir 250 mg, 7 gün; S. pneumoniae, C. pneumoniae, M. pneumoniae 12 saatte bir 250 mg, 7-14 gün. Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: S. aureus, S. pyogenes, 12 saatte bir 250 mg, 7-14 gün. Duodenal ülser nüksü riskini azaltmak için H. pylori eradikasyonu: Üçlü tedavi: 10-14 gün süre ile günde 2 kez; 500 mg klaritromisin + 30 mg lansoprazol + 1 gram amoksisilin veya 10 gün süre ile günde iki kez; 500 mg klaritromisin + 20 mg omeprazol + 1 gram amoksisilin. Tedavinin başlangıcında hastada ülser varsa, ülserin iyileşmesi ve semptomların düzeltilmesi için ilave olarak 18 gün süre ile 20 mg/gün dozunda omeprazol tedavisine devam edilmelidir. İkili tedavi: Yetişkinler için önerilen tedavi 14 gün süre ile uygulanan, günde üç kez 500 mg klaritromisin (8 saatte bir), günde bir kez 40 mg omeprazol'dür. Ülser iyileşmesi ve semptomların ortadan kaldırılması için ilave olarak 14 gün daha 20 mg/gün dozunda omeprazol uygulanmalıdır. İkili tedavi: Yetişkinlerde 14 gün süre ile, günde 2-3 kez (8-12 saat ara ile) 500 mg klaritromisin ve günde 2 kez (12 saat ara ile) 400 mg ranitidin uygulanır. Ülser iyileşmesi ve semptomların ortadan kaldırılması için ilave olarak 14 gün daha günde 2 defa 400 mg ranitidin uygulanması önerilir. Hastanın kreatinin klirensi 25 ml/dk'dan daha düşük ise klaritromisin ile ranitidin kombinasyon tedavisi önerilmemektedir. Pediyatrik hastalarda önerilen günlük doz 15 mg/kg/gün. Bu doz gün içinde iki eşit miktara bölünerek 10 gün süre ile uygulanmalıdır. Böbrek fonksiyonları normal ise karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli böbrek yetmezliği durumu söz konusu ise (kreatinin klirensi <30 ml/dk), doz yarı yarıya azaltılmalı ya da ardışık dozların arasındaki süre iki katına çıkarılmalıdır. Mikobakteriyel enfeksiyonları: Profilaksi: Dissemine M. avium hastalığının önlenmesi amacıyla önerilen klaritromisin dozu günde 2 defa 500 mg'dır. Çocuklarda önerilen günlük doz ise günde 2 defa 7.5 mg/kg'dır. Bu doz günde 2 defa 500 mg'a kadar çıkarılabilir. MAK kaynaklı dissemine enfeksiyonların tedavisinde öncelikli ilaç olarak önerilmektedir. Klaritromisin MAK'a karşı in vitro olarak aktivitesi gösterilmiş olan ya da MAK tedavisinde klinik fayda elde edilmiş olan diğer bir anti-mikobakteriyel ile kombine edilerek uygulanmalıdır. Yetişkin hastalardaki mikobakteriyel enfeksiyonlar için önerilen doz günde 2 defa 500 mg'dır. Çocuklarda önerilen günlük doz günde 2 defa 7.5 mg/kg'dır. Bu doz günde 2 defa 500 mg'a kadar çıkarılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Streptococcus pyogenes'in etken olduğu faranjit/tonsillit; Streptococcus pneumoniae'nin etken olduğu akut maksiller sinüzit gibi üst solunum yolları; Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pneumoniae'nin etken olduğu kronik bronşitin akut alevlenmeleri, Mycoplasma pneumoniae veya Streptococcus pneumoniani'nin etken olduğu pnömoni gibi alt solunum yolu; Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes'e bağlı komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (abseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Klaritromisin, Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare'ye bağlı yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonların ve Mycobakterium chelonae, Mycobacterium fortuitum ve Mycobacterium kansasaii'ye bağlı lokal enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Klaritromisin, asid supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenal ülserin tekrarlanmasını azaltır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi, bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz kolit rapor edilmiştir ve hafiften yaşamı tehdit edecek kadar çeşitli derecelerde olabilir. Dolayısıyla, antibakteriyel ajanların uygulanmasından önce, diyareli hastalarda bu teşhisin değerlendirmeye alınması önemlidir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, kalın barsağın normal florasını değiştirir ve Clostridium'ların aşırı üremesine neden olabilir. Çalışmalar, Clostridium difficile'in ürettiği bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedeni olduğunu göstermiştir. Psödomembranöz kolit teşhisi konduktan sonra, terapötik ölçümler başlatılmalıdır. Psödomembranöz kolitin hafif olguları, genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verebilirler. Orta ve şiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplementasyonu ve Clostridium difficile'e karşı etkili bir antibakteriyel ilaçla tedavi düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir. Klaritromisinle linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığı da düşünülmelidir. Klaritromisin, diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. Eğer ilaç alımı sırasında gebelik oluşursa, hasta, fetusun uğrayacağı potansiyel zararlar konusunda bilgilendirilmelidir. Klaritromisinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emziren kadınlara klaritromisin verirken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup, klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkilere daha az rastlanmaktadır. Gözlenen yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare, kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tad değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klinik çalışmalar, teofilin ve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı (P<=0.05) bir artış olduğunu göstermiştir. Sitokrom P450 sistemiyle metabolize edilen varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam, midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisin kullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerindeki artışla ilgili olabilir. Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum digoksin düzeylerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. Makrolidlerin terfenadin metabolizmasına etki ettikleri rapor edilmiştir. Bu etki kardiyak aritmilerle ilgili olup, terfenadin düzeylerinde artıştır. Astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla benzer etkiler görülmüştür. HIV enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral klaritromisin ve zidovudin uygulanması, zidovudinin kararlı-durum düzeylerinde düşüşe neden olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmemiştir. Birlikte uygulandıklarında, klaritromisin veya omeprazolun plazma konsantrasyonlarında artış olabilirse de, doz ayarlamasına gerek yoktur.