1ilaç

UNİSEF IM/IV Flakon

Mustafa Nevzat

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefepim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefepim HCl

 

Piyasa Şekilleri:

1 g: 1 i.m./i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Tedavi süresi genellikle 7-10 gündür; ancak daha ciddi enfeksiyonlarda daha uzun süreli tedavi gerekebilir. Önerilen doz: Hafif ve orta dereceli idrar yolu enfeksiyonları, 0.5-1 g i.v. veya i.m. 12 saatte bir. İdrar yolu enfeksiyonları haricindeki hafif ve orta derecedeki enfeksiyonlar, 1 g i.v. veya i.m. 12 saatte bir. Ciddi enfeksiyonlar, 2 g i.v. 12 saatte bir. Çok ciddi veya hayatı tehdit eden enfeksiyonlar, 2 g i.v. 12 saatte bir. Çocuklar, 12 saatte bir 50 mg/kg. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara (kreatinin klirensi <60 ml/dak.) normal renal fonksiyonlu hastalar ile aynı başlangıç dozu uygulanır. Bu dozu takiben önerilen doz şeması: Kreatinin klirens 30-60 ml/dakikada önerilen dozlar; 24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 1 g, 24 saatte bir 2 g, 12 saatte bir 2 g. Kreatinin klirens 11-29 ml/dakikada önerilen dozlar; 24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 1 g, 24 saatte bir 2 g. Kreatinin klirens <11ml/dakikada önerilen dozlar; 24 saatte bir 0.25 g, 24 saatte bir 0.25 g, 24 saatte bir 0.5 g, 24 saatte bir 1 g. Sürekli ayaktan periton diyalizi altındaki hastalarda enfeksiyonun şiddetine göre normal önerilen dozlarda ancak 48 saatlik doz aralığı ile uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında her hemodiyaliz periyodu sonrasında başlangıç dozuna eşdeğer bir ilave doz uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Sefepimin aşağıda gösterilen organizmaların suşlarının birçoğuna karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Gram-pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve ayrıca S. hominis ve S. saprophyticus dahil diğer stafilokoklar, Streptococcus pyogenes (A grubu streptokoklar), Streptococcus agalactiae (B grubu streptokoklar), Streptococcus pneumoniae (orta derecede penisiline dirençli suşlar dahil, MIC 0.1-1 mg/ml arasında), diğer Beta-hemolitik streptokoklar (C, F, G grupları), S. bovis (D grubu), Viridans streptococci (Enterokokların birçok suşları, örneğin Enterococcus faecalis ve metisiline dirençli stafilokoklar sefepim dahil birçok sefalosporine dirençlidir). Gram-negatif aeroblar: P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri dahil Pseudomonas türleri, Escherichia coli, K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozaenae dahil Klebsiella türleri, E. cloacae, E. aerogenes, E. agglomerans, E. sakazakii dahil Enterobacter türleri, P. mirabilis, P. vulgaris dahil Proteus türleri, Acinetobacter calcoaceticus (anitratus, lwooffi alttürleri), Aeromonas hydrophila, Capnocytophaga türleri, C. diversus ve C. freundii dahil Citrobacter türleri, Campylobacter jejuni, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Legionella türleri, Morganella morganii, Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis) (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Neisseria gonorrhoeae (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Neisseria meningitidis, P. rettgeri, P. stuartii dahil Providencia, Salmonella türleri, S. marcescens, S. liquefaciens dahil Serratia türleri, Shigella türleri, Yersinie enterocolitica (Sefepim Xanthomonas maltophilia (Pseudomonas maltophilia)'nın birçok suşlarına karşı etkisizdir). Anaeroblar: B. melaninogenicus ve oral kaynaklı diğer Bacteroides'ler dahil Bacteroides türleri, Clostridium perfringens, Fuzobacterium, Mobiluncus, Peptostreptococcus, Veillonella türleri (Sefepim Bacteroides fragilis ve Clsotridium difficile'e karşı etkisizdir).  Bütün bu mikroorganizmaların duyarlı suşlarından kaynaklanan pnömoni ve bronşit dahil alt solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefrit dahil komplike ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, peritonit ve safra yolu enfeksiyonları dahil batın içi enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, sepsis ve ateşli nötropenik hastalarda ampirik tedavide endikedir. Yapılan kültür ve duyarlılık testlerinde enfeksiyon etkeni organizmanın sefepime duyarlı olması gerekir. Sefepimle ampirik tedavi duyarlılık testlerinin sonuçları beklenmeden başlatılabilir ve bu testlerin sonuçları belirlendiğinde antibiyotik tedavisi sonuca göre düzenlenmelidir. Sefepim, Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu bakterisid etkisi nedeniyle, enfeksiyona neden olan organizmanın/organizmaların belirlenmesinden önce monoterapi olarak uygulanabilir. Bacteroides fragilis'in var olabileceği enfeksiyonlar da dahil aerobik-anaerobik karışık enfeksiyon riski olan hastalarda tedavinin başında etken organizma belirlenmemişse anti-anaerobik bir ilacın tedaviye eklenmesi önerilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotikler, penisilinler ve diğer Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastanın daha önceden sefepim, sefalosporinler, penisilinler ve diğer Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle belirlenmelidir. Özellikle ilaçlara karşı allerjik reaksiyon gösteren hastalarda antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır. Eğer sefepim uygulanmasında allerjik bir reaksiyon görülürse ilaç derhal kesilmelidir. Ciddi ve ani aşırı duyarlılık reaksiyonları görülürse epinefrin veya diğer destekleyici tedavi gerekebilir. Bütün geniş spektrumlu antibiyotiklerle psödomembranöz kolit bildirilmiştir; bu yüzden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare görülen hastalarda bu teşhisi göz önünde bulundurmak önemlidir. Hafif kolit vakaları ilacın kesilmesiyle kaybolabilir; orta ile ciddi derecede vakalarsa uygun tedavi gerektirebilir. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, sefepim duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon görülürse, uygun önlemlerin alınması gerekir. Gebe kadınlarla ilgili deneyim olmadığından, ilaç gebelikte eğer mutlaka gerekiyorsa kullanılmalıdır. Sefepim insan sütüne çok düşük konsantrasyonlarda geçer. Emziren kadınlarda sefepim dikkatle kullanılmalıdır. 13 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. Gastrointestinal semptomlar ve aşırı duyarlılık en sık rastlanılan reaksiyonlardır. Döküntü, kaşıntı, ürtiker, ateş gibi duyarlılık reaksiyonları; bulantı, kusma, oral kandidiyazis, diyare, kolit (psödomembranöz kolit dahil) gibi gastrointestinal sistem; baş ağrısı gibi SSS belirtileri ve vajinit ve eritem gibi değişik yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sefepim solüsyonları metronidazol, vankomisin, gentamisin, tobramisin sülfat ve netilmisin sülfat solüsyonlarıyla etkileşebileceğinden karıştırılmamalıdır. Bu ilaçlardan biri sefepimle aynı zamanda kullanılması gerekiyorsa, her biri ayrı ayrı uygulanmalıdır.