1ilaç

XYLONOR Kartuş

Nira

 

Etken Maddeler:

Lidokain HCl 30 mg/ml, Noradrenalin tartarat 0.08 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 50 kartuş içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkin ve 4 yaş üzerindeki çocuklarda kullanılır. Erişkinler: Enjekte edilecek miktar yapılacak müdahale boyutuna göre değişir. Genelde rutin bir operasyon için 1-3 kartuş enjekte edilir. Tek kullanımda lidokain HCI miktarı 300 mg'ı aşmamalıdır. Çocuklar: Enjekte edilecek miktar yaş, kilo ve yapılacak müdahale boyutuna göre ayarlanır. Tek kullanımda çocuklara uygulanacak lidokain HCI miktarı 20-30 mg'ı aşmamalıdır. Çocuklara uygulanacak lidokain HCI miktarı: Çocuk kilosu (kg olarak) x 1.33 kilogram başına lidokain HCI eşdeğer miktarı 2.2 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Lokal veya bölgesel anestezide endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lokal anestezik maddelere veya kompozisyondaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık olan kimselerde kulanılmamalıdır. Ayrıca; pace-maker destekli olmayan ve aşırı atriyoventrikülar iletim bozukluğu olan, herhangi bir şekilde tedavi edilmeyen epilepsi nöbetleri olan ve intermittent akut proferia olan kimselerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Noradrenalin içermektedir. Aşırı hassasiyet ve diyabet olan kimselerde lokal nekroz oluşabilme riski açısından dikkat edilmelidir. Değişik ısırma travmaları (dudak, yanak, mukoza, dil) açısından dikkat edilmelidir. Hastalara anestezi etkisi geçene kadar sakız veya yemek yememeleri önerilir. 4 yaşın altındaki çocuklar da anestezi tekniği uygunsuzluğu açısından kullanılmamalıdır. Enfekte veya inflamasyon olan bölgelere uygulanmamalıdır. Spor faaliyeti olan kimselere ilacın anti-doping kontrol testlerinde pozitif reaksiyon gösteren bir madde içerdiği hakkında bilgilendirmek gerekir. Hastanın hassasiyeti ve kullanmakta olduğu bir ilaç ve öyküsü alınmalıdır. Alerjik durumlarda %5-10 dozu enjekte edilerek test yapılmalıdır. Yavaş enjekte edilir. Hasta ile konuşulmamalıdır. Antikoagülan tedavisi alan hastaların laboratuvar takibi yaptırılmalıdır. Bradikardi hariç her türlü aritmi, koroner yetmezliği ve şiddetli arteriyal hipertansiyon; noradrenalin varlığı nedeniyle dikkatli olunmasını gerektirir. Şiddetli hepatosellüler yetmezliği durumlarda, lidokain dozu azaltmak gerekir, amid tip lokal anestezik maddeler genelde karaciğerde metabolize olur. Hipoksi, hiperkalemi veya metabolik asidozis durumlarda da uygulanan doz azaltılmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Hayvanlarda teratojen etkisi olmadığından dolayı insanlarda böyle bir etki beklenmez. Klinikte, lidokain uygulanan çok sayıda gebeliklerde herhangi bir malformasyon veya fetotoksik etki göstermediği bilinmektedir. Stomatolojik endikasyonlarda gebelerde gerektiğinde lidokain uygulanabilir. Lidokain anne sütüne çok düşük miktarlarda geçmektedir. Diş müdahale sonrası ve anestezi etkisi geçtikten sonra anne emzirebilir. Araç ve makina kullanma açısından ilaç olumsuz etki gösterebilir.

 

Yan Etkileri:

Lipotimia oluşabilir. Bu ürün potasyum metabisülfit içerir, bu da analeptik reaksiyona sebep olabilir ya da kötüleştirebilir. Doz aşımı veya bazı hastalarda görülen semptomlar: Sinirlilik, huzursuzluk, esneme, titreme, korku, nistagmus, peltek konuşma, başağrısı, bulantı, kulak çınlaması. Bu septomlar görüldüğünde hastaya derin derin nefes aldırılması gerekir ve durum kötüye gitmemesi için devamlı kontrol edilir, örneğin: konvülsiyon veya merkezi sinir sistemi depresyonu gibi. Takipne (hızlı solunum) oluşur, bunu takiben bradipne (yavaş solunum) ve sonuç olarak apne (solunum durması) oluşabilir. Taşikardi, bradikardi, kolapsla sonuçlanabilen artriyal hipotansiyon ile birlikte seyreden kardiyovaskülar depresyon, kardiyak aritmi (ventrikülar ekstrasistoller ve ventriküler fibrilasyon) iletim bozukluğu (AV blok). Bu bozukluklar kardiyak arreste sebep olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar (noradrenalin varlığından dolayı): Guanetidin ve ilgili ürünler: Önemli ölçüde arter basıncında artış olur (hiperreaktivite olur buna bağlı sempatik tonusta azalma/sempatik liflere adrenalin veya noradrenalinin girişine engel meydana gelir). Eğer bu kombinasyon kaçınılmazsa sempatomimetik droglar devamlı olarak ama küçük dozlarda uygulanır. Özel uyarılar gerektiren kombinasyonlar (noradrenalin varlığından dolayı): Hafif halojen anestezikler: Şiddetli ventrikülar aritmi (yüksek kardiyak reaktivite) söz konusudur. Anestezinin alımı limit altına tutulur, örn., erişkinlerde noradrenalin miktarı 10 dakikada 0.1 mg veya saatte 0.3 mg'den aşağı tutulur. Noradrenaline geri alınımı bloke eden antidepresanlar: Aritmi ile birlikte paroksismal hipertansiyon oluşur (sempotetik liflerde adrenalin veya noradrenalin geri alınımı inhibisyonu). Anestezinin alımı limit altına tutulur, örn., erişkinlerde noradrenalin miktarı 10 dakikada 0.1 mg veya saatte 0.3 mg'den aşağı tutulur. Seratoninerjik ve noradrenerjik antidepresanlar (minalsipran ve venlafeksine): Aritmi ile birlikte paroksismal hipertansiyon oluşur. Anestezinin alımı limit altına tutulur, örn., erişkinlerde noradrenalin miktarı 10 dakikada 0.1 mg veya saatte 0.3 mg'den aşağı tutulur. Non selektif MAO inhibitörler (iproniazid): Adrenalin ve noradrenalin'in orta derecedeki basınç etkisinde artış meydana getirir. Sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır. Non selektif MAO inhibitörler tarafından ekstrapolasyon sonucu A-selaktif MAO inhibitörler (moklobemid, toloksatone) kullanımı: Basınç etkisi riski artar. Sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.