1ilaç

SEF Film Tablet

Mustafa Nevzat

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefaleksin

 

 

Etken Madde(ler):

Sefaleksin monohidrat

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg: 16 film tablet
1 g: 16 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: Mutad doz 6 saatte bir 250-500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir. Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir. Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir. Çocuklar: Mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

 

 

Endikasyonları:

S.pneumoniae ve A grubu Beta-hemolitik streptokokların etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları; S. pneumoniae, H. influenzae, stafilokoklar, streptokoklar ve B. catarrhalis'in etken olduğu otitis media; stafilokoklar ve/veya streptokokların etken olduğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları; stafilokoklar ve/veya P. mirabilis'in etken olduğu kemik enfeksiyonları; E. coli, P. mirabilis ve Klebsiella türlerinin etken olduğu prostatit dahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin C türevlerini penisiline duyarlı olan hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur. Her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Herhangi bir allerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, i.v. steroidler uygulanmalı ve hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon olasılığı unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirens doz aralığı 5 ml/dakikanın altında 250 mg 12-24 saat, 5-10 ml/dakika 250 mg 12 saat, 11-40 ml/dakika 500 mg 8-12 saat, 40 ml/dakikanın üzerinde normal dozaj. Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif olgular genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılmasıyla düzelir. Orta ve ciddi olgulardaysa endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir. Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Psödomembranöz kolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabileceği gibi geçici hepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir, ilacın kesilmesiyle kendiliğinden düzelir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir. Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.