1ilaç

BLOK-L IV Flakon

Mustafa Nevzat

 

Etken Maddeler:

Veküronyum bromür 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon ve 10 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yalnız intravenöz yoldan uygulanmalıdır. Genelde, erişkinlerde intraoperatif başlangıç dozu olarak bolus şeklinde 0.08-0.10 mg/kg doz önerilmektedir. Bu doz, acil olmayan intübasyonlarda 2.5-3 dakikalık bir uygulama süresi oluşturmaktadır. Bu dozu takiben, uzun sürecek cerrahi girişimlerde idame dozu olarak 0.010-0.015 mg/kg bir doz uygulanmalıdır. İzlenen klinik kriterlere göre idame dozunun 25-40 dakika arasında uygulanması gerekebilir. İnhalasyon anestezisinde intübasyon süksinilkolin ile yapıldığı zaman uygulanacak veküronyum bromür dozunun 0.04-0.08 mg/kg'a düşürülmesi gerekir; bu doz dengeli anestezide ise 0.05-0.06 mg/kg'a kadar düşürülmelidir. İntübasyon için süksinilkolin kullanıldığı zaman veküronyum bromür uygulaması hasta süksinilkolin ile ilgili nöromüsküler blokajdan çıkana kadar geciktirilmeli ve idame dozu olarak da 0.02-0.03 mg/kg veküronyum bromür uygulanmalıdır. Hem halotan hem de nöroleptik anestezisi altında bulunan bazı hastalarda yüksek doz kullanım zorunluluğu varsa, ventilasyonun uygun bir şekilde devamlılığı koşulu ile 0.15-0.28 mg/kg başlangıç doz uygulanması kardiyovasküler yan etki oluşturmaz. Şişman hastalarda, yağsız vücut ağırlığı dikkate alınarak doz azaltılması yapılmalıdır. Sürekli infüzyon şeklinde uygulama: Sürekli infüzyon, ilk intübasyon dozu olarak uygulanan 80-100 mcg/kg veküronyum bromür dozunu takiben 20-40 dakika sonra ve nöromüsküler blokajın spontan olarak çözülmeğe başladığı zaman 1 mcg/kg/dakika dozda uygulanmalıdır. İnfüzyon hızı, kontrol seğirme yüksekliğinin %10'u düzeyinde bir cevap sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır. Ortalama infüzyon hızı 0.8-1.2 mcg/kg/dakika olabilir. Büyük çocuklarda (10-16 yaş arası) erişkinlerde kullanılan doz tablosu önerilmektedir. Küçük çocuklarda (1-10 yaş arası) erişkinlerde uygulanan başlangıç dozundan biraz yüksek başlangıç dozu ve biraz daha sık idame dozu uygulanması önerilmektedir. Bebekler (5 ay-1 yaş arası) için önerilen doz erişkinlerle aynı düzeydedir. Ancak, bebeklerde veküronyum bromürün etki başlama süresi erişkin ve çocuklara göre daha kısa olduğundan, intübasyonun iyi bir şekilde yapılması koşulu altında, yüksek intübasyon dozu gerekmez. Yeni doğanlarda (4 haftaya kadar) ve süt çocuklarında (4 hafta-4 ay) 0.01-0.02 mg/kg bir başlangıç test dozu uygulanması ve takiben seğirme cevabının %90-95 oranında baskılanmasına göre doz artırımı önerilmektedir. Ancak, veküronyum bromürün 7 haftalıktan küçük bebeklerde etki ve emniyeti tam kanıtlanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Anestezi sırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Verküronyuma veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Myastenia gravis veya miyastenik (Eaton-Lambert) sendrom vakalarında azami dikkatle ve çok küçük dozlarda kullanılmalıdır. Nöromüküler hastalıklarda, aşırı şişman vakalarda ve poliyomyelitten sonra dikkatle uygulanmalıdır. Böbrek yetersizliği vakalarında verküronyum kullanımından sonra nöromüsküler blok süresinde uzama beklenebilir. Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında dozun azatılması gerekebilir. Hipotermi altında yapılan ameliyatlarda nöromüsküler blok yapıcı etkisi uzar. Hipokalemi, hipermagnezemi, hipokalsemi, hipoproteinemi, dehidratasyon, asidoz, hiperkapni, kaşeksi verküronyumun etkisini artırabilir. Bu nedenle ağır elektrolit denge bozuklukları, kan pH değerlerindeki sapmalar düzeltilmelidir. Parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanında kısalmaya neden olabilir. Hamilelikte uygulandığında fetusa zarar verip vermediği ve doğurganlık kapasitesi üzerine etkisi bilinmemektedir.  Sezaryanla doğumda güvenilir olduğu görülmüştür. Apgar skorunu, fetusun kas tonüsünü ve kardiyorespiratuvar adaptasyonu etkilememektedir. Magnezyum tuzlarının nöromüsküler blokajı arttırıcı etkisinden dolayı, gebelik toksemisi yüzünden magnezyum sülfat alan hastalarda nöromüsküler blokajdan geriye dönüşüm tatminkar olmayabilir. Bu vakalarda doz azaltılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Daha önceden nöromüsküler blok yapan ajanlara karşı anaflaktik reaksiyonu olduğu bilinen vakalarda çok dikkatli davranılmalıdır; çünkü nöromüsküler blok yapıcı ajanlar arasında çapraz alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Obez hastalarda, dozun azaltılması önerilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Etkiyi Artıranlar: Anestezik maddeler (halotan, eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propanidid), diğer nondepolarizan kas gevşeticiler, süksometonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipeptid antibiyotikler, diüretikler, beta-adrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol, tiamin, MAO inhibitörleri, kinidin, protamin, fenitoin, alfa adrenerjik bloker ajanlar, magnezyum tuzları. Etkiyi Azaltanlar: Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin. Ayrıca; kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin, KCI, NaCI, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi. Verküronyum uygulanmasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri nöromüsküler blokaj etkisini artırabilir ya da azaltabilir.